آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 ساوه ترکمنستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 130,880 17,594,304,000 Rls. 418,912 $
2 3 1397 ساوه ترکمنستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 95,280 12,860,569,312 Rls. 304,896 $
3 4 1397 ساوه ترکمنستان 27101910 روغن موتور 280,436 10,396,741,500 Rls. 243,117 $
4 3 1397 ساوه ترکمنستان 69074090 ک ک ک سایر 960,205 10,083,725,352 Rls. 239,204 $
5 3 1397 ساوه ترکمنستان 27101910 روغن موتور 325,205 8,821,946,936 Rls. 209,583 $
6 4 1397 ساوه ترکمنستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 48,015 6,553,796,480 Rls. 153,648 $
7 3 1397 ساوه ترکمنستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 132,060 4,452,637,200 Rls. 105,648 $
8 2 1397 ساوه ترکمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 388,500 4,369,680,000 Rls. 104,040 $
9 2 1397 ساوه ترکمنستان 27101910 روغن موتور 117,899 4,240,026,000 Rls. 100,953 $
10 3 1397 ساوه ترکمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 372,200 4,212,551,616 Rls. 99,932 $
11 5 1397 ساوه ترکمنستان 27101910 روغن موتور 118,140 3,381,123,320 Rls. 77,373 $
12 2 1397 ساوه ترکمنستان 69074090 ک ک ک سایر 302,930 3,315,816,000 Rls. 78,948 $
13 5 1397 ساوه ترکمنستان 69074090 ک ک ک سایر 317,920 3,254,316,320 Rls. 74,164 $
14 4 1397 ساوه ترکمنستان 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 351,280 2,983,069,760 Rls. 70,256 $
15 3 1397 ساوه ترکمنستان 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 330,290 2,784,110,970 Rls. 66,058 $
16 4 1397 ساوه ترکمنستان 69074090 ک ک ک سایر 280,214 2,723,982,040 Rls. 63,880 $
17 2 1397 ساوه ترکمنستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 72,950 2,451,120,000 Rls. 58,360 $
18 3 1397 ساوه ترکمنستان 70072120 شيشه ا يمني چندلايه درا ندا زه وشکل مناسب براي نصب دروسايل نقليه موتوري به جز هواپيما 48,880 2,411,989,705 Rls. 57,233 $
19 4 1397 ساوه ترکمنستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 64,090 2,177,009,120 Rls. 51,272 $
20 4 1397 ساوه ترکمنستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 22,900 2,042,940,000 Rls. 47,400 $
21 2 1397 ساوه ترکمنستان 27101950 روغن صنعتي 63,570 1,965,600,000 Rls. 46,800 $
22 1 1397 ساوه ترکمنستان 27101910 روغن موتور 45,336 1,879,152,920 Rls. 46,066 $
23 5 1397 ساوه ترکمنستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 13,060 1,817,952,000 Rls. 41,792 $
24 2 1397 ساوه ترکمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي.. يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي، اوات سلولزي كرپ شده.. به شكل رول يا ورق 35,515 1,789,914,000 Rls. 42,617 $
25 5 1397 ساوه ترکمنستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 47,080 1,652,696,320 Rls. 37,664 $
26 1 1397 ساوه ترکمنستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 49,150 1,651,440,000 Rls. 39,320 $
27 1 1397 ساوه ترکمنستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 89,000 1,447,371,400 Rls. 38,270 $
28 3 1397 ساوه ترکمنستان 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 4,468 1,439,080,882 Rls. 34,045 $
29 2 1397 ساوه ترکمنستان 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 148,730 1,249,332,000 Rls. 29,746 $
30 4 1397 ساوه ترکمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي.. يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي، اوات سلولزي كرپ شده.. به شكل رول يا ورق 22,260 1,142,472,240 Rls. 26,712 $
31 2 1397 ساوه ترکمنستان 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 95,080 878,430,000 Rls. 20,915 $
32 4 1397 ساوه ترکمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 71,650 840,516,040 Rls. 19,652 $
33 3 1397 ساوه ترکمنستان 72161000 پروفيل بامقطعI،U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 22,710 766,053,720 Rls. 18,168 $
34 3 1397 ساوه ترکمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 22,660 762,826,240 Rls. 18,128 $
35 1 1397 ساوه ترکمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 21,360 735,638,400 Rls. 17,515 $
36 3 1397 ساوه ترکمنستان 27101940 روغن پايه معدني 38,500 698,041,575 Rls. 16,555 $
37 4 1397 ساوه ترکمنستان 38200000 فرآورده هاي ضديخ و مايعات آماده شده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 33,000 694,722,600 Rls. 16,335 $
38 4 1397 ساوه ترکمنستان 27101950 روغن صنعتي 28,778 694,719,240 Rls. 16,312 $
39 5 1397 ساوه ترکمنستان 27101950 روغن صنعتي 25,810 505,146,560 Rls. 11,512 $
40 3 1397 ساوه ترکمنستان 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 1,300 406,720,249 Rls. 9,622 $
41 2 1397 ساوه ترکمنستان 27101940 روغن پايه معدني 22,250 401,856,000 Rls. 9,568 $
42 2 1397 ساوه ترکمنستان 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 46,510 390,684,000 Rls. 9,302 $
43 1 1397 ساوه ترکمنستان 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 46,440 350,683,488 Rls. 9,288 $
44 4 1397 ساوه ترکمنستان 27101920 گريس 21,431 348,318,880 Rls. 8,144 $
45 1 1397 ساوه ترکمنستان 27101950 روغن صنعتي 22,425 339,245,400 Rls. 8,970 $
46 2 1397 ساوه ترکمنستان 76071190 ساير ورق و نوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 2,195 322,644,000 Rls. 7,682 $
47 3 1397 ساوه ترکمنستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 14,250 270,263,059 Rls. 6,413 $
48 5 1397 ساوه ترکمنستان 70052130 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدر شده يا روكشدار شده 23,520 206,411,520 Rls. 4,704 $
49 3 1397 ساوه ترکمنستان 70049020 ورق شيشه ا ي غير مذكور با ضخامتهاي 2.5 ميليمتر و کمتر از آن 21,890 202,918,545 Rls. 4,815 $
50 4 1397 ساوه ترکمنستان 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 7,030 65,643,160 Rls. 1,546 $
مجموع کل
137,027,950,069 ريال
مجموع کل
3,243,055 دلار
[1]