آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 سمنان ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 1,013,750 45,176,526,450 Rls. 512,925 $
2 9 1397 سمنان ترکيه 72022900 فروسيلسيوم داراي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 360,000 23,781,438,000 Rls. 270,000 $
3 9 1397 سمنان ترکيه 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 216,000 23,681,923,200 Rls. 280,800 $
4 5 1397 سمنان ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 1,422,000 23,095,022,600 Rls. 526,140 $
5 5 1397 سمنان ترکيه 54026200 نخ از پلي استرها، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 16,424 18,852,944,550 Rls. 427,601 $
6 4 1397 سمنان ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 920,000 14,557,465,000 Rls. 340,400 $
7 11 1397 سمنان ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 300,000 13,229,658,000 Rls. 155,530 $
8 12 1397 سمنان ترکيه 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 143,666 12,734,342,324 Rls. 143,666 $
9 4 1397 سمنان ترکيه 73219090 اجزاءو قطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن؛آهن ياازفولاد 123,827 12,640,065,991 Rls. 295,277 $
10 8 1397 سمنان ترکيه 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 129,257 12,413,858,015 Rls. 233,282 $
11 12 1397 سمنان ترکيه 73219090 اجزاءو قطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن؛آهن ياازفولاد 132,946 12,041,618,722 Rls. 132,946 $
12 6 1397 سمنان ترکيه 72022900 فروسيلسيوم داراي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 360,000 11,340,000,000 Rls. 270,000 $
13 6 1397 سمنان ترکيه 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 192,000 10,483,200,000 Rls. 249,600 $
14 6 1397 سمنان ترکيه 73219090 اجزاءو قطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن؛آهن ياازفولاد 105,776 9,942,114,000 Rls. 236,717 $
15 5 1397 سمنان ترکيه 73219090 اجزاءو قطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن؛آهن ياازفولاد 87,293 9,324,412,560 Rls. 213,551 $
16 7 1397 سمنان ترکيه 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 86,946 8,002,092,000 Rls. 190,526 $
17 10 1397 سمنان ترکيه 73219090 اجزاءو قطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن؛آهن ياازفولاد 82,325 7,743,109,490 Rls. 82,325 $
18 9 1397 سمنان ترکيه 73219090 اجزاءو قطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن؛آهن ياازفولاد 86,078 7,706,979,911 Rls. 86,078 $
19 3 1397 سمنان ترکيه 72022900 فروسيلسيوم داراي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 240,000 7,560,000,000 Rls. 180,000 $
20 12 1397 سمنان ترکيه 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 60,000 7,016,802,000 Rls. 78,000 $
21 8 1397 سمنان ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 225,000 6,999,761,750 Rls. 80,832 $
22 4 1397 سمنان ترکيه 72022900 فروسيلسيوم داراي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 216,000 6,928,740,000 Rls. 162,000 $
23 3 1397 سمنان ترکيه 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 69,583 6,857,479,370 Rls. 162,758 $
24 11 1397 سمنان ترکيه 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 73,286 6,131,992,722 Rls. 73,286 $
25 10 1397 سمنان ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 147,000 5,816,664,910 Rls. 68,940 $
26 8 1397 سمنان ترکيه 72022900 فروسيلسيوم داراي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 164,000 5,292,000,000 Rls. 126,000 $
27 7 1397 سمنان ترکيه 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 96,000 5,241,600,000 Rls. 124,800 $
28 2 1397 سمنان ترکيه 73219090 اجزاءو قطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن؛آهن ياازفولاد 47,802 5,113,229,520 Rls. 121,744 $
29 12 1397 سمنان ترکيه 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 89,640 5,013,424,724 Rls. 57,842 $
30 3 1397 سمنان ترکيه 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 93,280 4,477,429,740 Rls. 106,265 $
31 9 1397 سمنان ترکيه 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 47,919 4,106,559,692 Rls. 47,382 $
32 10 1397 سمنان ترکيه 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 48,854 4,100,259,502 Rls. 48,854 $
33 8 1397 سمنان ترکيه 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 48,000 3,984,208,800 Rls. 62,400 $
34 2 1397 سمنان ترکيه 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 35,891 3,922,388,400 Rls. 93,390 $
35 2 1397 سمنان ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 249,050 3,870,237,000 Rls. 92,148 $
36 1 1397 سمنان ترکيه 73219090 اجزاءو قطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن؛آهن ياازفولاد 25,174 3,778,614,000 Rls. 89,967 $
37 11 1397 سمنان ترکيه 73219090 اجزاءو قطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن؛آهن ياازفولاد 38,460 3,361,915,836 Rls. 38,460 $
