آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 ساوه پاکستان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 3,027,458 146,873,157,120 Rls. 3,628,512 $
2 2 1397 ساوه پاکستان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 2,900,000 146,160,000,000 Rls. 3,480,000 $
3 2 1397 ساوه پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 8,027,614 142,186,590,000 Rls. 3,385,395 $
4 3 1397 ساوه پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 6,764,784 121,128,202,643 Rls. 2,872,987 $
5 4 1397 ساوه پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 6,289,853 117,512,979,180 Rls. 2,746,573 $
6 5 1397 ساوه پاکستان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 2,157,000 100,999,652,160 Rls. 2,310,882 $
7 4 1397 ساوه پاکستان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 1,948,000 87,225,121,980 Rls. 2,039,810 $
8 3 1397 ساوه پاکستان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 2,107,600 85,641,410,110 Rls. 2,032,833 $
9 2 1397 ساوه پاکستان 27079900 روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ در درجه حرارت زياد بدست مي ايد و محصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاء بي بو فزوني داشته باشد غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 3,682,518 61,866,210,000 Rls. 1,473,005 $
10 1 1397 ساوه پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 3,505,572 61,579,842,820 Rls. 1,526,971 $
11 5 1397 ساوه پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,961,904 37,677,166,440 Rls. 861,593 $
12 3 1397 ساوه پاکستان 27079900 روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ در درجه حرارت زياد بدست مي ايد و محصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاء بي بو فزوني داشته باشد غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 1,854,669 31,254,597,729 Rls. 741,868 $
13 4 1397 ساوه پاکستان 27079900 روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ در درجه حرارت زياد بدست مي ايد و محصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاء بي بو فزوني داشته باشد غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 1,285,539 21,883,070,580 Rls. 514,216 $
14 1 1397 ساوه پاکستان 27079900 روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ در درجه حرارت زياد بدست مي ايد و محصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاء بي بو فزوني داشته باشد غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 1,242,306 20,687,147,160 Rls. 496,924 $
15 2 1397 ساوه پاکستان 27139000 ساير تفاله هاي نفت يا روغن حاصل ا ز مواد معدني قيري 179,046 20,303,808,000 Rls. 483,424 $
16 2 1397 ساوه پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 180,695 12,191,298,000 Rls. 290,269 $
17 3 1397 ساوه پاکستان 27101910 روغن موتور 249,496 11,853,120,600 Rls. 280,620 $
18 3 1397 ساوه پاکستان 72085290 محصولات از آهن يا فولادغيرممزوج تخت يا گرم نوردشده به شکل غيرتومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 75/4 تا 10 ميلي متر وعرض 1850 ميلي متر وكمتر 405,845 11,423,318,608 Rls. 270,583 $
19 4 1397 ساوه پاکستان 72085290 محصولات از آهن يا فولادغيرممزوج تخت يا گرم نوردشده به شکل غيرتومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 75/4 تا 10 ميلي متر وعرض 1850 ميلي متر وكمتر 338,900 10,921,407,260 Rls. 257,126 $
20 3 1397 ساوه پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 159,160 10,788,743,944 Rls. 256,119 $
21 4 1397 ساوه پاکستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 202,639 10,410,713,760 Rls. 243,183 $
22 5 1397 ساوه پاکستان 27101910 روغن موتور 228,288 10,269,264,560 Rls. 234,273 $
23 2 1397 ساوه پاکستان 27132000 قيرنفت 514,380 7,458,130,000 Rls. 177,575 $
24 3 1397 ساوه پاکستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 392,260 6,605,865,116 Rls. 156,904 $
25 1 1397 ساوه پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 94,505 5,939,116,844 Rls. 151,548 $
26 4 1397 ساوه پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 83,595 5,880,378,020 Rls. 138,292 $
27 4 1397 ساوه پاکستان 73069090 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي 2/203 ميليمتر و بالاتر 178,570 5,843,322,940 Rls. 136,622 $
28 2 1397 ساوه پاکستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 100,325 5,056,380,000 Rls. 120,390 $
29 3 1397 ساوه پاکستان 27132000 قيرنفت 422,285 4,540,811,055 Rls. 107,748 $
30 4 1397 ساوه پاکستان 72085490 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت يا گرم نوردشده، به شكل غير طومار باپهناي 600mm يا بيشتر وضخامت كمتر از 3 ميلي متر غير ازرديف 72085410 150,550 4,402,079,780 Rls. 103,548 $
31 4 1397 ساوه پاکستان 27101910 روغن موتور 89,760 4,222,938,720 Rls. 98,736 $
32 3 1397 ساوه پاکستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 29,925 3,781,181,775 Rls. 89,775 $
33 2 1397 ساوه پاکستان 27101910 روغن موتور 135,250 3,521,868,000 Rls. 83,854 $
34 3 1397 ساوه پاکستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 66,700 3,375,253,500 Rls. 80,040 $
35 2 1397 ساوه پاکستان 27101950 روغن صنعتي 161,054 3,242,946,000 Rls. 77,213 $
