آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (ساري)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 ساري ترکيه 48051100 کاغذ فلوتينگ نيمه شيميايي 3,149,150 51,934,791,540 Rls. 1,209,288 $
2 3 1397 ساري ترکيه 48051100 کاغذ فلوتينگ نيمه شيميايي 2,205,160 35,675,107,036 Rls. 846,789 $
3 4 1397 ساري ترکيه 48051100 کاغذ فلوتينگ نيمه شيميايي 1,772,710 29,061,028,030 Rls. 680,727 $
4 4 1397 ساري ترکيه 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 527,750 8,695,950,440 Rls. 203,038 $
5 2 1397 ساري ترکيه 48051100 کاغذ فلوتينگ نيمه شيميايي 402,110 6,484,044,000 Rls. 154,382 $
6 7 1397 ساري ترکيه 48051100 کاغذ فلوتينگ نيمه شيميايي 343,430 5,538,834,000 Rls. 131,877 $
7 8 1397 ساري ترکيه 48051100 کاغذ فلوتينگ نيمه شيميايي 220,540 5,143,082,444 Rls. 83,682 $
8 12 1397 ساري ترکيه 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 g درهر مترمربع توليد شده ازحداكثر 20% خميربكر 118,475 4,628,586,328 Rls. 50,068 $
9 3 1397 ساري ترکيه 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 62,600 3,957,227,700 Rls. 93,900 $
10 10 1397 ساري ترکيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 9,630 2,992,595,424 Rls. 32,928 $
11 3 1397 ساري ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 5,150 2,332,783,622 Rls. 55,354 $
12 7 1397 ساري ترکيه 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 120,500 1,943,424,000 Rls. 46,272 $
13 2 1397 ساري ترکيه 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 g درهر مترمربع توليد شده ازحداكثر 20% خميربكر 107,880 1,739,892,000 Rls. 41,426 $
14 3 1397 ساري ترکيه 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 22,500 1,325,520,000 Rls. 31,500 $
15 2 1397 ساري ترکيه 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 22,500 1,323,000,000 Rls. 31,500 $
16 4 1397 ساري ترکيه 25292100 اسپات فلوئور داراي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 169,000 1,300,906,800 Rls. 30,420 $
17 3 1397 ساري ترکيه 25292100 اسپات فلوئور داراي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 140,000 1,268,051,370 Rls. 30,084 $
18 1 1397 ساري ترکيه 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 22,500 1,187,361,000 Rls. 31,500 $
19 1 1397 ساري ترکيه 48051100 کاغذ فلوتينگ نيمه شيميايي 68,590 1,106,238,000 Rls. 26,339 $
20 2 1397 ساري ترکيه 25292100 اسپات فلوئور داراي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 144,000 1,088,640,000 Rls. 25,920 $
21 5 1397 ساري ترکيه 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 22,500 828,102,825 Rls. 19,037 $
22 4 1397 ساري ترکيه 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 g درهر مترمربع توليد شده ازحداكثر 20% خميربكر 46,810 768,833,520 Rls. 17,976 $
23 12 1397 ساري ترکيه 25292100 اسپات فلوئور داراي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 24,000 561,511,680 Rls. 6,360 $
24 5 1397 ساري ترکيه 25292100 اسپات فلوئور داراي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 73,000 548,281,250 Rls. 12,746 $
25 5 1397 ساري ترکيه 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 24,480 413,569,000 Rls. 9,425 $
26 7 1397 ساري ترکيه 25292100 اسپات فلوئور داراي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 24,000 373,645,440 Rls. 8,896 $
27 6 1397 ساري ترکيه 25292100 اسپات فلوئور داراي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 24,000 371,294,280 Rls. 8,840 $
28 8 1397 ساري ترکيه 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 22,710 366,240,000 Rls. 8,720 $
29 1 1397 ساري ترکيه 25292100 اسپات فلوئور داراي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 48,000 325,676,160 Rls. 8,640 $
30 8 1397 ساري ترکيه 25292100 اسپات فلوئور داراي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 24,000 290,234,880 Rls. 3,387 $
31 9 1397 ساري ترکيه 25292100 اسپات فلوئور داراي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 25,000 177,840,000 Rls. 2,158 $
32 3 1397 ساري ترکيه 25199030 کپودر اكسيد منيزيم ذوب شده وارداتي توسط توليدكنندگان لامپ 5,000 117,613,600 Rls. 2,795 $
مجموع کل
173,869,906,369 ريال
مجموع کل
3,945,974 دلار
[1]