آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (سنندج)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 سنندج عراق 08081000 سيب، تازه 14,820,547 733,389,139,500 Rls. 8,711,312 $
2 11 1397 سنندج عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 7,608,143 521,174,270,567 Rls. 6,319,973 $
3 10 1397 سنندج عراق 08081000 سيب، تازه 9,903,195 517,306,889,676 Rls. 5,797,258 $
4 9 1397 سنندج عراق 08081000 سيب، تازه 9,023,950 473,498,724,375 Rls. 5,311,405 $
5 12 1397 سنندج عراق 08081000 سيب، تازه 8,501,223 436,232,251,586 Rls. 4,994,165 $
6 10 1397 سنندج عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 4,067,385 292,816,262,066 Rls. 3,300,225 $
7 12 1397 سنندج عراق 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 6,583,335 280,034,691,623 Rls. 3,169,146 $
8 10 1397 سنندج عراق 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 5,720,358 252,602,605,680 Rls. 2,771,704 $
9 8 1397 سنندج عراق 08081000 سيب، تازه 5,557,366 208,343,887,270 Rls. 2,941,607 $
10 11 1397 سنندج عراق 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 5,615,326 200,512,415,211 Rls. 2,392,860 $
11 9 1397 سنندج عراق 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 4,383,069 185,913,537,594 Rls. 2,112,651 $
12 11 1397 سنندج عراق 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 4,612,977 183,557,292,173 Rls. 2,213,044 $
13 12 1397 سنندج عراق 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 4,843,497 182,144,064,112 Rls. 2,073,011 $
14 2 1397 سنندج عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 8,953,527 179,326,812,000 Rls. 4,269,686 $
15 10 1397 سنندج عراق 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 4,190,162 163,556,222,736 Rls. 1,787,674 $
16 8 1397 سنندج عراق 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 4,808,892 144,316,278,670 Rls. 2,174,265 $
17 10 1397 سنندج عراق 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 2,833,218 136,496,693,963 Rls. 1,522,762 $
18 9 1397 سنندج عراق 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 2,713,714 129,892,281,500 Rls. 1,479,322 $
19 1 1397 سنندج عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 6,771,881 127,841,679,207 Rls. 3,244,120 $
20 12 1397 سنندج عراق 07031000 پياز و موسير 3,228,998 121,997,922,411 Rls. 1,381,790 $
21 11 1397 سنندج عراق 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 2,684,400 120,905,793,954 Rls. 1,450,789 $
22 12 1397 سنندج عراق 08105000 کيوي، تازه 1,706,560 112,374,117,172 Rls. 1,275,983 $
23 7 1397 سنندج عراق 08081000 سيب، تازه 4,509,471 110,710,026,000 Rls. 2,635,953 $
24 10 1397 سنندج عراق 87013010 ترا کتور کشاورزي، چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 237,200 98,728,150,600 Rls. 1,124,600 $
25 12 1397 سنندج عراق 08055020 لیمو تازه 944,338 94,423,157,608 Rls. 1,068,242 $
26 11 1397 سنندج عراق 87013010 ترا کتور کشاورزي، چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 289,600 91,822,625,900 Rls. 1,079,200 $
27 11 1397 سنندج عراق 07031000 پياز و موسير 2,586,400 91,030,615,668 Rls. 1,106,815 $
28 11 1397 سنندج عراق 08105000 کيوي، تازه 1,046,042 66,358,715,294 Rls. 783,187 $
29 2 1397 سنندج عراق 08081000 سيب، تازه 3,018,539 63,282,786,000 Rls. 1,506,733 $
30 12 1397 سنندج عراق 87013010 ترا کتور کشاورزي، چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 144,000 62,401,050,000 Rls. 675,000 $
31 10 1397 سنندج عراق 07031000 پياز و موسير 1,657,506 61,868,194,508 Rls. 699,817 $
32 9 1397 سنندج عراق 07031000 پياز و موسير 1,543,767 58,776,438,848 Rls. 660,765 $
33 8 1397 سنندج عراق 08105000 کيوي، تازه 1,171,244 57,251,520,374 Rls. 804,204 $
34 1 1397 سنندج عراق 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 3,399,011 56,236,871,946 Rls. 1,474,179 $
