آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 سمنان افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 18,666,665 312,602,484,180 Rls. 7,466,670 $
2 8 1397 سمنان افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 9,433,280 256,274,285,524 Rls. 3,654,940 $
3 9 1397 سمنان افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 6,695,785 253,709,916,517 Rls. 2,877,626 $
4 10 1397 سمنان افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 6,285,220 243,161,292,261 Rls. 2,703,064 $
5 4 1397 سمنان افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 10,978,730 187,979,982,160 Rls. 4,391,492 $
6 7 1397 سمنان افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 9,534,640 160,181,952,000 Rls. 3,813,856 $
7 12 1397 سمنان افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 4,121,510 155,188,678,714 Rls. 1,755,513 $
8 3 1397 سمنان افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 8,768,415 147,751,523,828 Rls. 3,507,366 $
9 11 1397 سمنان افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 3,380,345 123,019,756,730 Rls. 1,450,123 $
10 9 1397 سمنان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 3,150,874 117,263,042,572 Rls. 1,363,621 $
11 1 1397 سمنان افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 6,869,700 112,463,924,100 Rls. 2,747,880 $
12 5 1397 سمنان افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 5,695,670 98,665,494,120 Rls. 2,281,294 $
13 6 1397 سمنان افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 4,944,855 78,501,696,000 Rls. 1,869,088 $
14 12 1397 سمنان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 1,908,507 71,989,696,804 Rls. 827,801 $
15 8 1397 سمنان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 1,597,540 57,914,212,076 Rls. 669,255 $
16 7 1397 سمنان افغانستان 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 277,391 46,601,688,000 Rls. 1,109,564 $
17 8 1397 سمنان افغانستان 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 182,812 44,734,876,500 Rls. 613,500 $
18 6 1397 سمنان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 2,746,960 42,810,852,000 Rls. 1,019,306 $
19 2 1397 سمنان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 1,193,770 19,957,407,800 Rls. 477,508 $
20 7 1397 سمنان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 1,082,185 18,180,666,000 Rls. 432,873 $
21 2 1397 سمنان افغانستان 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 73,947 12,423,096,000 Rls. 295,788 $
22 9 1397 سمنان افغانستان 27101940 روغن پايه معدني 430,400 11,378,227,512 Rls. 129,120 $
23 1 1397 سمنان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 661,870 10,148,853,440 Rls. 264,748 $
24 4 1397 سمنان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 583,610 9,984,399,880 Rls. 233,444 $
25 7 1397 سمنان افغانستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 625,000 9,712,500,000 Rls. 231,250 $
26 2 1397 سمنان افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 298,890 8,787,366,000 Rls. 209,223 $
27 5 1397 سمنان افغانستان 30042012 سايرداروهاي داراي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 5,701 8,245,888,160 Rls. 187,024 $
28 11 1397 سمنان افغانستان 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 22,974 7,646,022,888 Rls. 91,896 $
29 10 1397 سمنان افغانستان 85442000 کابل هم محور (co-axial) و ساير هادي هاي برق هم محور 22,713 7,573,786,128 Rls. 90,852 $
30 11 1397 سمنان افغانستان 85442000 کابل هم محور (co-axial) و ساير هادي هاي برق هم محور 22,404 7,470,748,224 Rls. 89,789 $
31 6 1397 سمنان افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 247,460 7,275,324,000 Rls. 173,222 $
32 8 1397 سمنان افغانستان 27101940 روغن پايه معدني 334,360 7,154,152,227 Rls. 98,500 $
