آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (سرخس)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 سرخس ترکمنستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 68,932 20,742,080,400 Rls. 227,475 $
2 8 1397 سرخس ترکمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 779,114 12,696,686,568 Rls. 184,348 $
3 4 1397 سرخس ترکمنستان 27101910 روغن موتور 447,098 11,605,175,768 Rls. 271,313 $
4 9 1397 سرخس ترکمنستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 72,750 8,511,322,376 Rls. 100,930 $
5 9 1397 سرخس ترکمنستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,409,000 8,278,533,704 Rls. 95,192 $
6 10 1397 سرخس ترکمنستان 34011150 صابون رختشويي 78,998 6,616,282,400 Rls. 72,800 $
7 9 1397 سرخس ترکمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 391,407 6,429,990,941 Rls. 72,148 $
8 3 1397 سرخس ترکمنستان 27101910 روغن موتور 249,204 6,247,644,304 Rls. 148,325 $
9 8 1397 سرخس ترکمنستان 38200000 فرآورده هاي ضديخ و مايعات آماده شده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 114,400 6,059,249,928 Rls. 70,395 $
10 2 1397 سرخس ترکمنستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,709,900 5,751,060,000 Rls. 136,930 $
11 2 1397 سرخس ترکمنستان 27101910 روغن موتور 215,448 5,707,968,000 Rls. 135,904 $
12 3 1397 سرخس ترکمنستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,026,000 5,091,480,900 Rls. 120,780 $
13 1 1397 سرخس ترکمنستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,196,000 5,032,534,500 Rls. 125,880 $
14 12 1397 سرخس ترکمنستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,411,615 4,900,464,969 Rls. 55,310 $
15 9 1397 سرخس ترکمنستان 38200000 فرآورده هاي ضديخ و مايعات آماده شده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 92,000 4,782,975,120 Rls. 57,076 $
16 11 1397 سرخس ترکمنستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,464,768 4,583,570,578 Rls. 54,847 $
17 9 1397 سرخس ترکمنستان 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 24,986 4,397,086,252 Rls. 49,972 $
18 11 1397 سرخس ترکمنستان 27101910 روغن موتور 80,207 4,081,277,416 Rls. 46,616 $
19 5 1397 سرخس ترکمنستان 27101910 روغن موتور 157,495 4,080,638,640 Rls. 92,969 $
20 7 1397 سرخس ترکمنستان 38200000 فرآورده هاي ضديخ و مايعات آماده شده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 154,000 4,039,728,000 Rls. 96,184 $
21 7 1397 سرخس ترکمنستان 27101910 روغن موتور 153,044 3,738,714,000 Rls. 89,017 $
22 8 1397 سرخس ترکمنستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,692,000 3,511,915,568 Rls. 47,376 $
23 7 1397 سرخس ترکمنستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,383,584 3,233,454,000 Rls. 76,987 $
24 5 1397 سرخس ترکمنستان 38200000 فرآورده هاي ضديخ و مايعات آماده شده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 114,996 3,155,762,850 Rls. 72,008 $
25 6 1397 سرخس ترکمنستان 27101910 روغن موتور 122,209 3,020,031,000 Rls. 71,905 $
26 10 1397 سرخس ترکمنستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,434,250 3,005,551,623 Rls. 34,110 $
27 8 1397 سرخس ترکمنستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 21,350 2,995,244,875 Rls. 34,164 $
28 10 1397 سرخس ترکمنستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 41,410 2,809,720,141 Rls. 28,811 $
29 9 1397 سرخس ترکمنستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 7,195 2,624,275,520 Rls. 28,780 $
30 5 1397 سرخس ترکمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 148,600 2,532,171,440 Rls. 59,413 $
31 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سرخس ترکمنستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 71,000 2,507,379,200 Rls. 28,400 $
32 10 1397 سرخس ترکمنستان 84189990 ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910 11,580 2,430,029,654 Rls. 26,738 $
33 9 1397 سرخس ترکمنستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 16,587 2,428,575,200 Rls. 29,473 $
34 6 1397 سرخس ترکمنستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,537,000 2,413,343,550 Rls. 57,461 $