35 12 1397 سنندج عراق 07061000 هويج، شلغم، تازه يا سرد کرده 1,696,925 56,015,869,842 Rls. 635,838 $
36 10 1397 سنندج عراق 08105000 کيوي، تازه 810,272 54,866,249,242 Rls. 603,931 $
37 10 1397 سنندج عراق 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 1,616,538 54,679,349,313 Rls. 602,778 $
38 5 1397 سنندج عراق 08094000 آلو و گوجه، تازه 1,552,109 50,675,924,730 Rls. 1,172,402 $
39 9 1397 سنندج عراق 08105000 کيوي، تازه 775,897 50,484,006,103 Rls. 581,847 $
40 10 1397 سنندج عراق 07122000 ک پیاز/سبزيجات خشكکشده، حتي بريدهکشده به قطعات يا قاچکشده يا خرده شده يا كوبيده يا ساييده شده، اما آماده نشده به نحوي ديگر. 1,200,145 48,822,662,744 Rls. 514,393 $
41 5 1397 سنندج عراق 87013010 ترا کتور کشاورزي، چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 255,200 48,126,000,000 Rls. 1,133,000 $
42 7 1397 سنندج عراق 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 2,177,032 47,470,542,000 Rls. 1,130,251 $
43 11 1397 سنندج عراق 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 1,543,152 47,383,487,766 Rls. 577,838 $
44 9 1397 سنندج عراق 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 1,424,381 46,824,848,582 Rls. 534,131 $
45 8 1397 سنندج عراق 08061000 انگور تازه 953,547 46,704,068,134 Rls. 652,995 $
46 8 1397 سنندج عراق 87013010 ترا کتور کشاورزي، چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 162,800 46,594,107,500 Rls. 627,985 $
47 11 1397 سنندج عراق 07061000 هويج، شلغم، تازه يا سرد کرده 1,489,595 46,590,957,982 Rls. 559,492 $
48 3 1397 سنندج عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 3,373,863 46,511,002,107 Rls. 1,104,318 $
49 7 1397 سنندج عراق 08061000 انگور تازه 1,468,881 46,153,128,000 Rls. 1,098,884 $
50 2 1397 سنندج عراق 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 3,054,214 44,301,264,000 Rls. 1,054,792 $
51 8 1397 سنندج عراق 07031000 پياز و موسير 1,770,541 44,100,609,325 Rls. 654,502 $
52 10 1397 سنندج عراق 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 898,520 43,706,982,183 Rls. 478,128 $
53 9 1397 سنندج عراق 07061000 هويج، شلغم، تازه يا سرد کرده 1,206,455 39,484,216,660 Rls. 452,665 $
54 12 1397 سنندج عراق 08071100 هندوا نه، تازه 880,330 37,526,974,751 Rls. 426,348 $
55 9 1397 سنندج عراق 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 794,836 37,402,437,995 Rls. 427,775 $
56 10 1397 سنندج عراق 07061000 هويج، شلغم، تازه يا سرد کرده 1,091,716 37,374,203,572 Rls. 407,634 $
57 8 1397 سنندج عراق 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 1,333,878 37,341,646,880 Rls. 462,442 $
58 12 1397 سنندج عراق 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 1,059,812 35,132,598,572 Rls. 396,863 $
59 11 1397 سنندج عراق 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 777,714 34,456,829,750 Rls. 418,138 $
60 9 1397 سنندج عراق 08052100 ک ک نارنگی­ها (شامل تنجرین­ها وسان سوماک) 591,257 33,382,405,100 Rls. 380,086 $
61 8 1397 سنندج عراق 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 932,444 33,308,443,110 Rls. 451,871 $
62 12 1397 سنندج عراق 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 680,065 32,205,481,818 Rls. 366,166 $
63 8 1397 سنندج عراق 07061000 هويج، شلغم، تازه يا سرد کرده 1,270,777 31,345,054,893 Rls. 439,304 $
64 10 1397 سنندج عراق 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 908,288 31,122,059,046 Rls. 338,467 $
65 4 1397 سنندج عراق 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 3,802,522 30,615,802,600 Rls. 717,592 $
66 2 1397 سنندج عراق 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 3,707,922 29,257,956,000 Rls. 696,618 $
67 4 1397 سنندج عراق 08091000 زردآلو، تازه 686,254 28,900,279,988 Rls. 675,137 $
68 9 1397 سنندج عراق 64031990 ساير کفش هاي ورزشي با تخت بيروني از کائوچو، پلاستيک، چرم ورويه ا زچرم طبيعي غير مذکور 35,573 28,741,236,046 Rls. 332,246 $
