آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (شلمچه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 شلمچه عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 12,221,824 247,731,819,500 Rls. 5,755,064 $
2 1 1397 شلمچه عراق 08071900 خربزه وهمانند 10,076,891 204,515,400,978 Rls. 5,038,446 $
3 5 1397 شلمچه عراق 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 1,256,038 184,796,387,980 Rls. 4,279,824 $
4 1 1397 شلمچه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,585,020 180,351,174,450 Rls. 4,755,060 $
5 4 1397 شلمچه عراق 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 320,523 179,949,904,800 Rls. 4,213,208 $
6 5 1397 شلمچه عراق 07031000 پيازوموسير 9,033,323 161,929,400,300 Rls. 3,768,811 $
7 2 1397 شلمچه عراق 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 1,220,755 160,581,540,000 Rls. 3,823,370 $
8 5 1397 شلمچه عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 8,688,116 158,043,958,700 Rls. 3,643,640 $
9 2 1397 شلمچه عراق 08071100 هندوا نه , تازه 20,593,570 156,774,828,000 Rls. 3,732,734 $
10 1 1397 شلمچه عراق 08071100 هندوا نه , تازه 25,671,008 154,146,513,548 Rls. 3,915,648 $
11 4 1397 شلمچه عراق 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 1,011,966 138,564,766,960 Rls. 3,245,533 $
12 3 1397 شلمچه عراق 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 1,022,114 136,187,869,310 Rls. 3,230,522 $
13 1 1397 شلمچه عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 7,848,393 124,092,057,188 Rls. 3,096,672 $
14 2 1397 شلمچه عراق 08071900 خربزه وهمانند 6,864,888 121,029,048,000 Rls. 2,881,644 $
15 5 1397 شلمچه عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 913,725 117,207,164,860 Rls. 2,731,582 $
16 5 1397 شلمچه عراق 08071100 هندوا نه , تازه 10,198,350 99,944,691,890 Rls. 2,319,689 $
17 2 1397 شلمچه عراق 39269060 پريفرم (PET) 1,675,139 95,273,934,000 Rls. 2,268,427 $
18 2 1397 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 30,007,244 92,448,804,000 Rls. 2,201,162 $
19 6 1397 شلمچه عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 5,125,391 92,408,064,000 Rls. 2,200,192 $
20 4 1397 شلمچه عراق 07031000 پيازوموسير 5,161,411 92,109,130,250 Rls. 2,151,713 $
21 4 1397 شلمچه عراق 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 688,949 86,180,453,110 Rls. 2,017,547 $
22 4 1397 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 27,840,798 82,666,072,230 Rls. 1,929,353 $
23 2 1397 شلمچه عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 116,660 60,529,392,000 Rls. 1,441,176 $
24 3 1397 شلمچه عراق 39269060 پريفرم (PET) 1,025,809 60,474,476,585 Rls. 1,436,123 $
25 6 1397 شلمچه عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 3,424,677 57,349,320,000 Rls. 1,365,460 $
26 3 1397 شلمچه عراق 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 400,400 54,146,179,200 Rls. 1,280,960 $
27 5 1397 شلمچه عراق 39269060 پريفرم (PET) 1,028,590 53,756,783,680 Rls. 1,233,111 $
28 5 1397 شلمچه عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 399,754 51,784,955,310 Rls. 1,199,262 $
29 6 1397 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 19,683,159 51,635,429,400 Rls. 1,226,649 $
30 4 1397 شلمچه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 520,090 48,099,089,600 Rls. 1,129,870 $
31 2 1397 شلمچه عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 504,134 45,221,610,000 Rls. 1,076,705 $
32 3 1397 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 16,252,713 44,497,868,790 Rls. 1,054,927 $
33 3 1397 شلمچه عراق 07031000 پيازوموسير 2,583,720 43,600,523,679 Rls. 1,033,485 $
34 4 1397 شلمچه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 825,449 42,936,180,880 Rls. 1,001,891 $
35 1 1397 شلمچه عراق 39269060 پريفرم (PET) 904,069 41,636,244,346 Rls. 1,084,910 $
36 1 1397 شلمچه عراق 07031000 پيازوموسير 2,661,814 41,542,385,454 Rls. 1,064,724 $
37 1 1397 شلمچه عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 2,323,170 40,912,243,047 Rls. 1,045,424 $
38 2 1397 شلمچه عراق 07031000 پيازوموسير 2,416,287 40,593,504,000 Rls. 966,512 $
39 2 1397 شلمچه عراق 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 321,290 38,800,692,000 Rls. 923,826 $
40 5 1397 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 13,987,413 36,987,601,410 Rls. 862,478 $
41 4 1397 شلمچه عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 72,070 36,429,446,560 Rls. 852,017 $
42 5 1397 شلمچه عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 1,362,065 36,290,372,850 Rls. 844,547 $
43 3 1397 شلمچه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 403,410 35,476,096,140 Rls. 840,802 $
44 6 1397 شلمچه عراق 07031000 پيازوموسير 2,450,451 35,346,528,000 Rls. 841,584 $
45 1 1397 شلمچه عراق 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 420,000 35,280,000,000 Rls. 840,000 $
46 3 1397 شلمچه عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 73,900 33,487,363,800 Rls. 794,112 $
47 3 1397 شلمچه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 262,540 33,127,113,600 Rls. 787,620 $
48 5 1397 شلمچه عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 1,314,998 33,067,491,360 Rls. 774,518 $
49 6 1397 شلمچه عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 258,195 32,532,570,000 Rls. 774,585 $
50 2 1397 شلمچه عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 668,006 32,395,146,000 Rls. 771,313 $
51 6 1397 شلمچه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 252,670 31,836,420,000 Rls. 758,010 $
