آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 سمنان عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 2,803,900 77,891,247,940 Rls. 1,822,536 $
2 5 1397 سمنان عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 437,570 55,259,986,800 Rls. 1,312,710 $
3 12 1397 سمنان عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 288,100 53,436,085,490 Rls. 607,718 $
4 5 1397 سمنان عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 1,882,950 52,963,516,000 Rls. 1,223,918 $
5 3 1397 سمنان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 423,496 51,539,220,067 Rls. 1,222,846 $
6 2 1397 سمنان عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 1,654,900 45,178,812,000 Rls. 1,075,686 $
7 11 1397 سمنان عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 183,700 33,444,362,779 Rls. 387,252 $
8 1 1397 سمنان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 300,634 33,398,061,256 Rls. 867,547 $
9 2 1397 سمنان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 245,848 29,569,848,000 Rls. 704,044 $
10 12 1397 سمنان عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 1,363,600 28,588,548,192 Rls. 327,264 $
11 10 1397 سمنان عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 99,340 28,579,856,100 Rls. 298,020 $
12 11 1397 سمنان عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 1,366,000 27,595,110,720 Rls. 326,799 $
13 3 1397 سمنان عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 959,960 26,277,333,870 Rls. 623,975 $
14 6 1397 سمنان عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 960,000 26,208,000,000 Rls. 624,000 $
15 6 1397 سمنان عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 173,100 26,090,190,000 Rls. 621,195 $
16 3 1397 سمنان عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 244,900 25,340,195,663 Rls. 600,999 $
17 3 1397 سمنان عراق 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 133,675 22,510,173,960 Rls. 534,700 $
18 4 1397 سمنان عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 171,700 22,164,618,500 Rls. 517,216 $
19 10 1397 سمنان عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 112,100 20,513,319,353 Rls. 236,599 $
20 4 1397 سمنان عراق 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 108,198 18,560,978,760 Rls. 432,792 $
21 5 1397 سمنان عراق 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 142,465 18,349,596,150 Rls. 427,395 $
22 10 1397 سمنان عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب شده 1,998,667 18,164,421,678 Rls. 199,866 $
23 12 1397 سمنان عراق 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 412,500 17,819,455,750 Rls. 198,807 $
24 11 1397 سمنان عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب شده 2,156,211 17,811,663,988 Rls. 215,618 $
25 11 1397 سمنان عراق 25010010 نمک معمولي (از جمله نمک آماده براي سرسفره و نمک تقليب شده) 3,006,695 17,640,248,674 Rls. 210,469 $
26 4 1397 سمنان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 143,428 17,476,118,720 Rls. 410,734 $
27 5 1397 سمنان عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,034,150 17,373,720,000 Rls. 413,660 $
28 10 1397 سمنان عراق 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 1,013,590 16,690,751,370 Rls. 177,609 $
29 5 1397 سمنان عراق 28289010 هيپوکلريت سديم 816,856 16,583,044,497 Rls. 383,759 $
30 4 1397 سمنان عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب شده 3,732,676 15,883,010,340 Rls. 373,265 $
31 12 1397 سمنان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 112,164 15,851,280,420 Rls. 181,440 $
32 10 1397 سمنان عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,623,780 15,770,526,530 Rls. 172,660 $
33 7 1397 سمنان عراق 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 91,605 15,389,640,000 Rls. 366,420 $
34 2 1397 سمنان عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 156,400 15,062,871,600 Rls. 358,640 $
35 8 1397 سمنان عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب شده 3,498,666 14,694,372,000 Rls. 349,866 $
36 12 1397 سمنان عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 108,120 14,498,415,720 Rls. 162,180 $
37 6 1397 سمنان عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 818,650 13,753,320,000 Rls. 327,460 $
38 2 1397 سمنان عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 105,800 13,330,800,000 Rls. 317,400 $
39 5 1397 سمنان عراق 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 800,075 12,562,206,000 Rls. 294,528 $
40 12 1397 سمنان عراق 72171000 آبكاري نشده يا اندود شده، حتي صيقل شده 230,670 11,567,263,151 Rls. 133,789 $
41 5 1397 سمنان عراق 25010010 نمک معمولي (از جمله نمک آماده براي سرسفره و نمک تقليب شده) 2,686,790 10,981,641,150 Rls. 255,240 $
42 10 1397 سمنان عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غير مذکور در جاي ديگر 488,000 10,866,197,520 Rls. 117,120 $
43 5 1397 سمنان عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,432,150 10,719,125,400 Rls. 248,180 $
44 3 1397 سمنان عراق 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 84,370 10,664,046,090 Rls. 253,110 $
45 9 1397 سمنان عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب شده 1,194,204 10,592,192,404 Rls. 119,420 $
46 5 1397 سمنان عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 587,040 10,336,446,600 Rls. 234,816 $
47 4 1397 سمنان عراق 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 1,131,440 10,079,287,680 Rls. 234,808 $
48 4 1397 سمنان عراق 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 75,270 10,018,409,400 Rls. 234,810 $
49 1 1397 سمنان عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 106,200 9,886,829,580 Rls. 238,504 $
50 10 1397 سمنان عراق 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 5,286 9,838,615,074 Rls. 100,434 $
