آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (شهركرد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 شهركرد افغانستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 1,035,393 31,074,628,403 Rls. 737,671 $
2 2 1397 شهركرد افغانستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 773,708 24,371,781,000 Rls. 580,282 $
3 4 1397 شهركرد افغانستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 789,003 24,235,159,390 Rls. 566,699 $
4 5 1397 شهركرد افغانستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 741,274 24,066,798,880 Rls. 555,954 $
5 2 1397 شهركرد افغانستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 116,439 21,700,224,000 Rls. 516,672 $
6 2 1397 شهركرد افغانستان 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده، بصورت غير طومار، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش از10.mm 733,200 20,755,402,920 Rls. 494,175 $
7 2 1397 شهركرد افغانستان 76052100 مفتول ا زآلياژه هاي آلومينيوم، بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش از7ميليمتر. 97,460 13,681,626,000 Rls. 325,753 $
8 2 1397 شهركرد افغانستان 72083800 محصولات از اهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3 تا 75/4 ميلي متر 534,800 10,755,192,000 Rls. 256,076 $
9 4 1397 شهركرد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 130,240 9,414,551,070 Rls. 221,388 $
10 5 1397 شهركرد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 121,070 8,774,941,790 Rls. 205,123 $
11 4 1397 شهركرد افغانستان 04021030 شير خشك صنعتي 43,000 7,367,120,000 Rls. 172,000 $
12 3 1397 شهركرد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 84,010 6,883,137,148 Rls. 163,530 $
13 3 1397 شهركرد افغانستان 57039000 کف پوش هاي منگوله باف، ا زساير مواد نسجي، که در جاي ديگرگفته نشده. 87,190 6,085,722,621 Rls. 144,375 $
14 5 1397 شهركرد افغانستان 57039000 کف پوش هاي منگوله باف، ا زساير مواد نسجي، که در جاي ديگرگفته نشده. 70,050 5,266,042,590 Rls. 120,453 $
15 5 1397 شهركرد افغانستان 72123090 ساير محصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتر از 600ميلي متر که به نحوديگري آبکاري شده ياا ندودشده باروي 158,859 5,004,048,000 Rls. 119,144 $
16 5 1397 شهركرد افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 86,000 4,961,522,400 Rls. 116,700 $
17 1 1397 شهركرد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 52,100 4,924,288,840 Rls. 126,895 $
18 4 1397 شهركرد افغانستان 73083090 ساير به غير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 56,580 4,370,272,560 Rls. 101,844 $
19 2 1397 شهركرد افغانستان 57039000 کف پوش هاي منگوله باف، ا زساير مواد نسجي، که در جاي ديگرگفته نشده. 62,060 4,311,510,000 Rls. 102,655 $
20 1 1397 شهركرد افغانستان 04021030 شير خشك صنعتي 25,000 4,200,000,000 Rls. 100,000 $
21 2 1397 شهركرد افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 80,100 3,879,078,000 Rls. 92,359 $
22 4 1397 شهركرد افغانستان 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن يا کشت و زرع زمين، غير مذکور در جاي ديگر؛ غلتک براي چمن يا زمين ورزش 18,500 3,168,880,000 Rls. 74,000 $
23 2 1397 شهركرد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 44,360 3,067,092,000 Rls. 73,026 $
24 5 1397 شهركرد افغانستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي) به شكل پودر، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1% وزني نباشد غير موارد مذكور 18,000 3,024,000,000 Rls. 72,000 $
25 2 1397 شهركرد افغانستان 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن يا کشت و زرع زمين، غير مذکور در جاي ديگر؛ غلتک براي چمن يا زمين ورزش 17,300 2,906,400,000 Rls. 69,200 $
26 4 1397 شهركرد افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 52,000 2,725,655,400 Rls. 63,960 $
27 1 1397 شهركرد افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 26,800 2,381,400,000 Rls. 56,700 $
28 3 1397 شهركرد افغانستان 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن يا کشت و زرع زمين، غير مذکور در جاي ديگر؛ غلتک براي چمن يا زمين ورزش 13,200 2,221,824,000 Rls. 52,800 $
29 3 1397 شهركرد افغانستان 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 23,432 2,074,813,155 Rls. 49,207 $
30 4 1397 شهركرد افغانستان 84335200 ماشين آلات و دستگاه هاي خرمن کوبي (threshing) براي محصولات کشاورزي، غير مذکور در جاي ديگر 10,630 1,809,651,200 Rls. 42,520 $
31 5 1397 شهركرد افغانستان 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 24,826 1,761,564,000 Rls. 41,942 $
32 2 1397 شهركرد افغانستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 5,570 1,357,020,000 Rls. 32,310 $
33 4 1397 شهركرد افغانستان 72083800 محصولات از اهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3 تا 75/4 ميلي متر 43,370 1,022,012,200 Rls. 24,070 $
34 1 1397 شهركرد افغانستان 57039000 کف پوش هاي منگوله باف، ا زساير مواد نسجي، که در جاي ديگرگفته نشده. 15,890 1,008,810,680 Rls. 26,674 $
35 1 1397 شهركرد افغانستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 5,200 970,817,120 Rls. 25,760 $
36 1 1397 شهركرد افغانستان 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن يا کشت و زرع زمين، غير مذکور در جاي ديگر؛ غلتک براي چمن يا زمين ورزش 5,000 942,350,000 Rls. 25,000 $
37 1 1397 شهركرد افغانستان 84183000 فريزرها از نوع صندوقي، به گنجايش حدا کثر800ليتر 5,164 913,909,750 Rls. 24,250 $
38 5 1397 شهركرد افغانستان 73069090 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي 2/203 ميليمتر و بالاتر 19,840 599,778,000 Rls. 13,788 $
39 3 1397 شهركرد افغانستان 23099010 خوراك آماده آبزيان 10,000 439,485,795 Rls. 10,423 $
40 5 1397 شهركرد افغانستان 39051200 پلي استات وينيل بصورت ديسپرسيون مايع 25,290 350,490,000 Rls. 8,345 $
41 5 1397 شهركرد افغانستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 47,450 259,686,000 Rls. 6,183 $
42 2 1397 شهركرد افغانستان 84189990 ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910 108 13,566,000 Rls. 323 $
43 2 1397 شهركرد افغانستان 84189920 انواع درب يخچال، يخچال فريزر، فريزر و سايد باي سايد 64 8,064,000 Rls. 192 $
مجموع کل
279,110,316,912 ريال
مجموع کل
6,612,421 دلار
[1]