آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 ساوه ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 474,131 23,895,900,000 Rls. 568,950 $
2 3 1397 ساوه ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 426,950 21,698,688,479 Rls. 515,020 $
3 4 1397 ساوه ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 253,266 13,037,254,210 Rls. 304,025 $
4 1 1397 ساوه ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 237,162 11,077,767,669 Rls. 284,663 $
5 2 1397 ساوه ترکيه 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 375,420 11,033,820,000 Rls. 262,710 $
6 5 1397 ساوه ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 128,907 6,760,474,180 Rls. 154,735 $
7 3 1397 ساوه ترکيه 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 192,822 5,279,910,535 Rls. 125,333 $
8 1 1397 ساوه ترکيه 39073090 سايررزين هاي اپواکسيد به غير ا ز رنگ پودري آماده و نيمه آماده (فلس وگرا نول) 30,800 3,928,927,464 Rls. 105,336 $
9 3 1397 ساوه ترکيه 39171000 روده هاي مصنوعي (پوشش سوسيس) از پروتئين سفت شده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 11,453 3,292,114,410 Rls. 77,883 $
10 3 1397 ساوه ترکيه 27101940 روغن پايه معدني 193,140 3,250,932,480 Rls. 77,256 $
11 2 1397 ساوه ترکيه 39171000 روده هاي مصنوعي (پوشش سوسيس) از پروتئين سفت شده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 9,735 2,962,638,000 Rls. 70,539 $
12 2 1397 ساوه ترکيه 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 106,700 2,912,910,000 Rls. 69,355 $
13 3 1397 ساوه ترکيه 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 280,790 2,373,798,660 Rls. 56,158 $
14 1 1397 ساوه ترکيه 39171000 روده هاي مصنوعي (پوشش سوسيس) از پروتئين سفت شده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 6,998 2,351,328,000 Rls. 55,984 $
15 4 1397 ساوه ترکيه 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 230,240 1,984,668,800 Rls. 46,048 $
16 1 1397 ساوه ترکيه 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 59,760 1,756,944,000 Rls. 41,832 $
17 2 1397 ساوه ترکيه 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 86,970 1,643,754,000 Rls. 39,137 $
18 4 1397 ساوه ترکيه 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 187,830 1,595,052,360 Rls. 37,566 $
19 3 1397 ساوه ترکيه 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 67,140 1,268,946,000 Rls. 30,213 $
20 4 1397 ساوه ترکيه 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 22,490 1,148,609,280 Rls. 26,988 $
21 2 1397 ساوه ترکيه 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 22,140 1,115,856,000 Rls. 26,568 $
22 1 1397 ساوه ترکيه 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 42,000 1,032,486,000 Rls. 27,300 $
23 5 1397 ساوه ترکيه 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 19,570 1,021,554,000 Rls. 23,484 $
24 1 1397 ساوه ترکيه 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 2,919 883,286,100 Rls. 23,355 $
25 4 1397 ساوه ترکيه 48026100 سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بصورت رول بيش از 10% محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيند مکانيکي 44,820 770,633,920 Rls. 18,107 $
26 1 1397 ساوه ترکيه 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 62,970 581,742,000 Rls. 13,851 $
27 1 1397 ساوه ترکيه 70049020 ورق شيشه ا ي غير مذكور با ضخامتهاي 2.5 ميليمتر و کمتر از آن 41,960 387,702,000 Rls. 9,231 $
28 5 1397 ساوه ترکيه 27132000 قيرنفت 21,530 151,166,600 Rls. 3,445 $
مجموع کل
129,198,865,147 ريال
مجموع کل
3,095,072 دلار
[1]