52 3 1397 شلمچه عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 697,764 31,296,458,553 Rls. 741,133 $
53 6 1397 شلمچه عراق 08071100 هندوا نه , تازه 3,447,590 31,185,756,000 Rls. 742,518 $
54 4 1397 شلمچه عراق 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 271,250 30,392,778,860 Rls. 712,759 $
55 1 1397 شلمچه عراق 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 528,029 27,958,056,800 Rls. 739,240 $
56 7 1397 شلمچه عراق 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 16,463 26,532,912,000 Rls. 631,736 $
57 3 1397 شلمچه عراق 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 242,690 26,197,271,904 Rls. 622,056 $
58 4 1397 شلمچه عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 684,614 25,537,269,390 Rls. 597,118 $
59 3 1397 شلمچه عراق 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 502,255 25,343,248,400 Rls. 602,707 $
60 4 1397 شلمچه عراق 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 198,917 25,338,259,760 Rls. 596,756 $
61 2 1397 شلمچه عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 876,540 25,033,982,400 Rls. 596,046 $
62 2 1397 شلمچه عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 1,182,766 24,644,088,000 Rls. 586,764 $
63 2 1397 شلمچه عراق 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 139,136 24,543,540,000 Rls. 584,370 $
64 3 1397 شلمچه عراق 68118900 سا?ر اقلام (Articles) فاقد پنبه نسوز از س?مان وسلولز وهمانند 483,535 24,493,593,310 Rls. 580,241 $
65 7 1397 شلمچه عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 3,532,000 24,355,800,000 Rls. 579,900 $
66 4 1397 شلمچه عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 898,218 24,227,271,230 Rls. 563,896 $
67 2 1397 شلمچه عراق 39011090 ساير: 571,172 23,989,224,000 Rls. 571,172 $
68 5 1397 شلمچه عراق 08071900 خربزه وهمانند 1,063,919 23,723,104,080 Rls. 559,871 $
69 1 1397 شلمچه عراق 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 21,040 21,756,000,000 Rls. 518,000 $
70 1 1397 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 7,790,280 21,694,341,982 Rls. 550,293 $
71 2 1397 شلمچه عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 304,879 21,545,748,000 Rls. 512,994 $
72 4 1397 شلمچه عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,336,318 21,152,857,000 Rls. 494,856 $
73 5 1397 شلمچه عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 166,565 20,987,190,000 Rls. 499,695 $
74 1 1397 شلمچه عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 1,471,337 20,634,542,018 Rls. 514,967 $
75 2 1397 شلمچه عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 1,354,038 20,208,174,000 Rls. 481,147 $
76 4 1397 شلمچه عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 224,613 19,950,440,060 Rls. 465,593 $
77 1 1397 شلمچه عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 323,560 19,822,853,477 Rls. 503,927 $
78 4 1397 شلمچه عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 1,257,272 19,578,944,690 Rls. 458,864 $
79 1 1397 شلمچه عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 771,716 18,507,935,634 Rls. 463,029 $
80 5 1397 شلمچه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 143,614 18,192,674,400 Rls. 430,842 $
81 6 1397 شلمچه عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 693,324 17,471,748,000 Rls. 415,994 $
82 2 1397 شلمچه عراق 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 138,592 17,462,592,000 Rls. 415,776 $
83 5 1397 شلمچه عراق 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 132,379 17,349,126,280 Rls. 397,139 $
84 4 1397 شلمچه عراق 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 809,939 17,317,930,640 Rls. 404,969 $
85 7 1397 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 8,325,818 17,177,958,000 Rls. 408,999 $
86 4 1397 شلمچه عراق 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 248,010 16,984,000,000 Rls. 400,000 $
87 6 1397 شلمچه عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 200,000 16,800,000,000 Rls. 400,000 $
88 2 1397 شلمچه عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 3,425,021 16,286,970,000 Rls. 387,785 $
89 7 1397 شلمچه عراق 07031000 پيازوموسير 1,921,000 16,136,400,000 Rls. 384,200 $
90 2 1397 شلمچه عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 1,089,881 16,021,110,000 Rls. 381,455 $
91 3 1397 شلمچه عراق 55092200 نخ چندلاياکابله, دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, پلي استر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 125,750 15,902,390,250 Rls. 377,250 $
92 5 1397 شلمچه عراق 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 159,105 15,753,861,140 Rls. 365,942 $
93 5 1397 شلمچه عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 296,914 15,671,864,050 Rls. 360,315 $
94 2 1397 شلمچه عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,005,712 15,625,680,000 Rls. 372,040 $
95 3 1397 شلمچه عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 3,629,506 15,425,843,004 Rls. 365,543 $
96 3 1397 شلمچه عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 76,500 15,198,178,500 Rls. 359,550 $
97 4 1397 شلمچه عراق 08091000 زردآلو ,تازه 356,944 15,192,506,560 Rls. 356,944 $
98 3 1397 شلمچه عراق 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 716,125 15,084,041,305 Rls. 358,062 $
99 6 1397 شلمچه عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 648,289 14,587,902,000 Rls. 347,331 $
100 2 1397 شلمچه عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 283,160 14,326,578,000 Rls. 341,109 $
مجموع کل
5,307,307,007,422 ريال
مجموع کل
126,609,335 دلار