آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 سمنان پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 3,017,550 51,067,819,433 Rls. 1,212,693 $
2 4 1397 سمنان پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,710,554 46,431,127,420 Rls. 1,084,222 $
3 8 1397 سمنان پاکستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 1,128,079 40,716,012,582 Rls. 476,050 $
4 5 1397 سمنان پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,142,924 37,299,187,640 Rls. 857,171 $
5 9 1397 سمنان پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 642,710 24,037,712,460 Rls. 276,365 $
6 2 1397 سمنان پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,278,600 21,480,480,000 Rls. 511,440 $
7 1 1397 سمنان پاکستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 240,550 19,195,890,000 Rls. 457,045 $
8 4 1397 سمنان پاکستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 1,040,436 17,849,259,070 Rls. 418,569 $
9 12 1397 سمنان پاکستان 27101910 روغن موتور 189,918 9,852,541,634 Rls. 111,068 $
10 11 1397 سمنان پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 255,500 9,516,802,613 Rls. 109,865 $
11 1 1397 سمنان پاکستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 547,405 8,817,027,200 Rls. 218,962 $
12 4 1397 سمنان پاکستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 100,895 8,199,051,770 Rls. 191,701 $
13 2 1397 سمنان پاکستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 149,100 8,140,860,000 Rls. 193,830 $
14 1 1397 سمنان پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 494,920 7,958,015,856 Rls. 197,968 $
15 3 1397 سمنان پاکستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 144,900 7,940,674,560 Rls. 188,370 $
16 2 1397 سمنان پاکستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 99,080 7,906,584,000 Rls. 188,252 $
17 5 1397 سمنان پاکستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 120,750 6,876,132,900 Rls. 156,975 $
18 5 1397 سمنان پاکستان 27101910 روغن موتور 234,211 5,924,914,010 Rls. 136,712 $
19 12 1397 سمنان پاکستان 27101940 روغن پايه معدني 184,718 5,903,516,717 Rls. 67,435 $
20 11 1397 سمنان پاکستان 27101910 روغن موتور 122,320 5,792,620,192 Rls. 70,946 $
21 8 1397 سمنان پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 334,580 5,620,944,000 Rls. 110,330 $
22 8 1397 سمنان پاکستان 27101910 روغن موتور 117,539 5,253,035,425 Rls. 67,673 $
23 9 1397 سمنان پاکستان 27101940 روغن پايه معدني 157,880 5,086,190,504 Rls. 60,580 $
24 9 1397 سمنان پاکستان 27101910 روغن موتور 93,612 4,777,471,345 Rls. 54,295 $
25 12 1397 سمنان پاکستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 69,300 4,164,230,070 Rls. 45,045 $
26 10 1397 سمنان پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 100,170 4,036,595,566 Rls. 43,073 $
27 6 1397 سمنان پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 235,645 3,958,836,000 Rls. 94,258 $
28 2 1397 سمنان پاکستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 207,853 3,491,922,000 Rls. 83,141 $
29 12 1397 سمنان پاکستان 27101950 روغن صنعتي 67,913 2,999,953,004 Rls. 34,636 $
30 12 1397 سمنان پاکستان 27101920 گريس 87,620 2,901,070,735 Rls. 33,295 $
31 4 1397 سمنان پاکستان 27101910 روغن موتور 115,834 2,897,616,410 Rls. 67,780 $
32 8 1397 سمنان پاکستان 27101950 روغن صنعتي 87,571 2,752,883,625 Rls. 43,389 $
33 12 1397 سمنان پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 72,110 2,737,572,502 Rls. 29,613 $
34 6 1397 سمنان پاکستان 27101910 روغن موتور 111,110 2,721,852,000 Rls. 64,806 $
35 4 1397 سمنان پاکستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 48,300 2,695,888,650 Rls. 62,790 $
36 5 1397 سمنان پاکستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 151,030 2,650,878,560 Rls. 60,412 $
37 2 1397 سمنان پاکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,474,750 2,322,558,000 Rls. 55,299 $
38 10 1397 سمنان پاکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 946,080 2,266,670,128 Rls. 24,416 $
39 2 1397 سمنان پاکستان 27101940 روغن پايه معدني 117,841 2,128,224,000 Rls. 50,672 $