51 10 1397 سمنان عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 462,100 9,543,401,304 Rls. 110,904 $
52 2 1397 سمنان عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب شده 2,217,644 9,313,920,000 Rls. 221,760 $
53 2 1397 سمنان عراق 25010010 نمک معمولي (از جمله نمک آماده براي سرسفره و نمک تقليب شده) 2,339,250 9,274,608,000 Rls. 220,824 $
54 6 1397 سمنان عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 58,950 8,964,522,000 Rls. 213,441 $
55 5 1397 سمنان عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 64,000 8,723,436,190 Rls. 198,913 $
56 9 1397 سمنان عراق 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 479,650 8,621,921,920 Rls. 96,956 $
57 2 1397 سمنان عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي اتيلن 68,200 8,593,200,000 Rls. 204,600 $
58 7 1397 سمنان عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب شده 2,024,769 8,503,992,000 Rls. 202,476 $
59 10 1397 سمنان عراق 25010010 نمک معمولي (از جمله نمک آماده براي سرسفره و نمک تقليب شده) 1,658,450 8,408,239,141 Rls. 94,184 $
60 4 1397 سمنان عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,760,790 8,296,137,780 Rls. 194,542 $
61 6 1397 سمنان عراق 25010010 نمک معمولي (از جمله نمک آماده براي سرسفره و نمک تقليب شده) 2,053,040 8,194,578,000 Rls. 195,109 $
62 4 1397 سمنان عراق 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 515,200 8,127,038,900 Rls. 190,624 $
63 6 1397 سمنان عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 367,530 8,026,830,000 Rls. 191,115 $
64 11 1397 سمنان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 71,348 7,894,348,720 Rls. 94,160 $
65 2 1397 سمنان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 56,057 7,660,629,900 Rls. 182,396 $
66 11 1397 سمنان عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 63,720 7,615,904,280 Rls. 93,180 $
67 5 1397 سمنان عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي اتيلن 55,010 7,218,045,900 Rls. 165,030 $
68 12 1397 سمنان عراق 25010010 نمک معمولي (از جمله نمک آماده براي سرسفره و نمک تقليب شده) 1,171,610 7,216,723,203 Rls. 82,013 $
69 9 1397 سمنان عراق 25010010 نمک معمولي (از جمله نمک آماده براي سرسفره و نمک تقليب شده) 1,084,000 6,799,677,996 Rls. 75,878 $
70 4 1397 سمنان عراق 25010010 نمک معمولي (از جمله نمک آماده براي سرسفره و نمک تقليب شده) 1,669,560 6,799,230,950 Rls. 158,598 $
71 9 1397 سمنان عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 24,290 6,644,578,080 Rls. 72,870 $
72 11 1397 سمنان عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 38,900 6,612,612,556 Rls. 82,079 $
73 6 1397 سمنان عراق 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 425,000 6,604,500,000 Rls. 157,250 $
74 3 1397 سمنان عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب شده 1,566,570 6,594,814,995 Rls. 156,656 $
75 5 1397 سمنان عراق 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 798,625 6,447,148,240 Rls. 147,768 $
76 1 1397 سمنان عراق 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 17,697 6,003,636,462 Rls. 159,273 $
77 6 1397 سمنان عراق 27101940 روغن پايه معدني 456,120 5,957,532,000 Rls. 141,846 $
78 10 1397 سمنان عراق 72171000 آبكاري نشده يا اندود شده، حتي صيقل شده 137,620 5,917,664,779 Rls. 65,113 $
79 2 1397 سمنان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 50,040 5,884,704,000 Rls. 140,112 $
80 3 1397 سمنان عراق 25010010 نمک معمولي (از جمله نمک آماده براي سرسفره و نمک تقليب شده) 1,466,870 5,875,346,862 Rls. 139,352 $
81 1 1397 سمنان عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب شده 1,487,538 5,861,023,663 Rls. 148,752 $
82 12 1397 سمنان عراق 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 3,408 5,598,393,168 Rls. 64,752 $
83 2 1397 سمنان عراق 76071190 ساير ورق و نوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 38,374 5,552,261,400 Rls. 132,196 $
84 9 1397 سمنان عراق 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 175,000 5,501,909,250 Rls. 64,881 $
85 11 1397 سمنان عراق 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 125,000 5,442,359,000 Rls. 65,000 $
86 12 1397 سمنان عراق 07109000 مخلوط سبزيجات نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 95,409 5,310,549,224 Rls. 61,060 $
87 12 1397 سمنان عراق 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 35,520 5,277,871,812 Rls. 59,995 $
88 5 1397 سمنان عراق 48183000 روميزي و دستمال سفره ا ز کاغذ 54,900 5,181,841,060 Rls. 119,674 $
89 5 1397 سمنان عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 40,000 5,150,393,540 Rls. 118,096 $
90 11 1397 سمنان عراق 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 30,950 5,138,509,068 Rls. 62,681 $
91 1 1397 سمنان عراق 25010010 نمک معمولي (از جمله نمک آماده براي سرسفره و نمک تقليب شده) 1,338,000 5,128,246,411 Rls. 127,104 $
92 2 1397 سمنان عراق 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 40,485 5,101,110,000 Rls. 121,455 $
93 6 1397 سمنان عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب شده 1,209,830 5,081,202,000 Rls. 120,981 $
94 4 1397 سمنان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 38,100 5,031,364,800 Rls. 118,380 $
95 6 1397 سمنان عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 800,520 4,934,412,000 Rls. 117,486 $
96 11 1397 سمنان عراق 25081000 بنتونيت 1,350,160 4,858,670,204 Rls. 54,003 $
97 10 1397 سمنان عراق 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 31,430 4,797,814,749 Rls. 53,431 $
98 6 1397 سمنان عراق 39261000 لوا زم براي دفترکار و مدا رس ا ز مواد پلاستيکي 41,648 4,795,644,000 Rls. 114,182 $
99 8 1397 سمنان عراق 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 7,306 4,702,852,175 Rls. 53,641 $
100 4 1397 سمنان عراق 28289010 هيپوکلريت سديم 235,650 4,568,460,148 Rls. 106,343 $
مجموع کل
1,454,718,794,766 ريال
مجموع کل
28,412,938 دلار