آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 ساوه افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 51,895,993 928,340,416,500 Rls. 22,103,343 $
2 4 1397 ساوه افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 31,380,985 647,521,573,610 Rls. 15,106,760 $
3 3 1397 ساوه افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 21,419,095 434,028,008,733 Rls. 10,302,475 $
4 1 1397 ساوه افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 13,817,150 229,031,792,588 Rls. 5,749,331 $
5 5 1397 ساوه افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 9,142,660 212,130,240,960 Rls. 4,845,538 $
6 4 1397 ساوه افغانستان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 2,911,184 127,948,285,680 Rls. 2,996,974 $
7 3 1397 ساوه افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 4,352,800 113,991,966,821 Rls. 2,706,450 $
8 2 1397 ساوه افغانستان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 2,003,687 86,558,514,000 Rls. 2,060,917 $
9 5 1397 ساوه افغانستان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 1,684,684 79,415,815,760 Rls. 1,818,420 $
10 4 1397 ساوه افغانستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 1,280,290 68,906,258,700 Rls. 1,611,289 $
11 1 1397 ساوه افغانستان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 1,656,203 66,316,969,970 Rls. 1,687,818 $
12 3 1397 ساوه افغانستان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 1,697,607 65,511,323,555 Rls. 1,553,802 $
13 2 1397 ساوه افغانستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 1,322,850 60,574,080,000 Rls. 1,442,240 $
14 2 1397 ساوه افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 2,860,544 55,666,044,000 Rls. 1,325,382 $
15 4 1397 ساوه افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 1,782,549 55,642,492,880 Rls. 1,307,656 $
16 5 1397 ساوه افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 1,469,112 41,645,894,120 Rls. 949,575 $
17 2 1397 ساوه افغانستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 3,434,920 36,726,984,000 Rls. 874,452 $
18 4 1397 ساوه افغانستان 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 76,196 24,415,089,107 Rls. 570,443 $
19 2 1397 ساوه افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 446,109 22,483,818,000 Rls. 535,329 $
20 4 1397 ساوه افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 388,948 19,865,920,800 Rls. 466,737 $
21 4 1397 ساوه افغانستان 27101950 روغن صنعتي 882,480 18,479,750,420 Rls. 432,140 $
22 5 1397 ساوه افغانستان 27079900 روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ در درجه حرارت زياد بدست مي ايد و محصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاء بي بو فزوني داشته باشد غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 568,220 18,334,366,220 Rls. 420,407 $
23 4 1397 ساوه افغانستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,466,280 18,309,245,460 Rls. 427,411 $
24 3 1397 ساوه افغانستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,439,420 16,009,876,586 Rls. 379,874 $
25 3 1397 ساوه افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 247,257 12,504,574,146 Rls. 296,707 $
26 3 1397 ساوه افغانستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 239,940 12,140,484,120 Rls. 287,928 $
27 2 1397 ساوه افغانستان 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 1,415,210 11,887,764,000 Rls. 283,042 $
28 2 1397 ساوه افغانستان 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 35,583 11,192,400,660 Rls. 266,486 $
29 2 1397 ساوه افغانستان 27079900 روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ در درجه حرارت زياد بدست مي ايد و محصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاء بي بو فزوني داشته باشد غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 508,290 10,994,298,000 Rls. 261,769 $
30 1 1397 ساوه افغانستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,127,770 10,451,250,003 Rls. 257,749 $
31 4 1397 ساوه افغانستان 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 1,217,020 10,424,537,560 Rls. 243,404 $
32 2 1397 ساوه افغانستان 27101940 روغن پايه معدني 516,046 9,204,846,000 Rls. 219,163 $
33 2 1397 ساوه افغانستان 27101950 روغن صنعتي 454,040 9,106,818,000 Rls. 216,829 $
34 1 1397 ساوه افغانستان 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 740,670 8,810,267,930 Rls. 225,900 $
