آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (ساري)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 ساري عراق 15171000 مارگارين (به استثناي مارگارين مايع) 596,600 99,680,646,800 Rls. 1,189,846 $
2 9 1397 ساري عراق 15171000 مارگارين (به استثناي مارگارين مايع) 388,533 67,165,937,504 Rls. 782,175 $
3 11 1397 ساري عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 87,867 33,952,922,919 Rls. 404,256 $
4 12 1397 ساري عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 78,880 32,156,572,702 Rls. 363,212 $
5 12 1397 ساري عراق 15171000 مارگارين (به استثناي مارگارين مايع) 165,300 29,127,340,920 Rls. 330,891 $
6 2 1397 ساري عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 204,235 28,306,971,000 Rls. 673,975 $
7 8 1397 ساري عراق 84361000 ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه عليق يا نوا له براي حيوانات 154,790 26,917,504,780 Rls. 427,780 $
8 10 1397 ساري عراق 15171000 مارگارين (به استثناي مارگارين مايع) 139,180 26,504,079,960 Rls. 301,186 $
9 9 1397 ساري عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 59,223 23,570,429,507 Rls. 273,412 $
10 10 1397 ساري عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 54,274 22,814,085,690 Rls. 250,821 $
11 11 1397 ساري عراق 84361000 ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه عليق يا نوا له براي حيوانات 50,820 22,758,064,597 Rls. 259,448 $
12 9 1397 ساري عراق 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 384,600 21,668,422,672 Rls. 246,125 $
13 8 1397 ساري عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 60,832 21,506,226,863 Rls. 268,487 $
14 7 1397 ساري عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 112,773 21,338,226,000 Rls. 508,053 $
15 5 1397 ساري عراق 15171000 مارگارين (به استثناي مارگارين مايع) 240,066 20,716,091,000 Rls. 480,132 $
16 9 1397 ساري عراق 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 689,080 20,189,674,286 Rls. 232,498 $
17 4 1397 ساري عراق 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb) ازچوب كارنشده يا فقط سمباده خورده 1,502,280 18,055,372,490 Rls. 422,306 $
18 9 1397 ساري عراق 84361000 ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه عليق يا نوا له براي حيوانات 25,910 17,305,626,212 Rls. 192,295 $
19 10 1397 ساري عراق 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 580,280 16,449,948,515 Rls. 190,106 $
20 3 1397 ساري عراق 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb) ازچوب كارنشده يا فقط سمباده خورده 1,337,900 16,032,226,922 Rls. 380,560 $
21 8 1397 ساري عراق 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 44,620 15,463,084,920 Rls. 202,218 $
22 6 1397 ساري عراق 15171000 مارگارين (به استثناي مارگارين مايع) 178,702 15,010,968,000 Rls. 357,404 $
23 8 1397 ساري عراق 15171000 مارگارين (به استثناي مارگارين مايع) 97,144 14,587,875,312 Rls. 192,658 $
24 3 1397 ساري عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 96,570 13,433,304,555 Rls. 318,681 $
25 3 1397 ساري عراق 15171000 مارگارين (به استثناي مارگارين مايع) 157,500 13,272,810,000 Rls. 315,000 $
26 2 1397 ساري عراق 84361000 ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه عليق يا نوا له براي حيوانات 57,590 13,263,768,000 Rls. 315,804 $
27 5 1397 ساري عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 89,600 12,915,801,360 Rls. 295,680 $
28 4 1397 ساري عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 65,645 12,894,508,720 Rls. 301,978 $
29 2 1397 ساري عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 65,970 12,745,782,000 Rls. 303,471 $
30 5 1397 ساري عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 59,946 11,959,429,940 Rls. 275,822 $
31 6 1397 ساري عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 61,546 11,891,880,000 Rls. 283,140 $
32 3 1397 ساري عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 57,837 11,219,462,256 Rls. 266,091 $
33 2 1397 ساري عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 1,050,690 11,116,098,000 Rls. 264,669 $
