آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 سمنان امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 444,870 35,500,626,000 Rls. 845,253 $
2 12 1397 سمنان امارات متحده عربي 32091050 رنگ ها و پوششهاي صنعتي بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 38,719 18,860,423,529 Rls. 216,826 $
3 9 1397 سمنان امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 99,875 16,855,555,960 Rls. 191,560 $
4 12 1397 سمنان امارات متحده عربي 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 124,820 16,585,260,390 Rls. 187,230 $
5 10 1397 سمنان امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 80,800 15,009,474,891 Rls. 171,436 $
6 4 1397 سمنان امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 141,870 11,617,734,300 Rls. 269,553 $
7 9 1397 سمنان امارات متحده عربي 32091050 رنگ ها و پوششهاي صنعتي بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 21,460 9,819,091,672 Rls. 111,592 $
8 12 1397 سمنان امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 51,415 9,158,338,050 Rls. 105,927 $
9 8 1397 سمنان امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 33,200 8,535,620,400 Rls. 99,600 $
10 10 1397 سمنان امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 50,565 8,240,864,856 Rls. 98,854 $
11 8 1397 سمنان امارات متحده عربي 32091050 رنگ ها و پوششهاي صنعتي بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 18,473 7,927,351,500 Rls. 90,420 $
12 2 1397 سمنان امارات متحده عربي 39075090 ساير رزين هاي آلکيد بجز رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 71,550 6,911,730,000 Rls. 164,565 $
13 7 1397 سمنان امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 48,700 6,136,200,000 Rls. 146,100 $
14 5 1397 سمنان امارات متحده عربي 32091050 رنگ ها و پوششهاي صنعتي بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 25,035 5,712,386,160 Rls. 130,182 $
15 3 1397 سمنان امارات متحده عربي 39075090 ساير رزين هاي آلکيد بجز رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 52,630 5,099,853,802 Rls. 121,049 $
16 9 1397 سمنان امارات متحده عربي 39075090 ساير رزين هاي آلکيد بجز رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 24,700 5,011,323,720 Rls. 56,810 $
17 5 1397 سمنان امارات متحده عربي 39261000 لوا زم براي دفترکار و مدا رس ا ز مواد پلاستيکي 40,021 4,132,149,865 Rls. 94,524 $
18 6 1397 سمنان امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 50,305 4,014,360,000 Rls. 95,580 $
19 3 1397 سمنان امارات متحده عربي 32091050 رنگ ها و پوششهاي صنعتي بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 17,535 3,836,938,560 Rls. 91,182 $
20 5 1397 سمنان امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 201,210 3,380,328,000 Rls. 80,484 $
21 8 1397 سمنان امارات متحده عربي 32091040 رنگ ها و پوشش ساختماني بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 7,977 2,896,544,975 Rls. 33,038 $
22 4 1397 سمنان امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 34,600 2,772,608,020 Rls. 64,826 $
23 2 1397 سمنان امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 29,000 2,412,228,000 Rls. 57,434 $
24 1 1397 سمنان امارات متحده عربي 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 56,780 2,274,612,520 Rls. 56,780 $
25 3 1397 سمنان امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 27,560 2,206,776,052 Rls. 52,364 $
26 2 1397 سمنان امارات متحده عربي 32050000 لاكهاي رنگ كننده؛ فرآورده هاي مذكور در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس لاكهاي رنگ كننده مي باشند. 13,000 2,020,200,000 Rls. 48,100 $
27 5 1397 سمنان امارات متحده عربي 28272000 کلرورکلسيم 300,000 1,959,780,000 Rls. 45,000 $
28 3 1397 سمنان امارات متحده عربي 32091040 رنگ ها و پوشش ساختماني بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 10,487 1,941,697,440 Rls. 46,143 $
29 2 1397 سمنان امارات متحده عربي 27101950 روغن صنعتي 105,000 1,764,000,000 Rls. 42,000 $
30 2 1397 سمنان امارات متحده عربي 28272000 کلرورکلسيم 280,000 1,764,000,000 Rls. 42,000 $
31 5 1397 سمنان امارات متحده عربي 39075090 ساير رزين هاي آلکيد بجز رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 16,000 1,614,784,000 Rls. 36,800 $
32 3 1397 سمنان امارات متحده عربي 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيو ا وره به غير از پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 14,400 1,521,720,000 Rls. 36,000 $
33 4 1397 سمنان امارات متحده عربي 27101950 روغن صنعتي 84,000 1,435,308,000 Rls. 33,600 $
34 5 1397 سمنان امارات متحده عربي 32091040 رنگ ها و پوشش ساختماني بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 7,383 1,425,441,800 Rls. 32,485 $
35 3 1397 سمنان امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 15,500 1,299,758,392 Rls. 30,842 $
36 3 1397 سمنان امارات متحده عربي 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 29,810 1,254,404,800 Rls. 29,810 $
37 2 1397 سمنان امارات متحده عربي 39259000 ساير لوا زم براي ساختمان که در جاي ديگرمذکور نباشد، ا ز مواد پلاستيکي 6,890 868,140,000 Rls. 20,670 $
38 11 1397 سمنان امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 4,300 824,136,882 Rls. 9,073 $
39 3 1397 سمنان امارات متحده عربي 27101950 روغن صنعتي 41,000 691,506,000 Rls. 16,400 $
40 12 1397 سمنان امارات متحده عربي 32091040 رنگ ها و پوشش ساختماني بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 1,204 541,233,340 Rls. 6,260 $
41 3 1397 سمنان امارات متحده عربي 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 4,351 531,700,650 Rls. 12,610 $
42 12 1397 سمنان امارات متحده عربي 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 20,700 511,717,248 Rls. 5,796 $
43 1 1397 سمنان امارات متحده عربي 27101950 روغن صنعتي 21,000 352,800,000 Rls. 8,400 $
44 9 1397 سمنان امارات متحده عربي 39259000 ساير لوا زم براي ساختمان که در جاي ديگرمذکور نباشد، ا ز مواد پلاستيکي 2,960 126,855,181 Rls. 1,391 $
45 3 1397 سمنان امارات متحده عربي 29042000 مشتقاتي حاوي فقط گروه هاي نيتره/ نيتروزه 1,000 90,880,500 Rls. 2,150 $
مجموع کل
237,448,445,455 ريال
مجموع کل
4,138,699 دلار
[1]