آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 سمنان ترکمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 421,750 18,326,189,200 Rls. 205,613 $
2 9 1397 سمنان ترکمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 550,000 17,554,372,500 Rls. 201,062 $
3 8 1397 سمنان ترکمنستان 25111010 سولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب شده 2,890,623 12,140,604,000 Rls. 289,062 $
4 11 1397 سمنان ترکمنستان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 276,030 10,307,972,525 Rls. 121,833 $
5 8 1397 سمنان ترکمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 375,000 8,475,728,750 Rls. 135,544 $
6 10 1397 سمنان ترکمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 245,000 8,469,068,750 Rls. 90,650 $
7 8 1397 سمنان ترکمنستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 24,826 6,883,822,875 Rls. 78,517 $
8 2 1397 سمنان ترکمنستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 285,230 6,229,440,000 Rls. 148,320 $
9 4 1397 سمنان ترکمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 168,400 4,666,528,240 Rls. 109,460 $
10 4 1397 سمنان ترکمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 250,000 3,953,450,000 Rls. 92,500 $
11 10 1397 سمنان ترکمنستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 25,200 3,949,787,520 Rls. 40,320 $
12 4 1397 سمنان ترکمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 117,719 3,771,449,260 Rls. 88,289 $
13 10 1397 سمنان ترکمنستان 38249990 --- سایر 20,125 3,489,493,271 Rls. 35,621 $
14 10 1397 سمنان ترکمنستان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 75,720 3,267,523,453 Rls. 35,588 $
15 3 1397 سمنان ترکمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 87,480 2,771,487,900 Rls. 65,610 $
16 6 1397 سمنان ترکمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 98,900 2,699,970,000 Rls. 64,285 $
17 4 1397 سمنان ترکمنستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 25,200 2,681,280,000 Rls. 63,000 $
18 5 1397 سمنان ترکمنستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 25,200 2,646,000,000 Rls. 63,000 $
19 1 1397 سمنان ترکمنستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 25,200 2,646,000,000 Rls. 63,000 $
20 5 1397 سمنان ترکمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 80,640 2,600,153,650 Rls. 60,481 $
21 7 1397 سمنان ترکمنستان 25111010 سولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب شده 608,953 2,557,590,000 Rls. 60,895 $
22 5 1397 سمنان ترکمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 150,000 2,417,950,000 Rls. 55,500 $
23 7 1397 سمنان ترکمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 147,950 2,299,143,000 Rls. 54,742 $
24 11 1397 سمنان ترکمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 50,000 2,185,495,000 Rls. 26,000 $
25 3 1397 سمنان ترکمنستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 97,330 2,132,941,516 Rls. 50,612 $
26 5 1397 سمنان ترکمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 73,000 1,992,900,000 Rls. 47,450 $
27 6 1397 سمنان ترکمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 60,325 1,900,248,000 Rls. 45,244 $
28 2 1397 سمنان ترکمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 60,120 1,893,780,000 Rls. 45,090 $
29 12 1397 سمنان ترکمنستان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 49,410 1,785,089,984 Rls. 20,109 $
30 6 1397 سمنان ترکمنستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 45,513 1,737,228,780 Rls. 41,363 $
31 11 1397 سمنان ترکمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 76,240 1,480,370,966 Rls. 18,298 $
32 6 1397 سمنان ترکمنستان 27101940 روغن پايه معدني 91,290 1,341,942,000 Rls. 31,951 $
33 3 1397 سمنان ترکمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 48,000 1,315,860,000 Rls. 31,200 $
34 1 1397 سمنان ترکمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 38,811 1,222,536,000 Rls. 29,108 $
35 4 1397 سمنان ترکمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 24,000 1,187,979,520 Rls. 27,776 $
36 5 1397 سمنان ترکمنستان 38249990 --- سایر 14,000 1,171,054,500 Rls. 26,921 $
37 3 1397 سمنان ترکمنستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 132,420 1,155,698,860 Rls. 27,441 $
38 6 1397 سمنان ترکمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 70,000 1,087,800,000 Rls. 25,900 $
39 4 1397 سمنان ترکمنستان 17021100 از لحاظ وزن حاوي 99% يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بي آب (Anhydre)، محاسبه شده بر اساس ماده خشك باشد 22,702 835,028,649 Rls. 19,524 $
40 3 1397 سمنان ترکمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 50,000 779,645,500 Rls. 18,500 $
41 2 1397 سمنان ترکمنستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 90,200 757,848,000 Rls. 18,044 $
42 9 1397 سمنان ترکمنستان 28331900 ساير سولفات هاي سديم (به استثناي سولفات دي سديم) 48,000 700,293,120 Rls. 7,680 $
43 2 1397 سمنان ترکمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 24,000 655,200,000 Rls. 15,600 $
44 1 1397 سمنان ترکمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 24,000 655,200,000 Rls. 15,600 $
45 2 1397 سمنان ترکمنستان 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 5,190 653,940,000 Rls. 15,570 $
46 5 1397 سمنان ترکمنستان 27101910 روغن موتور 22,986 587,807,880 Rls. 13,332 $
47 3 1397 سمنان ترکمنستان 27101910 روغن موتور 22,591 576,732,870 Rls. 13,678 $
48 10 1397 سمنان ترکمنستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غير مذکور در جاي ديگر 24,000 480,176,640 Rls. 5,760 $
49 4 1397 سمنان ترکمنستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 58,870 446,347,720 Rls. 10,436 $
50 4 1397 سمنان ترکمنستان 28365000 کربنات کلسيم 65,000 420,225,000 Rls. 9,750 $
51 6 1397 سمنان ترکمنستان 38249990 --- سایر 5,000 401,684,250 Rls. 9,564 $
52 9 1397 سمنان ترکمنستان 38244090 ساير افزودني هاي آماده براي سيمان، ملاط و بتون غير مذکور در جاي ديگر 24,000 375,744,000 Rls. 4,560 $
53 6 1397 سمنان ترکمنستان 27101910 روغن موتور 14,259 347,004,000 Rls. 8,262 $
54 5 1397 سمنان ترکمنستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 43,700 333,488,000 Rls. 7,600 $
55 4 1397 سمنان ترکمنستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 188,800 329,414,400 Rls. 7,740 $
56 8 1397 سمنان ترکمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 11,400 311,220,000 Rls. 7,410 $
57 7 1397 سمنان ترکمنستان 38249990 --- سایر 5,000 286,905,200 Rls. 6,831 $
58 9 1397 سمنان ترکمنستان 28391100 متاسيليکات هاي سديم 12,000 253,414,080 Rls. 2,880 $
59 5 1397 سمنان ترکمنستان 25202000 گچ 65,000 81,900,000 Rls. 1,950 $
60 3 1397 سمنان ترکمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينهاي شستشو 2,000 79,952,000 Rls. 1,900 $
61 2 1397 سمنان ترکمنستان 33061000 مواد پاك كننده دندان 657 59,598,000 Rls. 1,419 $
62 3 1397 سمنان ترکمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 4,800 48,476,160 Rls. 1,152 $
63 6 1397 سمنان ترکمنستان 27101920 گريس 253 4,242,000 Rls. 101 $
مجموع کل
168,857,417,489 ريال
مجموع کل
2,942,199 دلار
[1]