آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 ساوه ايتاليا 84191190 ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 140,183 47,220,794,488 Rls. 1,120,432 $
2 2 1397 ساوه ايتاليا 84191190 ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 106,540 35,865,365,590 Rls. 853,938 $
3 1 1397 ساوه ايتاليا 84191190 ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 39,416 12,842,044,116 Rls. 315,328 $
4 4 1397 ساوه ايتاليا 84191190 ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 28,041 9,604,774,094 Rls. 224,320 $
5 4 1397 ساوه ايتاليا 76151010 رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 40,501 7,768,763,575 Rls. 182,250 $
6 2 1397 ساوه ايتاليا 84191110 پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 6,971 2,605,762,801 Rls. 62,042 $
7 5 1397 ساوه ايتاليا 76151010 رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 9,525 1,864,308,625 Rls. 42,858 $
8 1 1397 ساوه ايتاليا 70052940 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مسلخ نشده غير مذكور با ضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 218,180 1,739,844,788 Rls. 43,636 $
9 2 1397 ساوه ايتاليا 73219090 اجزاءو قطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن؛آهن ياازفولاد 20,500 1,549,800,000 Rls. 36,900 $
10 5 1397 ساوه ايتاليا 84191190 ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 4,424 1,539,556,455 Rls. 35,392 $
11 1 1397 ساوه ايتاليا 73219090 اجزاءو قطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن؛آهن ياازفولاد 18,242 1,241,819,700 Rls. 32,835 $
12 3 1397 ساوه ايتاليا 73219090 اجزاءو قطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن؛آهن ياازفولاد 14,920 1,135,203,120 Rls. 26,856 $
13 3 1397 ساوه ايتاليا 90230000 آلات، دستگاه ها و مدلها، طراحي شده براي مقاصد نمايشي (مثلا براي آموزش يا نمايش) كه مورد مصرف ديگري نداشته باشند 302 83,884,247 Rls. 1,989 $
14 4 1397 ساوه ايتاليا 90230000 آلات، دستگاه ها و مدلها، طراحي شده براي مقاصد نمايشي (مثلا براي آموزش يا نمايش) كه مورد مصرف ديگري نداشته باشند 240 62,980,470 Rls. 1,480 $
15 1 1397 ساوه ايتاليا 84199010 اجزاء و قطعات تعرفه 84181190 202 16,955,345 Rls. 404 $
16 3 1397 ساوه ايتاليا 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 80 16,908,000 Rls. 400 $
17 4 1397 ساوه ايتاليا 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 229 8,190,080 Rls. 193 $
18 2 1397 ساوه ايتاليا 84199010 اجزاء و قطعات تعرفه 84181190 78 7,188,825 Rls. 172 $
19 4 1397 ساوه ايتاليا 84199010 اجزاء و قطعات تعرفه 84181190 67 5,754,278 Rls. 135 $
20 3 1397 ساوه ايتاليا 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 82 2,932,123 Rls. 70 $
21 1 1397 ساوه ايتاليا 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 76 2,694,274 Rls. 64 $
22 3 1397 ساوه ايتاليا 84199010 اجزاء و قطعات تعرفه 84181190 20 1,652,366 Rls. 39 $
مجموع کل
125,187,177,360 ريال
مجموع کل
2,981,733 دلار
[1]