آمار کل " صادرات به" کشور (هنگ کنگ) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 سمنان هنگ کنگ 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 84,000 18,757,340,000 Rls. 210,000 $
2 9 1397 سمنان هنگ کنگ 05119990 ساير محصولات حيوا ني غير خوراكي غير مذکور در جاي ديگر 99,500 17,439,814,400 Rls. 196,350 $
3 3 1397 سمنان هنگ کنگ 05119990 ساير محصولات حيوا ني غير خوراكي غير مذکور در جاي ديگر 125,000 13,165,285,000 Rls. 312,500 $
4 5 1397 سمنان هنگ کنگ 05119990 ساير محصولات حيوا ني غير خوراكي غير مذکور در جاي ديگر 112,000 12,011,300,000 Rls. 280,000 $
5 2 1397 سمنان هنگ کنگ 05119990 ساير محصولات حيوا ني غير خوراكي غير مذکور در جاي ديگر 111,000 11,655,000,000 Rls. 277,500 $
6 4 1397 سمنان هنگ کنگ 05119990 ساير محصولات حيوا ني غير خوراكي غير مذکور در جاي ديگر 94,000 10,032,400,000 Rls. 235,000 $
7 1 1397 سمنان هنگ کنگ 05119990 ساير محصولات حيوا ني غير خوراكي غير مذکور در جاي ديگر 98,000 9,686,740,000 Rls. 245,000 $
8 12 1397 سمنان هنگ کنگ 05119990 ساير محصولات حيوا ني غير خوراكي غير مذکور در جاي ديگر 56,000 9,427,358,850 Rls. 108,150 $
9 8 1397 سمنان هنگ کنگ 05119990 ساير محصولات حيوا ني غير خوراكي غير مذکور در جاي ديگر 56,000 8,938,930,000 Rls. 104,140 $
10 7 1397 سمنان هنگ کنگ 05119990 ساير محصولات حيوا ني غير خوراكي غير مذکور در جاي ديگر 84,000 8,820,000,000 Rls. 210,000 $
11 10 1397 سمنان هنگ کنگ 05119990 ساير محصولات حيوا ني غير خوراكي غير مذکور در جاي ديگر 56,000 8,533,083,300 Rls. 96,650 $
12 12 1397 سمنان هنگ کنگ 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 28,000 6,072,010,000 Rls. 70,000 $
13 9 1397 سمنان هنگ کنگ 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 28,000 5,998,930,000 Rls. 72,803 $
14 11 1397 سمنان هنگ کنگ 05119990 ساير محصولات حيوا ني غير خوراكي غير مذکور در جاي ديگر 28,000 5,671,705,600 Rls. 70,400 $
15 11 1397 سمنان هنگ کنگ 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 28,000 5,589,290,000 Rls. 70,000 $
16 1 1397 سمنان هنگ کنگ 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 56,000 5,285,980,000 Rls. 140,000 $
17 7 1397 سمنان هنگ کنگ 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 28,000 2,940,000,000 Rls. 70,000 $
18 6 1397 سمنان هنگ کنگ 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 28,000 2,940,000,000 Rls. 70,000 $
مجموع کل
162,965,167,150 ريال
مجموع کل
2,838,492 دلار
[1]