35 1 1397 ساوه افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 174,777 8,471,553,124 Rls. 209,732 $
36 3 1397 ساوه افغانستان 27101950 روغن صنعتي 408,748 8,385,098,644 Rls. 198,804 $
37 2 1397 ساوه افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 124,398 8,359,554,000 Rls. 199,037 $
38 3 1397 ساوه افغانستان 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 934,820 7,880,974,374 Rls. 186,964 $
39 5 1397 ساوه افغانستان 27101950 روغن صنعتي 362,495 7,785,286,960 Rls. 177,697 $
40 2 1397 ساوه افغانستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي.. يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي، اوات سلولزي كرپ شده.. به شكل رول يا ورق 149,231 7,774,746,000 Rls. 185,113 $
41 4 1397 ساوه افغانستان 20091900 ساير آب پرتقال به غير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 144,990 7,433,982,360 Rls. 173,988 $
42 4 1397 ساوه افغانستان 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 21,898 6,945,902,751 Rls. 162,271 $
43 1 1397 ساوه افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 387,444 6,713,476,254 Rls. 162,535 $
44 4 1397 ساوه افغانستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 124,470 5,304,330,900 Rls. 124,470 $
45 4 1397 ساوه افغانستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 154,060 5,248,794,720 Rls. 123,248 $
46 3 1397 ساوه افغانستان 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 15,496 4,897,727,937 Rls. 116,014 $
47 1 1397 ساوه افغانستان 20091900 ساير آب پرتقال به غير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 103,950 4,545,338,490 Rls. 120,582 $
48 1 1397 ساوه افغانستان 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 15,661 4,495,641,473 Rls. 117,562 $
49 1 1397 ساوه افغانستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 125,600 4,134,219,200 Rls. 100,480 $
50 1 1397 ساوه افغانستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 103,950 3,918,395,250 Rls. 103,950 $
51 2 1397 ساوه افغانستان 20091900 ساير آب پرتقال به غير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 77,764 3,778,950,000 Rls. 89,975 $
52 2 1397 ساوه افغانستان 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 11,607 3,771,428,220 Rls. 89,796 $
53 5 1397 ساوه افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 69,551 3,662,268,680 Rls. 83,461 $
54 4 1397 ساوه افغانستان 69074090 ک ک ک سایر 356,643 3,539,948,480 Rls. 82,608 $
55 5 1397 ساوه افغانستان 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 383,860 3,355,149,840 Rls. 76,772 $
56 4 1397 ساوه افغانستان 27101920 گريس 189,760 3,252,955,950 Rls. 75,903 $
57 4 1397 ساوه افغانستان 32099010 رنگ رويه و ا ستري ا تومبيل بر اساس ساير پليمرهاي سنتتيك يا طبيعي تغييريافته از لحاظ شيميايي، ديسپرسه يا حل شده درمحيط آبي 24,849 3,063,627,780 Rls. 72,129 $
58 1 1397 ساوه افغانستان 27101950 روغن صنعتي 159,007 3,055,498,052 Rls. 76,416 $
59 5 1397 ساوه افغانستان 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 9,246 3,037,465,309 Rls. 69,222 $
60 4 1397 ساوه افغانستان 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 25,761 3,035,890,000 Rls. 71,500 $
61 2 1397 ساوه افغانستان 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 26,209 2,977,716,000 Rls. 70,898 $
62 4 1397 ساوه افغانستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي.. يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي، اوات سلولزي كرپ شده.. به شكل رول يا ورق 54,008 2,893,000,080 Rls. 67,917 $
63 3 1397 ساوه افغانستان 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 333,780 2,815,340,334 Rls. 66,756 $
64 2 1397 ساوه افغانستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,032,200 2,731,092,000 Rls. 65,026 $
65 3 1397 ساوه افغانستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 80,380 2,716,093,920 Rls. 64,304 $
66 2 1397 ساوه افغانستان 69074090 ک ک ک سایر 268,813 2,706,312,000 Rls. 64,436 $
67 4 1397 ساوه افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 38,500 2,615,536,000 Rls. 61,600 $
68 3 1397 ساوه افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 38,500 2,592,128,000 Rls. 61,600 $
69 3 1397 ساوه افغانستان 69074090 ک ک ک سایر 242,222 2,488,517,580 Rls. 58,932 $
