آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (ساري)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 ساري ترکمنستان 15171000 مارگارين (به استثناي مارگارين مايع) 96,000 17,350,464,000 Rls. 192,000 $
2 9 1397 ساري ترکمنستان 15171000 مارگارين (به استثناي مارگارين مايع) 72,000 12,670,704,000 Rls. 144,000 $
3 4 1397 ساري ترکمنستان 84314300 اجزاء و قطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين يا چاه کندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049 20,000 7,674,409,540 Rls. 179,876 $
4 3 1397 ساري ترکمنستان 84314300 اجزاء و قطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين يا چاه کندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049 9,000 6,842,758,910 Rls. 162,370 $
5 12 1397 ساري ترکمنستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 117,640 6,759,625,070 Rls. 75,955 $
6 5 1397 ساري ترکمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 94,300 5,648,902,000 Rls. 131,502 $
7 6 1397 ساري ترکمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 140,960 5,443,536,000 Rls. 129,608 $
8 5 1397 ساري ترکمنستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 125,220 4,903,794,000 Rls. 112,698 $
9 4 1397 ساري ترکمنستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 124,590 4,796,332,920 Rls. 112,131 $
10 12 1397 ساري ترکمنستان 32099010 رنگ رويه و ا ستري ا تومبيل بر اساس ساير پليمرهاي سنتتيك يا طبيعي تغييريافته از لحاظ شيميايي، ديسپرسه يا حل شده درمحيط آبي 21,255 3,687,444,930 Rls. 42,510 $
11 11 1397 ساري ترکمنستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 53,910 3,467,680,147 Rls. 43,304 $
12 2 1397 ساري ترکمنستان 72179090 مفتول از آهن يا فولاد غيرممزوج، که در جاي ديگرگفته نشده 75,840 2,866,752,000 Rls. 68,256 $
13 3 1397 ساري ترکمنستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 74,890 2,842,421,580 Rls. 67,401 $
14 10 1397 ساري ترکمنستان 08105000 کيوي، تازه 40,382 2,752,946,236 Rls. 30,291 $
15 11 1397 ساري ترکمنستان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 73,905 2,678,436,730 Rls. 31,082 $
16 9 1397 ساري ترکمنستان 08105000 کيوي، تازه 38,900 2,534,367,120 Rls. 29,136 $
17 3 1397 ساري ترکمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 18,773 2,374,690,635 Rls. 56,319 $
18 2 1397 ساري ترکمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 16,122 2,031,372,000 Rls. 48,366 $
19 6 1397 ساري ترکمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 15,515 1,954,890,000 Rls. 46,545 $
20 1 1397 ساري ترکمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 14,399 1,721,113,200 Rls. 43,197 $
21 12 1397 ساري ترکمنستان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 44,725 1,702,132,459 Rls. 18,848 $
22 10 1397 ساري ترکمنستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 23,010 1,610,698,448 Rls. 17,187 $
23 2 1397 ساري ترکمنستان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 99,155 1,507,290,120 Rls. 35,888 $
24 9 1397 ساري ترکمنستان 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 3,520 1,396,383,636 Rls. 15,843 $
25 12 1397 ساري ترکمنستان 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 3,150 1,284,239,040 Rls. 14,382 $
26 7 1397 ساري ترکمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 20,081 1,264,998,000 Rls. 30,119 $
27 9 1397 ساري ترکمنستان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 24,175 1,226,330,567 Rls. 13,937 $
28 8 1397 ساري ترکمنستان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 49,640 1,189,998,475 Rls. 18,549 $
29 7 1397 ساري ترکمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 39,730 1,152,438,000 Rls. 27,439 $
30 2 1397 ساري ترکمنستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 g درهر مترمربع توليد شده ازحداكثر 20% خميربكر 69,400 1,095,003,840 Rls. 26,072 $
31 12 1397 ساري ترکمنستان 23099010 خوراك آماده آبزيان 48,000 1,075,134,000 Rls. 12,000 $
