آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (سنندج)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 سنندج افغانستان 87019420 ک ک ک تراكتور كشاورزي با قدرت کمتر از 120 اسب بخار 613,200 81,234,589,000 Rls. 1,897,700 $
2 5 1397 سنندج افغانستان 87013010 ترا کتور کشاورزي، چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 440,600 58,109,244,000 Rls. 1,359,800 $
3 2 1397 سنندج افغانستان 87019420 ک ک ک تراكتور كشاورزي با قدرت کمتر از 120 اسب بخار 406,200 52,201,800,000 Rls. 1,242,900 $
4 3 1397 سنندج افغانستان 87019420 ک ک ک تراكتور كشاورزي با قدرت کمتر از 120 اسب بخار 98,400 15,661,082,800 Rls. 371,700 $
5 4 1397 سنندج افغانستان 87019490 ک ک ک سایر 105,000 13,523,510,000 Rls. 318,500 $
6 6 1397 سنندج افغانستان 87019490 ک ک ک سایر 192,000 12,364,800,000 Rls. 294,400 $
7 1 1397 سنندج افغانستان 87019490 ک ک ک سایر 62,400 8,853,600,000 Rls. 210,800 $
8 2 1397 سنندج افغانستان 87019490 ک ک ک سایر 36,600 4,888,800,000 Rls. 116,400 $
مجموع کل
246,837,425,800 ريال
مجموع کل
5,812,200 دلار
[1]