35 9 1397 سرخس ترکمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي اتيلن 8,668 2,371,148,736 Rls. 26,004 $
36 3 1397 سرخس ترکمنستان 84359000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه شرا ب، شرا ب سيب، آب ميوه، و نوشابه هاي همانند 31,190 2,370,676,320 Rls. 56,142 $
37 11 1397 سرخس ترکمنستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 16,830 2,293,104,330 Rls. 25,245 $
38 10 1397 سرخس ترکمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 75,815 2,274,556,765 Rls. 24,271 $
39 2 1397 سرخس ترکمنستان 27101950 روغن صنعتي 100,218 2,272,788,000 Rls. 54,114 $
40 4 1397 سرخس ترکمنستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 107,295 2,093,573,140 Rls. 48,716 $
41 11 1397 سرخس ترکمنستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 53,274 2,066,891,419 Rls. 24,544 $
42 9 1397 سرخس ترکمنستان 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 23,256 2,051,458,272 Rls. 23,256 $
43 9 1397 سرخس ترکمنستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 14,630 2,018,945,784 Rls. 22,922 $
44 1 1397 سرخس ترکمنستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 28,830 1,937,802,522 Rls. 46,262 $
45 3 1397 سرخس ترکمنستان 84539000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي آماده کردن، ساختن يا تعمير كردن مصنوعات از چرم، غير از چرخهاي دوزندگي 25,000 1,897,425,000 Rls. 45,000 $
46 10 1397 سرخس ترکمنستان 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 6,830 1,817,838,751 Rls. 19,717 $
47 4 1397 سرخس ترکمنستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,386,000 1,775,921,400 Rls. 41,580 $
48 12 1397 سرخس ترکمنستان 84879000 ساير اجزاء يا قطعات بجز اجزاء و قطعات كشتي، قايق وپره ها ي آن 21,600 1,730,003,360 Rls. 19,595 $
49 8 1397 سرخس ترکمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 84,900 1,681,529,400 Rls. 19,621 $
50 1 1397 سرخس ترکمنستان 27101910 روغن موتور 64,030 1,615,432,320 Rls. 40,040 $
51 1 1397 سرخس ترکمنستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 40,400 1,597,601,000 Rls. 40,400 $
52 9 1397 سرخس ترکمنستان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 4,555 1,501,328,000 Rls. 18,220 $
53 9 1397 سرخس ترکمنستان 94054090 ساير چراغ ها و وسايل روشنايي برقي غير مذكور در جاي ديگر 6,908 1,462,466,748 Rls. 16,621 $
54 3 1397 سرخس ترکمنستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 21,120 1,330,560,000 Rls. 31,680 $
55 1 1397 سرخس ترکمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 3,706 1,287,940,500 Rls. 30,665 $
56 4 1397 سرخس ترکمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 74,633 1,287,569,400 Rls. 29,874 $
57 2 1397 منطقه ويزه اقتصادي سرخس ترکمنستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,020,000 1,285,200,000 Rls. 30,600 $
58 7 1397 سرخس ترکمنستان 73219090 اجزاءو قطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن؛آهن ياازفولاد 15,020 1,261,680,000 Rls. 30,040 $
59 9 1397 سرخس ترکمنستان 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 3,600 1,214,570,880 Rls. 13,320 $
60 6 1397 سرخس ترکمنستان 38200000 فرآورده هاي ضديخ و مايعات آماده شده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 46,000 1,197,840,000 Rls. 28,520 $
61 1 1397 سرخس ترکمنستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 70,625 1,190,654,210 Rls. 31,390 $
62 8 1397 سرخس ترکمنستان 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 14,140 1,177,418,561 Rls. 13,739 $
63 12 1397 سرخس ترکمنستان 27101910 روغن موتور 22,814 1,147,783,376 Rls. 13,232 $
64 12 1397 سرخس ترکمنستان 39159000 آخال، دم قيچي خرده ريز، ا زساير مواد پلاستيکي غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 22,880 1,107,799,167 Rls. 12,813 $
65 5 1397 سرخس ترکمنستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 7,550 1,050,960,000 Rls. 24,160 $
66 3 1397 سرخس ترکمنستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 24,845 1,044,265,200 Rls. 24,845 $
