آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (شهركرد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 شهركرد عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 4,329,966 126,791,565,112 Rls. 2,944,671 $
2 1 1397 شهركرد عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 559,701 98,309,827,251 Rls. 2,405,619 $
3 4 1397 شهركرد عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 464,184 98,063,048,520 Rls. 2,299,752 $
4 3 1397 شهركرد عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 460,170 88,755,661,710 Rls. 2,103,246 $
5 2 1397 شهركرد عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 347,913 71,397,774,000 Rls. 1,699,947 $
6 4 1397 شهركرد عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 1,854,398 53,900,794,375 Rls. 1,261,491 $
7 2 1397 شهركرد عراق 72083800 محصولات از اهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3 تا 75/4 ميلي متر 1,511,660 38,889,984,000 Rls. 925,952 $
8 5 1397 شهركرد عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 142,668 38,572,867,440 Rls. 881,604 $
9 3 1397 شهركرد عراق 72083800 محصولات از اهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3 تا 75/4 ميلي متر 1,435,350 33,615,576,075 Rls. 796,610 $
10 5 1397 شهركرد عراق 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,337,870 32,397,245,780 Rls. 738,643 $
11 4 1397 شهركرد عراق 72083800 محصولات از اهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3 تا 75/4 ميلي متر 1,073,830 25,304,928,660 Rls. 595,971 $
12 4 1397 شهركرد عراق 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,034,280 24,474,559,030 Rls. 568,853 $
13 5 1397 شهركرد عراق 04021030 شير خشك صنعتي 154,000 22,546,200,000 Rls. 524,000 $
14 2 1397 شهركرد عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 634,562 20,550,802,020 Rls. 489,305 $
15 4 1397 شهركرد عراق 04021030 شير خشك صنعتي 115,000 19,706,400,000 Rls. 460,000 $
16 1 1397 شهركرد عراق 72083790 محصولات تخت نورد شده از آهن يا از فولادهاي غير ممزوج به صورت طومار فقط گرم نورد شده غير مذکور در رديف هاي 72081000 لغايت 72083790 618,470 19,130,874,000 Rls. 455,497 $
17 2 1397 شهركرد عراق 23099020 افزودني هاي خوراك آبزيان 1,806,000 16,094,400,000 Rls. 383,200 $
18 3 1397 شهركرد عراق 04021030 شير خشك صنعتي 69,000 11,622,360,000 Rls. 276,000 $
19 4 1397 شهركرد عراق 39201010 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي اتيلن 128,985 11,043,685,400 Rls. 257,970 $
20 2 1397 شهركرد عراق 39201010 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي اتيلن 87,520 9,189,600,000 Rls. 218,800 $
21 2 1397 شهركرد عراق 04021030 شير خشك صنعتي 46,000 7,728,000,000 Rls. 184,000 $
22 1 1397 شهركرد عراق 04021030 شير خشك صنعتي 48,000 7,249,204,000 Rls. 192,000 $
23 4 1397 شهركرد عراق 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 66,035 5,636,915,600 Rls. 132,070 $
24 1 1397 شهركرد عراق 72083800 محصولات از اهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3 تا 75/4 ميلي متر 187,410 5,174,078,560 Rls. 136,808 $
25 3 1397 شهركرد عراق 39201010 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي اتيلن 54,630 4,934,435,700 Rls. 117,060 $
26 2 1397 شهركرد عراق 76052100 مفتول ا زآلياژه هاي آلومينيوم، بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش از7ميليمتر. 21,800 4,806,900,000 Rls. 114,450 $
27 3 1397 شهركرد عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 138,778 4,545,958,524 Rls. 107,771 $
28 2 1397 شهركرد عراق 69074090 ک ک ک سایر 898,650 4,473,378,000 Rls. 106,509 $
29 3 1397 شهركرد عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 64,550 4,435,647,660 Rls. 105,060 $
30 3 1397 شهركرد عراق 76052100 مفتول ا زآلياژه هاي آلومينيوم، بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش از7ميليمتر. 20,025 4,430,535,733 Rls. 105,131 $
31 4 1397 شهركرد عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 58,640 4,200,258,100 Rls. 98,780 $
32 5 1397 شهركرد عراق 39201010 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي اتيلن 46,785 4,035,915,600 Rls. 93,570 $
33 2 1397 شهركرد عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 52,840 3,701,460,000 Rls. 88,130 $
34 3 1397 شهركرد عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 24,000 3,540,012,000 Rls. 84,000 $
