آمار کل " صادرات به" کشور (ازبکستان) گمرک (سرخس)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 سرخس ازبکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 37,333,923 58,505,303,622 Rls. 1,360,916 $
2 7 1397 سرخس ازبکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 41,611,031 57,235,846,560 Rls. 1,362,756 $
3 6 1397 سرخس ازبکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 35,747,060 56,455,050,762 Rls. 1,344,171 $
4 8 1397 سرخس ازبکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 30,132,600 56,261,328,492 Rls. 812,262 $
5 4 1397 سرخس ازبکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 37,107,023 49,584,537,240 Rls. 1,159,172 $
6 9 1397 سرخس ازبکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 14,772,580 37,007,923,097 Rls. 423,430 $
7 11 1397 سرخس ازبکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 19,281,402 36,735,023,767 Rls. 424,650 $
8 12 1397 سرخس ازبکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 16,392,511 32,830,165,044 Rls. 365,671 $
9 8 1397 سرخس ازبکستان 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 1,994,135 29,195,235,282 Rls. 408,383 $
10 11 1397 سرخس ازبکستان 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 796,076 25,320,779,257 Rls. 295,423 $
11 3 1397 سرخس ازبکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 17,462,906 22,075,409,779 Rls. 523,886 $
12 7 1397 سرخس ازبکستان 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 1,870,898 17,286,696,000 Rls. 411,588 $
13 9 1397 سرخس ازبکستان 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 878,920 16,663,616,588 Rls. 192,579 $
14 8 1397 سرخس ازبکستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 8,179,990 14,029,329,710 Rls. 191,335 $
15 5 1397 منطقه ويزه اقتصادي سرخس ازبکستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 475,400 14,012,080,000 Rls. 323,272 $
16 10 1397 سرخس ازبکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,665,250 12,513,709,240 Rls. 139,491 $
17 2 1397 سرخس ازبکستان 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 1,315,680 12,154,002,000 Rls. 289,381 $
18 5 1397 سرخس ازبکستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 389,220 11,069,155,800 Rls. 252,990 $
19 10 1397 سرخس ازبکستان 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 540,804 10,814,620,944 Rls. 118,976 $
20 6 1397 سرخس ازبکستان 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 1,062,078 8,948,394,000 Rls. 213,057 $
21 4 1397 سرخس ازبکستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 941,304 8,830,243,530 Rls. 207,085 $
22 2 1397 سرخس ازبکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 6,214,200 7,829,850,000 Rls. 186,425 $
23 4 1397 سرخس ازبکستان 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 811,155 7,594,956,950 Rls. 178,112 $
24 6 1397 سرخس ازبکستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 7,097,050 7,451,892,000 Rls. 177,426 $
25 7 1397 سرخس ازبکستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 6,159,370 6,467,328,000 Rls. 153,984 $
26 9 1397 سرخس ازبکستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 3,160,850 6,186,108,112 Rls. 72,123 $
27 4 1397 سرخس ازبکستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 194,740 5,472,524,300 Rls. 126,581 $
28 10 1397 سرخس ازبکستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 300,000 5,471,040,000 Rls. 60,199 $
29 4 1397 سرخس ازبکستان 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 565,020 5,303,817,480 Rls. 124,305 $
30 12 1397 سرخس ازبکستان 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 251,120 4,992,234,548 Rls. 54,002 $
31 5 1397 سرخس ازبکستان 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 516,060 4,884,747,840 Rls. 113,531 $
32 3 1397 سرخس ازبکستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 506,710 4,700,936,880 Rls. 111,476 $
33 2 1397 سرخس ازبکستان 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 502,240 4,639,362,000 Rls. 110,461 $
34 3 1397 سرخس ازبکستان 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 500,544 4,626,202,000 Rls. 110,095 $