67 7 1397 سرخس ترکمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 128,960 990,864,000 Rls. 23,592 $
68 10 1397 سرخس ترکمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 25,620 980,360,640 Rls. 11,760 $
69 9 1397 سرخس ترکمنستان 27101950 روغن صنعتي 22,425 868,496,000 Rls. 10,540 $
70 7 1397 سرخس ترکمنستان 27101950 روغن صنعتي 44,850 857,346,000 Rls. 20,413 $
71 5 1397 سرخس ترکمنستان 22029910 --- مكملکهاي غذايي مايع 11,520 826,094,540 Rls. 18,737 $
72 10 1397 سرخس ترکمنستان 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 6,650 811,117,080 Rls. 8,280 $
73 9 1397 سرخس ترکمنستان 85366100 سرپيچ لامپ 3,800 692,998,400 Rls. 7,600 $
74 4 1397 سرخس ترکمنستان 27101950 روغن صنعتي 33,058 675,524,560 Rls. 15,849 $
75 11 1397 سرخس ترکمنستان 01022110 گاو شيري مولد نژاد خالص 20,040 657,402,240 Rls. 8,160 $
76 2 1397 سرخس ترکمنستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 38,793 637,602,000 Rls. 15,181 $
77 3 1397 سرخس ترکمنستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 37,018 623,501,101 Rls. 14,807 $
78 10 1397 سرخس ترکمنستان 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 2,096 589,279,920 Rls. 6,288 $
79 9 1397 سرخس ترکمنستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 2,358 585,216,576 Rls. 7,074 $
80 11 1397 سرخس ترکمنستان 73090000 مخزن، منبع، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد (به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده)، از چدن، آهن يا فولاد، با گنجايش حداكثر 300 ليتر، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 2,230 575,998,029 Rls. 6,341 $
81 10 1397 سرخس ترکمنستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 1,953 549,076,185 Rls. 5,859 $
82 3 1397 سرخس ترکمنستان 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 13,980 505,716,000 Rls. 12,000 $
83 12 1397 سرخس ترکمنستان 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 80,500 497,502,880 Rls. 5,635 $
84 12 1397 سرخس ترکمنستان 27101950 روغن صنعتي 11,900 485,153,599 Rls. 5,593 $
85 8 1397 سرخس ترکمنستان 11081100 نشاسته گندم 21,000 485,100,000 Rls. 11,550 $
86 1 1397 سرخس ترکمنستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 4,090 464,051,400 Rls. 12,270 $
87 6 1397 سرخس ترکمنستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 18,355 462,546,000 Rls. 11,013 $
88 10 1397 سرخس ترکمنستان 96170000 فلاسک و ساير ظروف عايق حرا رت با محفظه، عايق خلاء، و همچنين اجزاء و قطعات آن ها (غير از شيشه يدکي داخلي) 2,808 453,687,936 Rls. 4,992 $
89 8 1397 سرخس ترکمنستان 27101910 روغن موتور 17,779 440,076,000 Rls. 10,478 $
90 6 1397 سرخس ترکمنستان 28365000 کربنات کلسيم 129,500 436,800,000 Rls. 10,400 $
91 10 1397 سرخس ترکمنستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 8,246 433,875,442 Rls. 4,774 $
92 8 1397 سرخس ترکمنستان 28365000 کربنات کلسيم 128,720 432,474,000 Rls. 10,297 $
93 9 1397 سرخس ترکمنستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 967 427,835,328 Rls. 4,692 $
94 1 1397 سرخس ترکمنستان 84021900 سايرديگهاي مولد بخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار (Hybrid) که در جاي ديگر مذکور نباشد 1,000 414,557,000 Rls. 11,000 $
95 8 1397 سرخس ترکمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 15,360 405,626,880 Rls. 4,733 $
96 12 1397 سرخس ترکمنستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 11,050 383,404,060 Rls. 4,420 $
97 11 1397 سرخس ترکمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 64,620 372,965,337 Rls. 4,671 $
98 9 1397 سرخس ترکمنستان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 810 369,295,200 Rls. 4,050 $
99 1 1397 سرخس ترکمنستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي و تامپون ها، پوشك و پوشك كامل بچه و اشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 2,517 317,142,000 Rls. 7,551 $
100 3 1397 سرخس ترکمنستان 73051200 لوله ا زآهن يافولاد، جوش دا ده ا زدرا زا(غير ازرديف 73051100) بامقطع مدور، باقطرخارجي بيش از 4/406، براي استفاده درخطوط نفت وگاز 12,962 316,831,074 Rls. 7,518 $
مجموع کل
251,482,169,353 ريال
مجموع کل
4,155,303 دلار