آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 سمنان ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 184,000 21,429,330,000 Rls. 239,200 $
2 6 1397 سمنان ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 207,000 11,302,200,000 Rls. 269,100 $
3 12 1397 سمنان ارمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 242,500 10,882,249,025 Rls. 125,088 $
4 2 1397 سمنان ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 183,000 9,991,800,000 Rls. 237,900 $
5 11 1397 سمنان ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 92,000 9,549,701,200 Rls. 119,600 $
6 4 1397 سمنان ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 161,000 8,988,538,000 Rls. 209,300 $
7 5 1397 سمنان ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 115,000 6,503,250,000 Rls. 149,500 $
8 3 1397 سمنان ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 115,000 6,296,043,000 Rls. 149,500 $
9 12 1397 سمنان ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 46,000 5,528,270,800 Rls. 59,800 $
10 7 1397 سمنان ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 92,000 5,023,200,000 Rls. 119,600 $
11 8 1397 سمنان ارمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 157,500 4,515,396,750 Rls. 52,150 $
12 8 1397 سمنان ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 69,000 3,767,400,000 Rls. 89,700 $
13 9 1397 سمنان ارمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 67,500 2,252,578,500 Rls. 24,975 $
14 11 1397 سمنان ارمنستان 39069020 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درآب 20,000 1,907,514,000 Rls. 21,000 $
15 12 1397 سمنان ارمنستان 39069020 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درآب 20,000 1,821,603,000 Rls. 21,000 $
16 7 1397 سمنان ارمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 89,000 1,383,060,000 Rls. 32,930 $
17 10 1397 سمنان ارمنستان 39261000 لوا زم براي دفترکار و مدا رس ا ز مواد پلاستيکي 14,366 1,233,537,108 Rls. 14,797 $
18 6 1397 سمنان ارمنستان 39069020 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درآب 20,000 1,050,000,000 Rls. 25,000 $
19 11 1397 سمنان ارمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 22,500 973,475,100 Rls. 11,700 $
20 1 1397 سمنان ارمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 68,775 962,405,540 Rls. 25,447 $
21 4 1397 سمنان ارمنستان 39069020 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درآب 20,000 904,652,760 Rls. 21,306 $
22 8 1397 سمنان ارمنستان 39069020 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درآب 20,000 888,300,000 Rls. 21,150 $
23 11 1397 سمنان ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 18,000 796,801,651 Rls. 9,101 $
24 5 1397 سمنان ارمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 46,000 750,411,800 Rls. 17,020 $
25 9 1397 سمنان ارمنستان 28331900 ساير سولفات هاي سديم (به استثناي سولفات دي سديم) 24,000 711,936,000 Rls. 8,640 $
26 6 1397 سمنان ارمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 45,000 699,300,000 Rls. 16,650 $
27 7 1397 سمنان ارمنستان 39069020 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درآب 20,000 688,800,000 Rls. 16,400 $
28 2 1397 سمنان ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 19,440 680,400,000 Rls. 16,200 $
29 5 1397 سمنان ارمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 43,810 654,975,280 Rls. 15,055 $
30 3 1397 سمنان ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 16,891 533,867,524 Rls. 12,668 $
31 4 1397 سمنان ارمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 21,970 513,065,410 Rls. 12,084 $
32 3 1397 سمنان ارمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 21,940 508,805,055 Rls. 12,067 $
33 1 1397 سمنان ارمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 21,940 454,853,498 Rls. 12,067 $
34 5 1397 سمنان ارمنستان 01063330 ک ک ک جوجه يكروزه شترمرغ 352 403,200,000 Rls. 9,600 $
35 5 1397 سمنان ارمنستان 01063310 ک ک ک شترمرغ بالغ مولد/ساير حيوانات زنده. 1,400 302,400,000 Rls. 7,200 $
36 10 1397 سمنان ارمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 22,160 275,913,517 Rls. 3,036 $
37 9 1397 سمنان ارمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 21,970 248,014,936 Rls. 3,010 $
38 9 1397 سمنان ارمنستان 25292100 اسپات فلوئور داراي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 22,800 220,681,428 Rls. 2,508 $
39 10 1397 سمنان ارمنستان 25292100 اسپات فلوئور داراي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 23,000 210,503,590 Rls. 2,530 $
40 7 1397 سمنان ارمنستان 39261000 لوا زم براي دفترکار و مدا رس ا ز مواد پلاستيکي 6,432 202,044,780 Rls. 4,811 $
41 5 1397 سمنان ارمنستان 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم (بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 13,000 149,024,200 Rls. 3,380 $
42 8 1397 سمنان ارمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 22,050 126,875,700 Rls. 3,021 $
43 7 1397 سمنان ارمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 21,950 126,300,300 Rls. 3,007 $
44 6 1397 سمنان ارمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 21,810 125,494,740 Rls. 2,988 $
45 9 1397 سمنان ارمنستان 25010010 نمک معمولي (از جمله نمک آماده براي سرسفره و نمک تقليب شده) 20,004 123,187,400 Rls. 1,400 $
46 7 1397 سمنان ارمنستان 25292100 اسپات فلوئور داراي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 22,200 102,564,000 Rls. 2,442 $
47 5 1397 سمنان ارمنستان 04071191 ک ک ک ک تخمک نطفهکدار شترمرغ برا? تول?د مولد 75 52,500,000 Rls. 1,250 $
48 6 1397 سمنان ارمنستان 25010010 نمک معمولي (از جمله نمک آماده براي سرسفره و نمک تقليب شده) 20,000 37,800,000 Rls. 900 $
49 4 1397 سمنان ارمنستان 25010010 نمک معمولي (از جمله نمک آماده براي سرسفره و نمک تقليب شده) 19,000 36,850,500 Rls. 855 $
50 10 1397 سمنان ارمنستان 25010010 نمک معمولي (از جمله نمک آماده براي سرسفره و نمک تقليب شده) 20,000 31,863,100 Rls. 340 $
مجموع کل
126,922,939,192 ريال
مجموع کل
2,239,972 دلار
[1]