38 1 1397 سمنان ترکيه 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 93,280 3,047,846,880 Rls. 76,368 $
39 7 1397 سمنان ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 168,750 2,622,375,000 Rls. 62,438 $
40 11 1397 سمنان ترکيه 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 24,000 2,595,933,600 Rls. 31,200 $
41 9 1397 سمنان ترکيه 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 47,040 2,477,121,416 Rls. 30,047 $
42 6 1397 سمنان ترکيه 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 48,640 2,323,944,000 Rls. 55,332 $
43 9 1397 سمنان ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 73,750 2,299,562,950 Rls. 27,288 $
44 10 1397 سمنان ترکيه 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 43,460 2,255,716,199 Rls. 23,532 $
45 2 1397 سمنان ترکيه 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 46,640 2,238,726,000 Rls. 53,303 $
46 3 1397 سمنان ترکيه 54026200 نخ از پلي استرها، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 16,301 2,099,690,782 Rls. 49,674 $
47 5 1397 سمنان ترکيه 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 22,790 1,913,842,140 Rls. 45,568 $
48 12 1397 سمنان ترکيه 72029940 فروسيليکومنيزيم 12,000 1,815,639,000 Rls. 21,000 $
49 3 1397 سمنان ترکيه 73219090 اجزاءو قطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن؛آهن ياازفولاد 15,695 1,746,277,920 Rls. 41,499 $
50 2 1397 سمنان ترکيه 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,500 1,497,825,000 Rls. 35,662 $
51 2 1397 سمنان ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر 22,000 1,464,540,000 Rls. 34,870 $
52 6 1397 سمنان ترکيه 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 15,574 1,376,004,000 Rls. 32,762 $
53 4 1397 سمنان ترکيه 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 24,000 1,344,720,000 Rls. 31,200 $
54 8 1397 سمنان ترکيه 73219090 اجزاءو قطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن؛آهن ياازفولاد 15,444 1,323,535,356 Rls. 15,444 $
55 12 1397 سمنان ترکيه 44152000 پالت هاي ساده، صندوقي و ساير تخته هاي بارگيري از چوب، حلقه هاي اتصالي پالت از چوب 4,975 1,294,639,275 Rls. 14,925 $
56 11 1397 سمنان ترکيه 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 22,406 1,194,695,689 Rls. 14,962 $
57 7 1397 سمنان ترکيه 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 56,860 1,115,074,800 Rls. 26,549 $
58 8 1397 سمنان ترکيه 27132000 قيرنفت 112,625 993,342,000 Rls. 23,651 $
59 3 1397 سمنان ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 50,000 781,995,000 Rls. 18,500 $
60 4 1397 سمنان ترکيه 27132000 قيرنفت 87,201 779,358,720 Rls. 18,312 $
61 6 1397 سمنان ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 47,500 738,192,000 Rls. 17,576 $
62 5 1397 سمنان ترکيه 44152000 پالت هاي ساده، صندوقي و ساير تخته هاي بارگيري از چوب، حلقه هاي اتصالي پالت از چوب 5,300 701,031,000 Rls. 15,900 $
63 12 1397 سمنان ترکيه 11081100 نشاسته گندم 24,000 635,673,600 Rls. 7,200 $
64 12 1397 سمنان ترکيه 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 47,950 626,544,621 Rls. 7,097 $
65 1 1397 سمنان ترکيه 44152000 پالت هاي ساده، صندوقي و ساير تخته هاي بارگيري از چوب، حلقه هاي اتصالي پالت از چوب 5,435 616,655,100 Rls. 16,305 $
66 8 1397 سمنان ترکيه 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 23,320 509,308,800 Rls. 12,126 $
67 2 1397 سمنان ترکيه 44152000 پالت هاي ساده، صندوقي و ساير تخته هاي بارگيري از چوب، حلقه هاي اتصالي پالت از چوب 3,955 498,330,000 Rls. 11,865 $
68 5 1397 سمنان ترکيه 07109000 مخلوط سبزيجات نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 16,153 491,854,500 Rls. 11,307 $
69 9 1397 سمنان ترکيه 11081100 نشاسته گندم 24,000 422,356,800 Rls. 4,800 $
70 5 1397 سمنان ترکيه 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 7,120 309,288,220 Rls. 7,092 $
71 11 1397 سمنان ترکيه 28011000 کلر 25,200 153,364,126 Rls. 1,688 $
72 4 1397 سمنان ترکيه 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 2,000 89,173,900 Rls. 2,069 $
73 2 1397 سمنان ترکيه 25010090 ساير نمک ها و کلرورسديم خالص غير مذکور با آب دريا 48,000 76,326,960 Rls. 1,817 $
74 2 1397 سمنان ترکيه 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 48,000 57,860,760 Rls. 1,378 $
75 12 1397 سمنان ترکيه 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 325 45,106,360 Rls. 520 $
76 2 1397 سمنان ترکيه 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 390 26,208,000 Rls. 624 $
77 5 1397 سمنان ترکيه 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 325 22,926,800 Rls. 520 $
78 1 1397 سمنان ترکيه 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 130 7,866,560 Rls. 208 $
مجموع کل
422,950,552,613 ريال
مجموع کل
7,366,611 دلار
[1]