35 11 1397 سرخس ازبکستان 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 249,612 4,625,351,669 Rls. 53,697 $
36 3 1397 سرخس ازبکستان 84359000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه شرا ب، شرا ب سيب، آب ميوه، و نوشابه هاي همانند 65,116 4,507,713,090 Rls. 106,952 $
37 9 1397 سرخس ازبکستان 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 251,120 4,234,273,057 Rls. 49,439 $
38 1 1397 سرخس ازبکستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 125,920 4,229,148,000 Rls. 100,694 $
39 5 1397 منطقه ويزه اقتصادي سرخس ازبکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,416,859 4,223,255,820 Rls. 96,968 $
40 1 1397 سرخس ازبکستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 444,260 3,929,199,520 Rls. 97,726 $
41 1 1397 سرخس ازبکستان 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 437,840 3,870,039,936 Rls. 96,314 $
42 11 1397 سرخس ازبکستان 70052130 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدر شده يا روكشدار شده 183,608 3,518,492,313 Rls. 40,352 $
43 3 1397 سرخس ازبکستان 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 376,200 3,488,630,660 Rls. 82,752 $
44 2 1397 سرخس ازبکستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 52,751 3,456,264,000 Rls. 82,292 $
45 4 1397 سرخس ازبکستان 39203000 صفحه، ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکيه گاه ياجورنشده با موادديگر 18,340 3,421,600,000 Rls. 80,000 $
46 9 1397 سرخس ازبکستان 69074090 ک ک ک سایر 254,997 3,214,918,400 Rls. 39,016 $
47 6 1397 سرخس ازبکستان 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 428,592 3,056,424,000 Rls. 72,772 $
48 7 1397 سرخس ازبکستان 70052190 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلا در توده رنگ شده غير مذكور در جاي ديگر 315,160 2,911,608,000 Rls. 69,324 $
49 5 1397 سرخس ازبکستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 2,568,000 2,787,466,250 Rls. 64,200 $
50 7 1397 سرخس ازبکستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 317,620 2,741,592,000 Rls. 65,276 $
51 5 1397 سرخس ازبکستان 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 270,510 2,612,261,450 Rls. 59,509 $
52 6 1397 سرخس ازبکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 386,139 2,577,540,000 Rls. 61,370 $
53 12 1397 سرخس ازبکستان 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 125,560 2,509,016,748 Rls. 29,020 $
54 3 1397 منطقه ويزه اقتصادي سرخس ازبکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,954,100 2,469,303,804 Rls. 58,623 $
55 2 1397 سرخس ازبکستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 259,970 2,401,980,000 Rls. 57,190 $
56 10 1397 سرخس ازبکستان 94069090 ک ک ک ساير 17,500 2,385,678,750 Rls. 26,250 $
57 8 1397 سرخس ازبکستان 70052190 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلا در توده رنگ شده غير مذكور در جاي ديگر 250,160 2,311,344,000 Rls. 47,984 $
58 4 1397 سرخس ازبکستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 2,064,000 2,202,257,000 Rls. 51,600 $
59 8 1397 سرخس ازبکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 185,302 2,171,386,475 Rls. 36,592 $
60 10 1397 سرخس ازبکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 190,293 2,148,436,788 Rls. 24,421 $
61 11 1397 سرخس ازبکستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 1,746,000 2,102,830,525 Rls. 25,787 $
62 8 1397 سرخس ازبکستان 29173200 اورتو فتالاتهاي دي اكتيل 22,735 1,814,274,000 Rls. 43,197 $
63 4 1397 سرخس ازبکستان 70052190 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلا در توده رنگ شده غير مذكور در جاي ديگر 190,620 1,769,895,050 Rls. 41,714 $
64 12 1397 سرخس ازبکستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 43,050 1,755,071,119 Rls. 20,233 $
65 3 1397 سرخس ازبکستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 1,495,000 1,578,988,125 Rls. 37,375 $
66 2 1397 منطقه ويزه اقتصادي سرخس ازبکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,224,000 1,542,240,000 Rls. 36,720 $
67 6 1397 سرخس ازبکستان 25301010 پرليت 188,965 1,428,546,000 Rls. 34,013 $
68 4 1397 سرخس ازبکستان 25301010 پرليت 165,187 1,271,723,180 Rls. 29,734 $