35 5 1397 شهركرد عراق 23099040 خوراك آماده دام و طيور 504,000 3,333,204,000 Rls. 75,600 $
36 5 1397 شهركرد عراق 76149000 مفتول بهم تابيده، کابل، نوارگيس باف و همانند از آلومينيوم، عايق نشده براي مصرف برق. 31,939 2,948,280,087 Rls. 67,189 $
37 5 1397 شهركرد عراق 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 571,490 2,742,342,270 Rls. 62,704 $
38 4 1397 شهركرد عراق 73066190 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن ياا زفولاد، با قطر خارجي 2/203 ميليمتر و بالاتر 89,190 2,671,596,600 Rls. 61,986 $
39 3 1397 شهركرد عراق 57039000 کف پوش هاي منگوله باف، ا زساير مواد نسجي، که در جاي ديگرگفته نشده. 31,380 2,606,724,630 Rls. 61,822 $
40 1 1397 شهركرد عراق 72083690 محصولات ازآهن يا فولاد غير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شكل طومار با پهناي 600mm و بيشتر غير مذكور در جاي ديگر 94,240 2,593,121,036 Rls. 68,794 $
41 1 1397 شهركرد عراق 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 83,320 2,554,566,000 Rls. 60,823 $
42 3 1397 شهركرد عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 28,440 2,396,464,200 Rls. 56,880 $
43 2 1397 شهركرد عراق 72085110 محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل غيرطومار، با پهناي 600 mm يا بيشتر به ضخامت بيشترا ز10 ميلي متر وعرض بيشتراز 1850 ميلي متر 74,400 2,281,104,000 Rls. 54,312 $
44 3 1397 شهركرد عراق 76149000 مفتول بهم تابيده، کابل، نوارگيس باف و همانند از آلومينيوم، عايق نشده براي مصرف برق. 21,100 2,242,123,875 Rls. 53,175 $
45 4 1397 شهركرد عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 15,000 2,234,400,000 Rls. 52,500 $
46 2 1397 شهركرد عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 25,460 2,220,960,000 Rls. 52,880 $
47 5 1397 شهركرد عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 15,380 2,151,198,000 Rls. 51,219 $
48 5 1397 شهركرد عراق 73269040 تسمه فولادي ضدزنگ دستگاه پرس نئوپان (stainless pressure belt) باعرض بيش از2متر 71,610 2,098,321,220 Rls. 47,977 $
49 4 1397 شهركرد عراق 72112990 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت نوردشده فقط سردنورد شده با پهناي حدا قل 600mmوضخامت 5/0ميلي متر و بيشتر 82,720 1,997,041,500 Rls. 45,909 $
50 1 1397 شهركرد عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 23,620 1,984,080,000 Rls. 47,240 $
51 4 1397 شهركرد عراق 69074090 ک ک ک سایر 416,614 1,971,593,400 Rls. 46,287 $
52 3 1397 شهركرد عراق 72112910 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نورد شده باپهناي كمتر از 600ميلي متر وبه ضخامت کمتر از 5/0ميليمتر فقط سرد نورد شده 82,050 1,922,547,180 Rls. 45,537 $
53 5 1397 شهركرد عراق 72112990 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت نوردشده فقط سردنورد شده با پهناي حدا قل 600mmوضخامت 5/0ميلي متر و بيشتر 71,220 1,714,446,630 Rls. 39,526 $
54 2 1397 شهركرد عراق 72083790 محصولات تخت نورد شده از آهن يا از فولادهاي غير ممزوج به صورت طومار فقط گرم نورد شده غير مذکور در رديف هاي 72081000 لغايت 72083790 46,500 1,425,690,000 Rls. 33,945 $
55 1 1397 شهركرد عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 49,308 1,412,582,650 Rls. 37,475 $
56 2 1397 شهركرد عراق 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 13,934 1,376,424,000 Rls. 32,772 $
57 3 1397 شهركرد عراق 73269040 تسمه فولادي ضدزنگ دستگاه پرس نئوپان (stainless pressure belt) باعرض بيش از2متر 46,430 1,370,404,665 Rls. 32,501 $
58 5 1397 شهركرد عراق 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 32,000 1,367,250,000 Rls. 32,000 $
59 5 1397 شهركرد عراق 73066190 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن ياا زفولاد، با قطر خارجي 2/203 ميليمتر و بالاتر 46,640 1,361,388,000 Rls. 32,414 $
60 2 1397 شهركرد عراق 57039000 کف پوش هاي منگوله باف، ا زساير مواد نسجي، که در جاي ديگرگفته نشده. 16,330 1,351,182,000 Rls. 32,171 $
61 1 1397 شهركرد عراق 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 33,500 1,346,618,000 Rls. 33,500 $
62 2 1397 شهركرد عراق 73269040 تسمه فولادي ضدزنگ دستگاه پرس نئوپان (stainless pressure belt) باعرض بيش از2متر 44,950 1,340,430,000 Rls. 31,915 $
63 2 1397 شهركرد عراق 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 31,500 1,323,000,000 Rls. 31,500 $
64 1 1397 شهركرد عراق 23099020 افزودني هاي خوراك آبزيان 150,000 1,260,000,000 Rls. 30,000 $