32 10 1397 ساري ترکمنستان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 25,160 1,033,207,875 Rls. 11,025 $
33 6 1397 ساري ترکمنستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 24,660 932,148,000 Rls. 22,194 $
34 1 1397 ساري ترکمنستان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 61,875 925,242,206 Rls. 23,757 $
35 3 1397 ساري ترکمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 51,220 863,482,536 Rls. 20,484 $
36 2 1397 ساري ترکمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 50,620 860,328,000 Rls. 20,484 $
37 8 1397 ساري ترکمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 6,390 821,424,915 Rls. 9,585 $
38 8 1397 ساري ترکمنستان 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 2,050 778,210,750 Rls. 8,876 $
39 12 1397 ساري ترکمنستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 g درهر مترمربع توليد شده ازحداكثر 20% خميربكر 24,880 777,084,870 Rls. 8,555 $
40 1 1397 ساري ترکمنستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 g درهر مترمربع توليد شده ازحداكثر 20% خميربكر 50,290 767,566,406 Rls. 19,118 $
41 9 1397 ساري ترکمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 5,655 698,916,800 Rls. 8,482 $
42 4 1397 ساري ترکمنستان 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 17,700 615,960,000 Rls. 14,160 $
43 7 1397 ساري ترکمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 16,588 522,522,000 Rls. 12,441 $
44 11 1397 ساري ترکمنستان 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 1,170 488,868,588 Rls. 5,382 $
45 5 1397 ساري ترکمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 3,454 454,684,560 Rls. 10,362 $
46 12 1397 ساري ترکمنستان 39251000 مخزن، ا نباره، خم و خمره و با گنجايش بيش از300 ليتر ا ز مواد پلاستيکي 2,850 440,090,730 Rls. 4,845 $
47 12 1397 ساري ترکمنستان 25292100 اسپات فلوئور داراي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 25,000 392,895,500 Rls. 4,250 $
48 6 1397 ساري ترکمنستان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 24,190 390,138,000 Rls. 9,289 $
49 2 1397 ساري ترکمنستان 48052590 ساير 24,140 389,298,000 Rls. 9,269 $
50 5 1397 ساري ترکمنستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 g درهر مترمربع توليد شده ازحداكثر 20% خميربكر 23,990 387,954,000 Rls. 9,237 $
51 7 1397 ساري ترکمنستان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 22,960 371,238,000 Rls. 8,839 $
52 6 1397 ساري ترکمنستان 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن يا کشت و زرع زمين، غير مذکور در جاي ديگر؛ غلتک براي چمن يا زمين ورزش 2,250 349,776,000 Rls. 8,328 $
53 7 1397 ساري ترکمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 1,650 318,780,000 Rls. 7,590 $
54 9 1397 ساري ترکمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 750 314,584,800 Rls. 3,450 $
55 10 1397 ساري ترکمنستان 25292100 اسپات فلوئور داراي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 22,000 311,179,220 Rls. 3,740 $
56 7 1397 ساري ترکمنستان 08052100 ک ک نارنگی­ها (شامل تنجرین­ها وسان سوماک) 10,860 292,824,000 Rls. 6,972 $
57 10 1397 ساري ترکمنستان 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 650 271,740,170 Rls. 2,990 $
58 2 1397 ساري ترکمنستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 3,450 260,820,000 Rls. 6,210 $
59 7 1397 ساري ترکمنستان 08105000 کيوي، تازه 6,700 210,756,000 Rls. 5,018 $
60 5 1397 ساري ترکمنستان 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن يا کشت و زرع زمين، غير مذکور در جاي ديگر؛ غلتک براي چمن يا زمين ورزش 1,050 200,531,600 Rls. 4,570 $
61 7 1397 ساري ترکمنستان 25292100 اسپات فلوئور داراي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 25,000 199,344,750 Rls. 4,746 $
62 8 1397 ساري ترکمنستان 25292100 اسپات فلوئور داراي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 24,000 190,804,680 Rls. 4,543 $
63 7 1397 ساري ترکمنستان 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 1,800 40,446,000 Rls. 963 $
مجموع کل
131,380,136,559 ريال
مجموع کل
2,276,566 دلار
[1]