33 9 1397 سمنان افغانستان 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 21,031 6,931,817,600 Rls. 84,124 $
34 4 1397 سمنان افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 222,440 6,650,691,740 Rls. 155,708 $
35 5 1397 سمنان افغانستان 30045011 داروهاي حاوي ويتامينهاي طيور داراي توليد داخل مشابه 6,696 5,890,732,630 Rls. 133,607 $
36 5 1397 سمنان افغانستان 27101950 روغن صنعتي 323,774 5,876,549,440 Rls. 136,865 $
37 2 1397 سمنان افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 49,500 5,821,200,000 Rls. 138,600 $
38 6 1397 سمنان افغانستان 27101950 روغن صنعتي 326,920 5,769,876,000 Rls. 137,378 $
39 8 1397 سمنان افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 172,270 5,522,347,099 Rls. 75,158 $
40 4 1397 سمنان افغانستان 30042012 سايرداروهاي داراي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 4,572 5,438,889,820 Rls. 127,166 $
41 5 1397 سمنان افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 173,280 5,126,200,240 Rls. 121,296 $
42 2 1397 سمنان افغانستان 39262090 ساير لباس و متفرقات لباس (همچنين انواع دستکش) به غير از مصارف پزشکي 25,300 5,059,992,000 Rls. 120,476 $
43 12 1397 سمنان افغانستان 27101940 روغن پايه معدني 183,425 4,960,186,060 Rls. 57,340 $
44 2 1397 سمنان افغانستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 213,220 4,656,708,000 Rls. 110,874 $
45 4 1397 سمنان افغانستان 39262090 ساير لباس و متفرقات لباس (همچنين انواع دستکش) به غير از مصارف پزشکي 23,060 4,612,014,400 Rls. 108,365 $
46 9 1397 سمنان افغانستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 26,160 4,241,150,208 Rls. 46,512 $
47 1 1397 سمنان افغانستان 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 23,110 3,882,480,000 Rls. 92,440 $
48 12 1397 سمنان افغانستان 27101950 روغن صنعتي 90,326 3,812,407,597 Rls. 43,369 $
49 5 1397 سمنان افغانستان 39262090 ساير لباس و متفرقات لباس (همچنين انواع دستکش) به غير از مصارف پزشکي 25,000 3,625,020,000 Rls. 86,310 $
50 9 1397 سمنان افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 99,050 3,596,693,472 Rls. 42,561 $
51 3 1397 سمنان افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 120,570 3,555,867,945 Rls. 84,399 $
52 9 1397 سمنان افغانستان 39262090 ساير لباس و متفرقات لباس (همچنين انواع دستکش) به غير از مصارف پزشکي 24,200 3,509,033,872 Rls. 38,483 $
53 2 1397 سمنان افغانستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 27,140 3,419,640,000 Rls. 81,420 $
54 6 1397 سمنان افغانستان 30042012 سايرداروهاي داراي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 3,851 3,414,768,000 Rls. 81,304 $
55 2 1397 سمنان افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 125,000 3,412,500,000 Rls. 81,250 $
56 3 1397 سمنان افغانستان 27101950 روغن صنعتي 152,909 3,288,629,863 Rls. 77,983 $
57 12 1397 سمنان افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 128,700 3,135,730,905 Rls. 36,037 $
58 12 1397 سمنان افغانستان 39262090 ساير لباس و متفرقات لباس (همچنين انواع دستکش) به غير از مصارف پزشکي 21,143 3,080,015,168 Rls. 34,886 $
59 12 1397 سمنان افغانستان 48183000 روميزي و دستمال سفره ا ز کاغذ 18,170 2,964,799,328 Rls. 33,581 $
60 4 1397 سمنان افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 24,720 2,960,368,320 Rls. 69,216 $
61 8 1397 سمنان افغانستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 180,000 2,951,989,500 Rls. 66,502 $
62 10 1397 سمنان افغانستان 27101950 روغن صنعتي 69,248 2,944,124,706 Rls. 35,317 $
63 4 1397 سمنان افغانستان 30045011 داروهاي حاوي ويتامينهاي طيور داراي توليد داخل مشابه 4,224 2,942,191,070 Rls. 68,791 $
64 3 1397 سمنان افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 24,600 2,904,325,200 Rls. 68,880 $