36 2 1397 ساوه پاکستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 94,430 3,172,848,000 Rls. 75,544 $
37 4 1397 ساوه پاکستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 23,855 3,062,689,860 Rls. 71,565 $
38 4 1397 ساوه پاکستان 27101950 روغن صنعتي 115,668 2,523,002,300 Rls. 58,990 $
39 4 1397 ساوه پاکستان 69074090 ک ک ک سایر 292,177 2,516,536,360 Rls. 58,856 $
40 3 1397 ساوه پاکستان 69074090 ک ک ک سایر 275,541 2,391,688,052 Rls. 56,788 $
41 5 1397 ساوه پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 32,796 2,282,619,000 Rls. 52,474 $
42 1 1397 ساوه پاکستان 27101910 روغن موتور 90,670 2,243,994,180 Rls. 56,215 $
43 4 1397 ساوه پاکستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 59,340 2,027,451,040 Rls. 47,472 $
44 4 1397 ساوه پاکستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 48,320 1,993,030,200 Rls. 46,242 $
45 3 1397 ساوه پاکستان 27101950 روغن صنعتي 91,774 1,972,460,972 Rls. 46,804 $
46 4 1397 ساوه پاکستان 27101940 روغن پايه معدني 111,000 1,889,664,000 Rls. 44,400 $
47 5 1397 ساوه پاکستان 27079900 روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ در درجه حرارت زياد بدست مي ايد و محصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاء بي بو فزوني داشته باشد غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 106,857 1,875,562,840 Rls. 42,743 $
48 5 1397 ساوه پاکستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 47,290 1,645,692,000 Rls. 37,832 $
49 3 1397 ساوه پاکستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 47,180 1,591,475,760 Rls. 37,744 $
50 2 1397 ساوه پاکستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 69,780 1,494,654,000 Rls. 35,587 $
51 3 1397 ساوه پاکستان 72085190 محصولات از آهن يا فولادغيرممزوج تخت فقط گرم نوردشده به شکل غيرطومار، باپهناي 600 ميلي متر يابيشتر به عرض كمتر از mm 1850 ضخامت بيشتر از10 ميليمتر 52,955 1,484,057,430 Rls. 35,109 $
52 1 1397 ساوه پاکستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 47,300 1,431,108,800 Rls. 37,840 $
53 1 1397 ساوه پاکستان 27132000 قيرنفت 95,906 1,419,978,000 Rls. 33,809 $
54 2 1397 ساوه پاکستان 72085290 محصولات از آهن يا فولادغيرممزوج تخت يا گرم نوردشده به شکل غيرتومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 75/4 تا 10 ميلي متر وعرض 1850 ميلي متر وكمتر 50,590 1,415,106,000 Rls. 33,693 $
55 5 1397 ساوه پاکستان 27101920 گريس 65,820 1,155,272,640 Rls. 26,328 $
56 3 1397 ساوه پاکستان 27101920 گريس 68,380 1,153,297,080 Rls. 27,352 $
57 1 1397 ساوه پاکستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 22,010 1,109,304,000 Rls. 26,412 $
58 5 1397 ساوه پاکستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 20,405 1,065,141,000 Rls. 24,486 $
59 2 1397 ساوه پاکستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 74,400 1,040,676,000 Rls. 24,778 $
60 1 1397 ساوه پاکستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 47,270 1,012,494,000 Rls. 24,107 $
61 1 1397 ساوه پاکستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 7,900 995,400,000 Rls. 23,700 $
62 5 1397 ساوه پاکستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 7,395 973,477,800 Rls. 22,185 $
63 2 1397 ساوه پاکستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 7,550 951,300,000 Rls. 22,650 $
64 4 1397 ساوه پاکستان 72123090 ساير محصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتر از 600ميلي متر که به نحوديگري آبکاري شده ياا ندودشده باروي 25,580 792,552,320 Rls. 18,622 $
65 4 1397 ساوه پاکستان 27101920 گريس 43,860 746,672,640 Rls. 17,544 $
66 2 1397 ساوه پاکستان 27101920 گريس 44,060 740,208,000 Rls. 17,624 $
67 1 1397 ساوه پاکستان 27101920 گريس 43,730 734,664,000 Rls. 17,492 $
68 1 1397 ساوه پاکستان 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 71,540 600,936,000 Rls. 14,308 $
69 2 1397 ساوه پاکستان 69074090 ک ک ک سایر 45,198 396,312,000 Rls. 9,436 $
70 4 1397 ساوه پاکستان 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 36,180 307,240,560 Rls. 7,236 $
71 5 1397 ساوه پاکستان 69074090 ک ک ک سایر 25,047 194,476,160 Rls. 4,432 $
72 3 1397 ساوه پاکستان 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 616 129,868,200 Rls. 3,080 $
73 3 1397 ساوه پاکستان 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 725 91,624,725 Rls. 2,175 $
74 2 1397 ساوه پاکستان 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 490 61,740,000 Rls. 1,470 $
75 1 1397 ساوه پاکستان 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 290 60,900,000 Rls. 1,450 $
76 2 1397 ساوه پاکستان 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 275 57,750,000 Rls. 1,375 $
77 1 1397 ساوه پاکستان 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 450 56,700,000 Rls. 1,350 $
78 4 1397 ساوه پاکستان 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 435 56,084,850 Rls. 1,305 $
79 5 1397 ساوه پاکستان 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 330 43,441,200 Rls. 990 $
مجموع کل
1,397,668,246,373 ريال
مجموع کل
33,201,005 دلار
[1]