65 4 1397 شهركرد عراق 19023000 ساير خميرهاي غذائي، که در جاي ديگري مذکور نباشند 29,940 1,217,077,300 Rls. 28,443 $
66 3 1397 شهركرد عراق 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غير ازنخ دوخت، آماده نشده براي خرده فروشي، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 22,588 1,214,524,848 Rls. 28,862 $
67 5 1397 شهركرد عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 13,810 1,211,965,600 Rls. 27,620 $
68 1 1397 شهركرد عراق 69074090 ک ک ک سایر 222,670 1,149,723,140 Rls. 28,969 $
69 4 1397 شهركرد عراق 39201050 صفحه، ورق ياتيغه ا سترچ از پليمرهاي اتيلن 8,680 1,105,658,400 Rls. 26,040 $
70 3 1397 شهركرد عراق 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 12,850 1,079,400,000 Rls. 25,700 $
71 2 1397 شهركرد عراق 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 12,200 1,024,800,000 Rls. 24,400 $
72 3 1397 شهركرد عراق 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 40,820 948,961,500 Rls. 22,450 $
73 2 1397 شهركرد عراق 23099010 خوراك آماده آبزيان 100,000 945,000,000 Rls. 22,500 $
74 4 1397 شهركرد عراق 73069090 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي 2/203 ميليمتر و بالاتر 24,100 712,837,440 Rls. 16,749 $
75 4 1397 شهركرد عراق 23099020 افزودني هاي خوراك آبزيان 78,020 662,545,840 Rls. 15,604 $
76 5 1397 شهركرد عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 15,610 650,696,520 Rls. 14,829 $
77 3 1397 شهركرد عراق 23099020 افزودني هاي خوراك آبزيان 71,000 598,743,000 Rls. 14,200 $
78 3 1397 شهركرد عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 14,636 586,262,160 Rls. 13,904 $
79 5 1397 شهركرد عراق 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 5,810 488,040,000 Rls. 11,620 $
80 3 1397 شهركرد عراق 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 7,000 433,877,850 Rls. 10,290 $
81 5 1397 شهركرد عراق 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 5,500 407,391,600 Rls. 9,240 $
82 4 1397 شهركرد عراق 39262090 ساير لباس و متفرقات لباس (همچنين انواع دستکش) به غير از مصارف پزشکي 2,800 362,904,000 Rls. 8,400 $
83 5 1397 شهركرد عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 25,200 353,848,320 Rls. 8,064 $
84 5 1397 شهركرد عراق 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 4,045 339,780,000 Rls. 8,090 $
85 4 1397 شهركرد عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 15,300 324,819,000 Rls. 7,650 $
86 1 1397 شهركرد عراق 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 3,860 324,240,000 Rls. 7,720 $
87 5 1397 شهركرد عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 15,300 321,300,000 Rls. 7,650 $
88 3 1397 شهركرد عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 14,200 299,990,190 Rls. 7,097 $
89 5 1397 شهركرد عراق 69074090 ک ک ک سایر 49,930 257,309,240 Rls. 5,836 $
90 2 1397 شهركرد عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 2,800 235,200,000 Rls. 5,600 $
91 3 1397 شهركرد عراق 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن يا کشت و زرع زمين، غير مذکور در جاي ديگر؛ غلتک براي چمن يا زمين ورزش 1,400 235,200,000 Rls. 5,600 $
92 5 1397 شهركرد عراق 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن يا کشت و زرع زمين، غير مذکور در جاي ديگر؛ غلتک براي چمن يا زمين ورزش 900 158,724,000 Rls. 3,600 $
93 2 1397 شهركرد عراق 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 78,000 101,556,000 Rls. 2,418 $
94 3 1397 شهركرد عراق 39262090 ساير لباس و متفرقات لباس (همچنين انواع دستکش) به غير از مصارف پزشکي 800 101,196,000 Rls. 2,400 $
95 1 1397 شهركرد عراق 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 52,000 85,088,120 Rls. 2,132 $
96 3 1397 شهركرد عراق 69074090 ک ک ک سایر 22,200 78,791,280 Rls. 1,864 $
97 4 1397 شهركرد عراق 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 872 74,901,920 Rls. 1,744 $
98 5 1397 شهركرد عراق 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 25,000 28,658,500 Rls. 650 $
99 3 1397 شهركرد عراق 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 26,000 28,503,540 Rls. 676 $
100 4 1397 شهركرد عراق 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 23,000 25,576,460 Rls. 598 $
مجموع کل
1,007,025,028,561 ريال
مجموع کل
23,794,232 دلار
[1]