34 4 1397 ساري عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 75,200 10,554,810,420 Rls. 248,160 $
35 2 1397 ساري عراق 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb) ازچوب كارنشده يا فقط سمباده خورده 854,950 10,232,586,000 Rls. 243,633 $
36 9 1397 ساري عراق 23099010 خوراك آماده آبزيان 115,900 10,207,858,800 Rls. 115,900 $
37 10 1397 ساري عراق 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 23,560 9,417,297,882 Rls. 108,242 $
38 1 1397 ساري عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 51,142 9,409,558,478 Rls. 235,245 $
39 6 1397 ساري عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 20,405 9,391,536,000 Rls. 223,608 $
40 9 1397 ساري عراق 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 23,852 9,328,933,644 Rls. 110,615 $
41 11 1397 ساري عراق 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 348,280 9,228,893,083 Rls. 110,242 $
42 7 1397 ساري عراق 72107010 با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر 249,625 8,859,102,000 Rls. 210,931 $
43 5 1397 ساري عراق 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb) ازچوب كارنشده يا فقط سمباده خورده 789,980 8,768,121,250 Rls. 201,303 $
44 8 1397 ساري عراق 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 324,690 8,710,078,958 Rls. 117,288 $
45 4 1397 ساري عراق 15171000 مارگارين (به استثناي مارگارين مايع) 99,022 8,500,464,400 Rls. 198,044 $
46 5 1397 ساري عراق 72107010 با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر 227,320 8,231,252,800 Rls. 192,083 $
47 4 1397 ساري عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 715,000 7,659,086,750 Rls. 179,750 $
48 12 1397 ساري عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 115,805 7,193,942,693 Rls. 80,196 $
49 4 1397 ساري عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 6,010 6,465,000,000 Rls. 150,000 $
50 10 1397 ساري عراق 84361000 ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه عليق يا نوا له براي حيوانات 39,420 6,440,930,730 Rls. 70,956 $
51 12 1397 ساري عراق 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 16,162 6,440,699,684 Rls. 74,323 $
52 3 1397 ساري عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 599,350 6,338,626,616 Rls. 150,337 $
53 6 1397 ساري عراق 72107010 با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر 177,140 6,286,686,000 Rls. 149,683 $
54 6 1397 ساري عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 596,804 6,266,442,000 Rls. 149,201 $
55 3 1397 ساري عراق 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که براي تغذيه حيوانات مورد استفاده قرار مي گيرد، غير مذکور 144,950 6,117,898,500 Rls. 144,950 $
56 6 1397 ساري عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 43,780 6,067,908,000 Rls. 144,474 $
57 3 1397 ساري عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 22,041 5,962,690,740 Rls. 141,062 $
58 6 1397 ساري عراق 84361000 ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه عليق يا نوا له براي حيوانات 66,540 5,948,292,000 Rls. 141,626 $
59 8 1397 ساري عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 30,400 5,873,280,000 Rls. 137,036 $
60 12 1397 ساري عراق 23099010 خوراك آماده آبزيان 257,700 5,619,137,353 Rls. 64,112 $
61 9 1397 ساري عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 64,810 5,443,541,451 Rls. 64,285 $
62 1 1397 ساري عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 42,860 5,331,363,972 Rls. 141,438 $
63 3 1397 ساري عراق 84361000 ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه عليق يا نوا له براي حيوانات 23,370 5,045,203,965 Rls. 119,727 $
64 11 1397 ساري عراق 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 13,210 4,912,386,644 Rls. 59,530 $
65 9 1397 ساري عراق 23023000 سبوس، فضولات و ساير آخال گندم 201,870 4,880,847,696 Rls. 54,521 $
66 6 1397 ساري عراق 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 25,260 4,880,232,000 Rls. 116,196 $
67 7 1397 ساري عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 25,220 4,872,504,000 Rls. 116,012 $