69 3 1397 سنندج عراق 87019420 ک ک ک تراكتور كشاورزي با قدرت کمتر از 120 اسب بخار 150,400 27,661,488,000 Rls. 654,400 $
70 9 1397 سنندج عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 153,436 27,535,075,750 Rls. 316,171 $
71 5 1397 سنندج عراق 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 3,228,641 26,909,221,200 Rls. 628,137 $
72 7 1397 سنندج عراق 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 1,319,612 26,686,128,000 Rls. 635,384 $
73 12 1397 سنندج عراق 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 535,118 25,538,303,469 Rls. 292,496 $
74 2 1397 سنندج عراق 08071100 هندوا نه، تازه 2,338,246 25,112,724,000 Rls. 597,922 $
75 4 1397 سنندج عراق 39231000 جعبه، صندوق، قفسه و اشياء همانند ا ز مواد پلاستيکي 195,408 25,068,500,600 Rls. 586,201 $
76 1 1397 سنندج عراق 07031000 پياز و موسير 1,697,000 23,739,626,385 Rls. 603,060 $
77 6 1397 سنندج عراق 08094000 آلو و گوجه، تازه 723,345 23,640,456,000 Rls. 562,868 $
78 9 1397 سنندج عراق 07122000 ک پیاز/سبزيجات خشكکشده، حتي بريدهکشده به قطعات يا قاچکشده يا خرده شده يا كوبيده يا ساييده شده، اما آماده نشده به نحوي ديگر. 646,797 23,057,899,396 Rls. 279,829 $
79 12 1397 سنندج عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 152,075 22,740,614,556 Rls. 254,585 $
80 7 1397 سنندج عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 179,740 22,647,240,000 Rls. 539,220 $
81 7 1397 سنندج عراق 08093000 هلو، همچنين شليل و شفتالو، تازه 786,789 22,629,096,000 Rls. 538,788 $
82 7 1397 سنندج عراق 08105000 کيوي، تازه 705,368 22,189,650,000 Rls. 528,325 $
83 8 1397 سنندج عراق 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 109,563 22,175,970,301 Rls. 315,774 $
84 9 1397 سنندج عراق 44039700 -- از صنوبرها و صنوبرلرزان (گونه­هایpopulus ) 361,640 22,118,201,399 Rls. 253,607 $
85 8 1397 سنندج عراق 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 502,411 21,205,813,361 Rls. 257,304 $
86 1 1397 سنندج عراق 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 1,582,432 20,816,429,186 Rls. 509,537 $
87 7 1397 سنندج عراق 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 1,572,820 20,784,666,000 Rls. 494,873 $
88 10 1397 سنندج عراق 08052100 ک ک نارنگی­ها (شامل تنجرین­ها وسان سوماک) 353,802 20,766,198,081 Rls. 227,130 $
89 10 1397 سنندج عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 118,624 20,606,929,306 Rls. 224,002 $
90 9 1397 سنندج عراق 64051000 ساير کفش ها که در جاي ديگر گفته نشده، با رويه ا زچرم طبيعي يا چرم دوباره ساخته شده. 15,231 20,133,285,800 Rls. 235,481 $
91 10 1397 سنندج عراق 44039700 -- از صنوبرها و صنوبرلرزان (گونه­هایpopulus ) 223,399 19,882,187,598 Rls. 218,458 $
92 9 1397 سنندج عراق 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 601,740 19,799,595,967 Rls. 225,643 $
93 5 1397 سنندج عراق 39231000 جعبه، صندوق، قفسه و اشياء همانند ا ز مواد پلاستيکي 152,985 19,649,974,530 Rls. 450,891 $
94 12 1397 سنندج عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 448,983 19,584,647,581 Rls. 221,762 $
95 7 1397 سنندج عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي اتيلن 155,000 19,530,000,000 Rls. 465,000 $
96 12 1397 سنندج عراق 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 40,008 19,494,870,762 Rls. 220,046 $
97 1 1397 سنندج عراق 08071100 هندوا نه، تازه 1,294,954 19,405,845,398 Rls. 490,818 $
98 8 1397 سنندج عراق 64031990 ساير کفش هاي ورزشي با تخت بيروني از کائوچو، پلاستيک، چرم ورويه ا زچرم طبيعي غير مذکور 34,605 19,079,928,920 Rls. 287,522 $
99 9 1397 سنندج عراق 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 72,968 19,049,945,598 Rls. 219,312 $
100 4 1397 سنندج عراق 08094000 آلو و گوجه، تازه 597,164 18,919,425,800 Rls. 439,772 $
مجموع کل
8,732,892,611,070 ريال
مجموع کل
118,194,621 دلار