آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (شلمچه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 شلمچه عراق 08071900 خربزه وهمانند 10,076,891 204,515,400,978 Rls. 5,038,446 $
2 1 1397 شلمچه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,585,020 180,351,174,450 Rls. 4,755,060 $
3 4 1397 شلمچه عراق 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 320,523 179,949,904,800 Rls. 4,213,208 $
4 2 1397 شلمچه عراق 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 1,220,755 160,581,540,000 Rls. 3,823,370 $
5 2 1397 شلمچه عراق 08071100 هندوا نه , تازه 20,593,570 156,774,828,000 Rls. 3,732,734 $
6 1 1397 شلمچه عراق 08071100 هندوا نه , تازه 25,671,008 154,146,513,548 Rls. 3,915,648 $
7 4 1397 شلمچه عراق 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 1,011,966 138,564,766,960 Rls. 3,245,533 $
8 3 1397 شلمچه عراق 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 1,022,114 136,187,869,310 Rls. 3,230,522 $
9 1 1397 شلمچه عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 7,848,393 124,092,057,188 Rls. 3,096,672 $
10 2 1397 شلمچه عراق 08071900 خربزه وهمانند 6,864,888 121,029,048,000 Rls. 2,881,644 $
11 2 1397 شلمچه عراق 39269060 پريفرم (PET) 1,675,139 95,273,934,000 Rls. 2,268,427 $
12 2 1397 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 30,007,244 92,448,804,000 Rls. 2,201,162 $
13 4 1397 شلمچه عراق 07031000 پيازوموسير 5,161,411 92,109,130,250 Rls. 2,151,713 $
14 4 1397 شلمچه عراق 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 688,949 86,180,453,110 Rls. 2,017,547 $
15 4 1397 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 27,840,798 82,666,072,230 Rls. 1,929,353 $
16 2 1397 شلمچه عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 116,660 60,529,392,000 Rls. 1,441,176 $
17 3 1397 شلمچه عراق 39269060 پريفرم (PET) 1,025,809 60,474,476,585 Rls. 1,436,123 $
18 3 1397 شلمچه عراق 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 400,400 54,146,179,200 Rls. 1,280,960 $
19 4 1397 شلمچه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 520,090 48,099,089,600 Rls. 1,129,870 $
20 2 1397 شلمچه عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 504,134 45,221,610,000 Rls. 1,076,705 $
21 3 1397 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 16,252,713 44,497,868,790 Rls. 1,054,927 $
22 3 1397 شلمچه عراق 07031000 پيازوموسير 2,583,720 43,600,523,679 Rls. 1,033,485 $
23 4 1397 شلمچه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 825,449 42,936,180,880 Rls. 1,001,891 $
24 1 1397 شلمچه عراق 39269060 پريفرم (PET) 904,069 41,636,244,346 Rls. 1,084,910 $
25 1 1397 شلمچه عراق 07031000 پيازوموسير 2,661,814 41,542,385,454 Rls. 1,064,724 $
26 1 1397 شلمچه عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 2,323,170 40,912,243,047 Rls. 1,045,424 $
27 2 1397 شلمچه عراق 07031000 پيازوموسير 2,416,287 40,593,504,000 Rls. 966,512 $
28 2 1397 شلمچه عراق 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 321,290 38,800,692,000 Rls. 923,826 $
29 4 1397 شلمچه عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 72,070 36,429,446,560 Rls. 852,017 $
30 3 1397 شلمچه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 403,410 35,476,096,140 Rls. 840,802 $
31 1 1397 شلمچه عراق 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 420,000 35,280,000,000 Rls. 840,000 $
32 3 1397 شلمچه عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 73,900 33,487,363,800 Rls. 794,112 $
33 3 1397 شلمچه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 262,540 33,127,113,600 Rls. 787,620 $
34 2 1397 شلمچه عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 668,006 32,395,146,000 Rls. 771,313 $
35 3 1397 شلمچه عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 697,764 31,296,458,553 Rls. 741,133 $
36 4 1397 شلمچه عراق 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 271,250 30,392,778,860 Rls. 712,759 $
37 1 1397 شلمچه عراق 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 528,029 27,958,056,800 Rls. 739,240 $
38 3 1397 شلمچه عراق 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 242,690 26,197,271,904 Rls. 622,056 $
39 4 1397 شلمچه عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 684,614 25,537,269,390 Rls. 597,118 $
40 3 1397 شلمچه عراق 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 502,255 25,343,248,400 Rls. 602,707 $
41 4 1397 شلمچه عراق 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 198,917 25,338,259,760 Rls. 596,756 $
42 2 1397 شلمچه عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 876,540 25,033,982,400 Rls. 596,046 $
43 2 1397 شلمچه عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 1,182,766 24,644,088,000 Rls. 586,764 $
44 2 1397 شلمچه عراق 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 139,136 24,543,540,000 Rls. 584,370 $
45 3 1397 شلمچه عراق 68118900 سا?ر اقلام (Articles) فاقد پنبه نسوز از س?مان وسلولز وهمانند 483,535 24,493,593,310 Rls. 580,241 $
46 4 1397 شلمچه عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 898,218 24,227,271,230 Rls. 563,896 $
47 2 1397 شلمچه عراق 39011090 ساير: 571,172 23,989,224,000 Rls. 571,172 $
48 1 1397 شلمچه عراق 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 21,040 21,756,000,000 Rls. 518,000 $
49 1 1397 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 7,790,280 21,694,341,982 Rls. 550,293 $
50 2 1397 شلمچه عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 304,879 21,545,748,000 Rls. 512,994 $
51 4 1397 شلمچه عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,336,318 21,152,857,000 Rls. 494,856 $