69 10 1397 سرخس ازبکستان 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 59,990 1,236,850,570 Rls. 13,198 $
70 12 1397 سرخس ازبکستان 70052130 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدر شده يا روكشدار شده 60,754 1,213,996,410 Rls. 13,365 $
71 5 1397 سرخس ازبکستان 70031990 سايرورقهاي شيشه ريختگي يانخت شده (غير ازاپيتكي )مسلح نشده باسيم غيرمذکور 125,310 1,212,793,520 Rls. 27,568 $
72 5 1397 سرخس ازبکستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 124,336 1,200,249,640 Rls. 27,353 $
73 12 1397 سرخس ازبکستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 63,560 1,175,173,552 Rls. 12,712 $
74 2 1397 سرخس ازبکستان 70052190 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلا در توده رنگ شده غير مذكور در جاي ديگر 127,000 1,174,614,000 Rls. 27,967 $
75 1 1397 سرخس ازبکستان 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 125,560 1,159,620,000 Rls. 27,610 $
76 8 1397 سرخس ازبکستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 63,680 1,156,092,725 Rls. 13,490 $
77 7 1397 سرخس ازبکستان 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 122,020 1,127,448,000 Rls. 26,844 $
78 11 1397 سرخس ازبکستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 63,500 1,115,462,590 Rls. 13,970 $
79 2 1397 منطقه ويزه اقتصادي سرخس ازبکستان 70200099 ساير اشياء از شيشه غير از صنايع دستي، غير مذكور در جاي ديگر 29,083 1,045,338,000 Rls. 24,889 $
80 2 1397 سرخس ازبکستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 65,000 1,021,020,000 Rls. 24,310 $
81 12 1397 سرخس ازبکستان 25301010 پرليت 65,000 1,014,893,100 Rls. 11,495 $
82 8 1397 سرخس ازبکستان 69049000 آجرمجوف، آجرسقف پوش و اشياء همانند ا زسرا ميک. 127,181 1,001,658,000 Rls. 23,849 $
83 5 1397 سرخس ازبکستان 84359000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه شرا ب، شرا ب سيب، آب ميوه، و نوشابه هاي همانند 14,205 974,570,890 Rls. 22,160 $
84 9 1397 سرخس ازبکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 63,400 882,339,200 Rls. 10,002 $
85 2 1397 سرخس ازبکستان 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 4,755 798,840,000 Rls. 19,020 $
86 2 1397 سرخس ازبکستان 70193910 پشم شيشه 21,000 793,800,000 Rls. 18,900 $
87 3 1397 سرخس ازبکستان 84368000 ماشين آلات و دستگاه هاي کشاورزي، باغباني، گلكاري، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل، غير مذکور در جاي ديگر 15,465 782,595,510 Rls. 18,570 $
88 2 1397 سرخس ازبکستان 73090000 مخزن، منبع، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد (به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده)، از چدن، آهن يا فولاد، با گنجايش حداكثر 300 ليتر، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 11,540 756,084,000 Rls. 18,002 $
89 5 1397 سرخس ازبکستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 63,200 703,047,000 Rls. 16,162 $
90 4 1397 منطقه ويزه اقتصادي سرخس ازبکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 540,000 691,671,000 Rls. 16,200 $
91 12 1397 سرخس ازبکستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 22,400 680,065,120 Rls. 7,840 $
92 5 1397 سرخس ازبکستان 84244100 ک ک پاشنده­های (sprayer) قابل حمل 4,070 659,334,000 Rls. 15,030 $
93 3 1397 سرخس ازبکستان 84539000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي آماده کردن، ساختن يا تعمير كردن مصنوعات از چرم، غير از چرخهاي دوزندگي 9,840 647,232,750 Rls. 15,350 $
94 4 1397 سرخس ازبکستان 84129000 اجزاء و قطعات موتورها و ماشين هاي محرک رديفهاي 841210 ا لي 841280 9,365 621,759,040 Rls. 14,609 $
95 8 1397 سرخس ازبکستان 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 60,600 582,120,000 Rls. 13,860 $
96 1 1397 سرخس ازبکستان 70193910 پشم شيشه 16,026 543,674,985 Rls. 14,423 $
97 1 1397 سرخس ازبکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 458,150 517,970,128 Rls. 13,744 $
98 4 1397 سرخس ازبکستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 455,000 487,565,000 Rls. 11,375 $
99 1 1397 سرخس ازبکستان 69074090 ک ک ک سایر 61,895 477,671,040 Rls. 12,672 $
100 12 1397 سرخس ازبکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 64,692 327,460,192 Rls. 3,542 $
مجموع کل
786,201,210,515 ريال
مجموع کل
14,868,380 دلار