65 4 1397 سمنان افغانستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,644,450 2,646,316,800 Rls. 61,668 $
66 11 1397 سمنان افغانستان 27101940 روغن پايه معدني 98,670 2,384,774,964 Rls. 29,601 $
67 10 1397 سمنان افغانستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 18,000 2,342,875,000 Rls. 25,000 $
68 1 1397 سمنان افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 75,540 2,220,876,000 Rls. 52,878 $
69 4 1397 سمنان افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 3,758 2,215,229,380 Rls. 51,794 $
70 10 1397 سمنان افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 49,640 2,139,664,162 Rls. 21,842 $
71 5 1397 سمنان افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 74,000 2,047,084,000 Rls. 48,100 $
72 6 1397 سمنان افغانستان 30045011 داروهاي حاوي ويتامينهاي طيور داراي توليد داخل مشابه 2,486 2,041,116,000 Rls. 48,598 $
73 11 1397 سمنان افغانستان 28331900 ساير سولفات هاي سديم (به استثناي سولفات دي سديم) 149,610 1,917,091,976 Rls. 23,938 $
74 11 1397 سمنان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 44,857 1,843,062,628 Rls. 22,877 $
75 4 1397 سمنان افغانستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 3,727 1,841,162,960 Rls. 43,048 $
76 2 1397 سمنان افغانستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 33,660 1,837,836,000 Rls. 43,758 $
77 2 1397 سمنان افغانستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,133,150 1,784,622,000 Rls. 42,491 $
78 7 1397 سمنان افغانستان 27101940 روغن پايه معدني 136,480 1,719,648,000 Rls. 40,944 $
79 12 1397 سمنان افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 78,000 1,629,925,440 Rls. 18,720 $
80 10 1397 سمنان افغانستان 27101920 گريس 45,270 1,561,031,807 Rls. 17,203 $
81 6 1397 سمنان افغانستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 100,000 1,554,000,000 Rls. 37,000 $
82 12 1397 سمنان افغانستان 27101920 گريس 44,140 1,523,558,682 Rls. 16,773 $
83 9 1397 سمنان افغانستان 28331900 ساير سولفات هاي سديم (به استثناي سولفات دي سديم) 49,960 1,482,046,400 Rls. 17,986 $
84 1 1397 سمنان افغانستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 100,260 1,473,822,000 Rls. 35,091 $
85 5 1397 سمنان افغانستان 27101920 گريس 89,740 1,467,849,530 Rls. 34,102 $
86 7 1397 سمنان افغانستان 27101950 روغن صنعتي 63,165 1,352,988,000 Rls. 32,214 $
87 4 1397 سمنان افغانستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 23,980 1,326,765,440 Rls. 31,174 $
88 1 1397 سمنان افغانستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 872,050 1,281,901,700 Rls. 31,142 $
89 2 1397 سمنان افغانستان 27101950 روغن صنعتي 67,260 1,260,504,000 Rls. 30,012 $
90 4 1397 سمنان افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 44,000 1,230,580,000 Rls. 28,600 $
91 12 1397 سمنان افغانستان 27101910 روغن موتور 22,197 1,193,757,166 Rls. 13,762 $
92 8 1397 سمنان افغانستان 27101910 روغن موتور 22,472 1,149,820,825 Rls. 13,115 $
93 4 1397 سمنان افغانستان 27101920 گريس 67,980 1,120,367,620 Rls. 26,306 $
94 11 1397 سمنان افغانستان 27101910 روغن موتور 23,021 1,113,226,874 Rls. 13,942 $
95 3 1397 سمنان افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 39,500 1,081,386,800 Rls. 25,675 $
96 5 1397 سمنان افغانستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 649,450 1,037,523,560 Rls. 24,354 $
97 4 1397 سمنان افغانستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 65,000 1,021,163,000 Rls. 24,050 $
98 8 1397 سمنان افغانستان 27101950 روغن صنعتي 44,000 942,480,000 Rls. 22,440 $
99 10 1397 سمنان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 23,392 916,621,077 Rls. 9,357 $
100 6 1397 سمنان افغانستان 48181000 کاغذ توا لت 9,600 907,704,000 Rls. 21,612 $
مجموع کل
2,849,323,116,319 ريال
مجموع کل
50,884,560 دلار