آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (شهركرد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 شهركرد هند 08021200 بادام بدون پوست، تازه يا خشک کرده 50,188 25,220,720,388 Rls. 591,026 $
2 5 1397 شهركرد هند 08021200 بادام بدون پوست، تازه يا خشک کرده 29,364 14,597,479,800 Rls. 334,631 $
3 2 1397 شهركرد هند 08021200 بادام بدون پوست، تازه يا خشک کرده 41,564 14,113,680,000 Rls. 336,040 $
4 3 1397 شهركرد هند 08021200 بادام بدون پوست، تازه يا خشک کرده 29,480 12,065,765,760 Rls. 286,200 $
5 1 1397 شهركرد هند 08021200 بادام بدون پوست، تازه يا خشک کرده 12,840 8,740,958,400 Rls. 231,120 $
6 3 1397 شهركرد هند 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 48,240 2,994,914,040 Rls. 70,852 $
7 2 1397 شهركرد هند 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 44,880 2,864,694,000 Rls. 68,207 $
8 5 1397 شهركرد هند 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 53,510 2,559,396,000 Rls. 60,938 $
9 4 1397 شهركرد هند 08021100 بادام با پوست، تازه يا خشک کرده 2,250 861,840,000 Rls. 20,250 $
مجموع کل
84,019,448,388 ريال
مجموع کل
1,999,264 دلار
[1]