68 12 1397 ساري عراق 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb) ازچوب كارنشده يا فقط سمباده خورده 273,430 4,857,772,116 Rls. 52,761 $
69 2 1397 ساري عراق 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ا ز ا ين مواد. 13,650 4,710,888,000 Rls. 112,164 $
70 7 1397 ساري عراق 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم 17,478 4,698,078,000 Rls. 111,859 $
71 6 1397 ساري عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 22,820 4,408,824,000 Rls. 104,972 $
72 2 1397 ساري عراق 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که براي تغذيه حيوانات مورد استفاده قرار مي گيرد، غير مذکور 102,000 4,284,000,000 Rls. 102,000 $
73 2 1397 ساري عراق 15171000 مارگارين (به استثناي مارگارين مايع) 49,600 4,166,400,000 Rls. 99,200 $
74 8 1397 ساري عراق 23099010 خوراك آماده آبزيان 89,850 3,773,700,000 Rls. 43,821 $
75 9 1397 ساري عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 6,579 3,705,925,616 Rls. 41,391 $
76 7 1397 ساري عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 349,290 3,667,608,000 Rls. 87,324 $
77 10 1397 ساري عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 51,075 3,466,924,544 Rls. 37,180 $
78 1 1397 ساري عراق 15171000 مارگارين (به استثناي مارگارين مايع) 42,002 3,355,910,776 Rls. 84,004 $
79 11 1397 ساري عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 57,860 3,350,861,519 Rls. 39,210 $
80 7 1397 ساري عراق 84361000 ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه عليق يا نوا له براي حيوانات 44,120 3,335,472,000 Rls. 79,416 $
81 9 1397 ساري عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 156,337 3,290,409,100 Rls. 38,260 $
82 5 1397 ساري عراق 84361000 ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه عليق يا نوا له براي حيوانات 13,100 3,111,570,000 Rls. 74,085 $
83 7 1397 ساري عراق 15171000 مارگارين (به استثناي مارگارين مايع) 36,880 3,097,920,000 Rls. 73,760 $
84 5 1397 ساري عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي اتيلن 39,745 3,088,529,343 Rls. 70,386 $
85 8 1397 ساري عراق 23023000 سبوس، فضولات و ساير آخال گندم 142,080 2,919,800,230 Rls. 33,639 $
86 10 1397 ساري عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 125,000 2,734,512,500 Rls. 30,708 $
87 1 1397 ساري عراق 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb) ازچوب كارنشده يا فقط سمباده خورده 246,540 2,726,137,176 Rls. 69,806 $
88 6 1397 ساري عراق 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb) ازچوب كارنشده يا فقط سمباده خورده 299,540 2,681,842,800 Rls. 63,853 $
89 8 1397 ساري عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 68,075 2,645,160,675 Rls. 30,532 $
90 10 1397 ساري عراق 23023000 سبوس، فضولات و ساير آخال گندم 103,470 2,626,203,697 Rls. 27,655 $
91 4 1397 ساري عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 13,140 2,599,391,920 Rls. 60,444 $
92 7 1397 ساري عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 30,111 2,570,484,000 Rls. 61,202 $
93 7 1397 ساري عراق 39211990 ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 13,134 2,537,514,000 Rls. 60,417 $
94 7 1397 ساري عراق 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 11,950 2,308,740,000 Rls. 54,970 $
95 10 1397 ساري عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 4,890 2,108,025,210 Rls. 22,494 $
96 11 1397 ساري عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 22,224 2,107,242,177 Rls. 26,391 $
97 2 1397 ساري عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي اتيلن 21,365 2,063,859,000 Rls. 49,140 $
98 4 1397 ساري عراق 73145000 ورق ونوا رهاي مشبک شده بوسيله ا تساع ا زآهن ياا زفولاد. 23,540 2,053,900,940 Rls. 48,022 $
99 10 1397 ساري عراق 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 51,580 1,957,706,350 Rls. 20,890 $
100 3 1397 ساري عراق 73145000 ورق ونوا رهاي مشبک شده بوسيله ا تساع ا زآهن ياا زفولاد. 22,360 1,922,352,945 Rls. 45,615 $
مجموع کل
1,103,812,005,545 ريال
مجموع کل
18,592,459 دلار