40 5 1397 سمنان پاکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 275,550 2,027,735,760 Rls. 46,402 $
41 12 1397 سمنان پاکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 897,320 1,761,487,932 Rls. 20,034 $
42 7 1397 سمنان پاکستان 27101910 روغن موتور 70,231 1,747,788,000 Rls. 41,614 $
43 7 1397 سمنان پاکستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 182,780 1,702,512,000 Rls. 40,536 $
44 2 1397 سمنان پاکستان 27101910 روغن موتور 66,816 1,627,668,000 Rls. 38,754 $
45 3 1397 سمنان پاکستان 27101910 روغن موتور 65,772 1,602,216,000 Rls. 38,148 $
46 6 1397 سمنان پاکستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 146,450 1,387,512,000 Rls. 33,036 $
47 1 1397 سمنان پاکستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 25,200 1,375,920,000 Rls. 32,760 $
48 9 1397 سمنان پاکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 522,400 1,292,242,713 Rls. 14,631 $
49 12 1397 سمنان پاکستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 187,380 1,207,939,737 Rls. 13,713 $
50 4 1397 سمنان پاکستان 27101920 گريس 68,160 1,143,690,000 Rls. 26,380 $
51 1 1397 سمنان پاکستان 27101910 روغن موتور 42,978 1,046,934,000 Rls. 24,927 $
52 12 1397 سمنان پاکستان 48182000 دستمال کاغذي؛ دستمال پاک کردن آرا يش و دست پاک کن ا ز کاغذ 6,960 985,891,977 Rls. 11,403 $
53 1 1397 سمنان پاکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 660,050 839,797,206 Rls. 21,259 $
54 11 1397 سمنان پاکستان 27101940 روغن پايه معدني 23,837 818,431,750 Rls. 10,250 $
55 3 1397 سمنان پاکستان 28362000 کربنات دي سديم 47,880 771,216,900 Rls. 18,300 $
56 6 1397 سمنان پاکستان 27101920 گريس 45,080 738,780,000 Rls. 17,590 $
57 9 1397 سمنان پاکستان 27101920 گريس 22,500 704,520,000 Rls. 8,550 $
58 10 1397 سمنان پاکستان 27101920 گريس 22,080 698,073,170 Rls. 8,390 $
59 2 1397 سمنان پاکستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 25,000 682,500,000 Rls. 16,250 $
60 11 1397 سمنان پاکستان 27101920 گريس 21,408 655,388,140 Rls. 8,135 $
61 12 1397 سمنان پاکستان 28365000 کربنات کلسيم 137,850 622,939,232 Rls. 6,738 $
62 3 1397 سمنان پاکستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 16,920 604,435,275 Rls. 14,335 $
63 4 1397 سمنان پاکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 335,950 541,622,910 Rls. 12,597 $
64 5 1397 سمنان پاکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 315,750 515,331,930 Rls. 11,840 $
65 5 1397 سمنان پاکستان 27101950 روغن صنعتي 22,272 481,154,170 Rls. 10,913 $
66 6 1397 سمنان پاکستان 27101950 روغن صنعتي 23,311 479,724,000 Rls. 11,422 $
67 7 1397 سمنان پاکستان 27101950 روغن صنعتي 22,080 472,962,000 Rls. 11,261 $
68 7 1397 سمنان پاکستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 21,542 461,412,000 Rls. 10,986 $
69 11 1397 سمنان پاکستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 74,350 442,119,941 Rls. 5,314 $
70 5 1397 سمنان پاکستان 27101920 گريس 24,000 423,264,000 Rls. 9,600 $
71 8 1397 سمنان پاکستان 27101920 گريس 23,000 386,400,000 Rls. 9,200 $
72 8 1397 سمنان پاکستان 27101940 روغن پايه معدني 24,116 354,522,000 Rls. 8,441 $
73 6 1397 سمنان پاکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 211,700 333,396,000 Rls. 7,938 $
74 9 1397 سمنان پاکستان 25081000 بنتونيت 81,000 295,436,160 Rls. 3,240 $
75 12 1397 سمنان پاکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 46,610 179,315,966 Rls. 2,074 $
76 11 1397 سمنان پاکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 49,950 89,828,860 Rls. 1,115 $
77 2 1397 سمنان پاکستان 25010090 ساير نمک ها و کلرورسديم خالص غير مذکور با آب دريا 75,000 71,400,000 Rls. 1,700 $
78 6 1397 سمنان پاکستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 3,132 67,074,000 Rls. 1,597 $
79 8 1397 سمنان پاکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 25,920 62,131,775 Rls. 725 $
80 2 1397 سمنان پاکستان 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 48,200 31,374,000 Rls. 747 $
مجموع کل
448,104,712,085 ريال
مجموع کل
8,843,987 دلار
[1]