52 1 1397 شلمچه عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 1,471,337 20,634,542,018 Rls. 514,967 $
53 2 1397 شلمچه عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 1,354,038 20,208,174,000 Rls. 481,147 $
54 4 1397 شلمچه عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 224,613 19,950,440,060 Rls. 465,593 $
55 1 1397 شلمچه عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 323,560 19,822,853,477 Rls. 503,927 $
56 4 1397 شلمچه عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 1,257,272 19,578,944,690 Rls. 458,864 $
57 1 1397 شلمچه عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 771,716 18,507,935,634 Rls. 463,029 $
58 2 1397 شلمچه عراق 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 138,592 17,462,592,000 Rls. 415,776 $
59 4 1397 شلمچه عراق 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 809,939 17,317,930,640 Rls. 404,969 $
60 4 1397 شلمچه عراق 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 248,010 16,984,000,000 Rls. 400,000 $
61 2 1397 شلمچه عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 3,425,021 16,286,970,000 Rls. 387,785 $
62 2 1397 شلمچه عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 1,089,881 16,021,110,000 Rls. 381,455 $
63 3 1397 شلمچه عراق 55092200 نخ چندلاياکابله, دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, پلي استر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 125,750 15,902,390,250 Rls. 377,250 $
64 2 1397 شلمچه عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,005,712 15,625,680,000 Rls. 372,040 $
65 3 1397 شلمچه عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 3,629,506 15,425,843,004 Rls. 365,543 $
66 3 1397 شلمچه عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 76,500 15,198,178,500 Rls. 359,550 $
67 4 1397 شلمچه عراق 08091000 زردآلو ,تازه 356,944 15,192,506,560 Rls. 356,944 $
68 3 1397 شلمچه عراق 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 716,125 15,084,041,305 Rls. 358,062 $
69 2 1397 شلمچه عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 283,160 14,326,578,000 Rls. 341,109 $
70 1 1397 شلمچه عراق 39011090 ساير: 336,351 14,126,742,000 Rls. 336,351 $
71 1 1397 شلمچه عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 465,400 14,084,626,080 Rls. 335,348 $
72 1 1397 شلمچه عراق 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 1,055,029 13,917,518,270 Rls. 369,259 $
73 4 1397 شلمچه عراق 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 844,826 13,897,668,050 Rls. 326,408 $
74 1 1397 شلمچه عراق 08105000 کيوي، تازه 583,849 12,713,008,108 Rls. 321,115 $
75 1 1397 شلمچه عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 23,000 12,285,504,000 Rls. 292,512 $
76 2 1397 شلمچه عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 109,458 12,208,854,000 Rls. 290,687 $
77 4 1397 شلمچه عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 3,001,413 12,144,504,100 Rls. 284,336 $
78 2 1397 شلمچه عراق 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 670,419 12,037,074,000 Rls. 286,597 $
79 2 1397 شلمچه عراق 68118900 سا?ر اقلام (Articles) فاقد پنبه نسوز از س?مان وسلولز وهمانند 195,755 12,024,810,000 Rls. 286,305 $
80 4 1397 شلمچه عراق 68118900 سا?ر اقلام (Articles) فاقد پنبه نسوز از س?مان وسلولز وهمانند 229,191 11,895,727,400 Rls. 275,126 $
81 1 1397 شلمچه عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 258,970 10,622,779,860 Rls. 270,611 $
82 3 1397 شلمچه عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 656,564 10,257,944,483 Rls. 243,166 $
83 3 1397 شلمچه عراق 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 562,701 10,084,785,817 Rls. 239,025 $
84 4 1397 شلمچه عراق 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 110,093 10,017,991,600 Rls. 232,436 $
85 2 1397 شلمچه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 79,000 9,954,000,000 Rls. 237,000 $
86 1 1397 شلمچه عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 180,523 9,640,680,000 Rls. 229,540 $
87 4 1397 شلمچه عراق 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 322,119 9,240,737,720 Rls. 217,347 $
88 3 1397 شلمچه عراق 08091000 زردآلو ,تازه 213,271 8,992,571,715 Rls. 213,271 $
89 3 1397 شلمچه عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 570,915 8,921,467,300 Rls. 211,540 $
90 1 1397 شلمچه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 77,330 8,743,007,130 Rls. 231,990 $
91 2 1397 شلمچه عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 3,896,533 8,617,644,000 Rls. 205,182 $
92 2 1397 شلمچه عراق 08105000 کيوي، تازه 364,319 8,415,750,000 Rls. 200,375 $
93 2 1397 شلمچه عراق 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 100,000 8,400,000,000 Rls. 200,000 $
94 1 1397 شلمچه عراق 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 47,452 8,370,516,000 Rls. 199,298 $
95 1 1397 شلمچه عراق 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 65,998 8,315,748,000 Rls. 197,994 $
96 2 1397 شلمچه عراق 68109110 قطعات پيش ساخته براي ساختمان يا مهندسي راه وساختمان از بتون يا از سنگ مصنوعي ، حتي مسلح شده براي كف 1,440,291 7,887,180,000 Rls. 187,790 $
97 2 1397 شلمچه عراق 07042000 کلم بروکسل , تازه يا سردکرده 230,937 7,759,416,000 Rls. 184,748 $
98 1 1397 شلمچه عراق 76071110 ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت حداكثر 7 ميكرون 44,720 7,512,960,000 Rls. 178,880 $
99 1 1397 شلمچه عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 1,510,394 6,847,366,665 Rls. 181,245 $
100 4 1397 شلمچه عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 1,299,373 6,667,375,190 Rls. 155,922 $
مجموع کل
3,865,337,709,720 ريال
مجموع کل
93,127,251 دلار