70 4 1397 ساوه افغانستان 72111400 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده باپهناي کمتر از600mmبضخامت حدا قل 75/4 mmروکش ياآبکاري نشد 71,640 2,446,527,000 Rls. 56,242 $
71 5 1397 ساوه افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 34,479 2,425,774,160 Rls. 55,282 $
72 4 1397 ساوه افغانستان 32141000 بتانه هاي شيشه برها، بتانه هاي پيوند زني، سيمان هاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانه ها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار مي رود 17,232 2,346,276,520 Rls. 55,027 $
73 3 1397 ساوه افغانستان 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و اجزاء آن ها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائو و روغن C.B.E 43,920 2,277,837,630 Rls. 54,022 $
74 5 1397 ساوه افغانستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 121,200 2,127,302,400 Rls. 48,480 $
75 5 1397 ساوه افغانستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي.. يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي، اوات سلولزي كرپ شده.. به شكل رول يا ورق 37,168 2,061,794,520 Rls. 47,175 $
76 3 1397 ساوه افغانستان 73201000 فنر تيغه کاي و تيغه براي آن 33,509 1,973,018,320 Rls. 46,911 $
77 3 1397 ساوه افغانستان 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 65,300 1,956,041,640 Rls. 46,416 $
78 2 1397 ساوه افغانستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 57,420 1,929,312,000 Rls. 45,936 $
79 4 1397 ساوه افغانستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 613,500 1,654,500,520 Rls. 38,650 $
80 4 1397 ساوه افغانستان 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 189,780 1,621,086,620 Rls. 37,956 $
81 5 1397 ساوه افغانستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 80,240 1,578,772,620 Rls. 36,108 $
82 2 1397 ساوه افغانستان 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 180,540 1,515,780,000 Rls. 36,090 $
83 2 1397 ساوه افغانستان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 45,960 1,409,142,000 Rls. 33,551 $
84 2 1397 ساوه افغانستان 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 5,806 1,326,822,000 Rls. 31,591 $
85 3 1397 ساوه افغانستان 72085290 محصولات از آهن يا فولادغيرممزوج تخت يا گرم نوردشده به شکل غيرتومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 75/4 تا 10 ميلي متر وعرض 1850 ميلي متر وكمتر 46,445 1,300,326,435 Rls. 30,839 $
86 2 1397 ساوه افغانستان 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 47,550 1,298,136,000 Rls. 30,908 $
87 1 1397 ساوه افغانستان 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش از20 به غير ازکنستانتره آن 41,580 1,253,886,480 Rls. 33,264 $
88 2 1397 ساوه افغانستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينهاي شستشو 27,184 1,198,806,000 Rls. 28,543 $
89 4 1397 ساوه افغانستان 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغير از 73069100 30,940 997,463,300 Rls. 23,143 $
90 3 1397 ساوه افغانستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي.. يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي، اوات سلولزي كرپ شده.. به شكل رول يا ورق 18,408 993,501,850 Rls. 23,562 $
91 2 1397 ساوه افغانستان 70072900 شيشه ا يمني چند لايه، که در جاي ديگر ذکرنشده. 26,240 920,892,000 Rls. 21,926 $
92 2 1397 ساوه افغانستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 20,790 873,180,000 Rls. 20,790 $
93 1 1397 ساوه افغانستان 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 3,380 840,877,752 Rls. 22,308 $
94 1 1397 ساوه افغانستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي.. يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي، اوات سلولزي كرپ شده.. به شكل رول يا ورق 18,008 817,025,460 Rls. 21,603 $
95 5 1397 ساوه افغانستان 69074090 ک ک ک سایر 74,497 800,897,760 Rls. 18,252 $
96 3 1397 ساوه افغانستان 27101920 گريس 46,815 789,581,790 Rls. 18,726 $
97 2 1397 ساوه افغانستان 27101920 گريس 46,690 784,392,000 Rls. 18,676 $
98 3 1397 ساوه افغانستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 290,000 770,357,889 Rls. 18,270 $
99 1 1397 ساوه افغانستان 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 86,200 724,080,000 Rls. 17,240 $
100 3 1397 ساوه افغانستان 72085490 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت يا گرم نوردشده، به شكل غير طومار باپهناي 600mm يا بيشتر وضخامت كمتر از 3 ميلي متر غير ازرديف 72085410 23,970 697,071,780 Rls. 16,532 $
مجموع کل
3,758,666,373,997 ريال
مجموع کل
89,099,457 دلار