آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (ساري)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 ساري افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 6,387,870 157,605,208,300 Rls. 3,700,806 $
2 3 1397 ساري افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,296,830 56,034,129,243 Rls. 1,330,660 $
3 2 1397 ساري افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,515,110 36,866,550,000 Rls. 877,775 $
4 4 1397 ساري افغانستان 15079000 روغن سويا (به استثناء خام) و اجزاء آن 539,910 27,792,805,990 Rls. 650,440 $
5 3 1397 ساري افغانستان 15079000 روغن سويا (به استثناء خام) و اجزاء آن 228,630 18,300,261,084 Rls. 434,397 $
6 9 1397 ساري افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 221,400 15,120,414,778 Rls. 177,700 $
7 11 1397 ساري افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 150,660 11,394,850,201 Rls. 128,583 $
8 12 1397 ساري افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 164,230 11,142,291,594 Rls. 128,296 $
9 2 1397 ساري افغانستان 15079000 روغن سويا (به استثناء خام) و اجزاء آن 134,400 10,725,120,000 Rls. 255,360 $
10 1 1397 ساري افغانستان 15180000 چربي ها و روغن هاي حيوا ني يانباتي... تغيير يافته شيميائي غير مذکور يا در جاي ديگر 304,680 10,304,410,780 Rls. 261,595 $
11 1 1397 ساري افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 245,622 8,793,039,780 Rls. 218,134 $
12 3 1397 ساري افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 241,120 8,790,616,478 Rls. 208,110 $
13 10 1397 ساري افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 100,280 8,498,900,438 Rls. 86,758 $
14 5 1397 ساري افغانستان 15079000 روغن سويا (به استثناء خام) و اجزاء آن 159,200 8,390,854,400 Rls. 191,680 $
15 6 1397 ساري افغانستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 206,390 7,801,542,000 Rls. 185,751 $
16 3 1397 ساري افغانستان 15180000 چربي ها و روغن هاي حيوا ني يانباتي... تغيير يافته شيميائي غير مذکور يا در جاي ديگر 208,520 7,556,189,085 Rls. 179,327 $
17 5 1397 ساري افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 199,360 7,244,497,680 Rls. 168,619 $
18 2 1397 ساري افغانستان 15180000 چربي ها و روغن هاي حيوا ني يانباتي... تغيير يافته شيميائي غير مذکور يا در جاي ديگر 185,220 6,686,534,400 Rls. 159,203 $
19 9 1397 ساري افغانستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 202,150 5,994,297,666 Rls. 68,067 $
20 3 1397 ساري افغانستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 156,870 5,949,306,099 Rls. 141,183 $
21 4 1397 ساري افغانستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 150,360 5,814,401,400 Rls. 135,324 $
22 7 1397 ساري افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 150,220 5,457,522,000 Rls. 129,941 $
23 4 1397 ساري افغانستان 15180000 چربي ها و روغن هاي حيوا ني يانباتي... تغيير يافته شيميائي غير مذکور يا در جاي ديگر 140,480 5,211,880,080 Rls. 122,748 $
24 8 1397 ساري افغانستان 68071090 سايراشياء ساخته شده ا زآسفالت يا موادهمانند بصورت رول غير مذکور در جاي ديگر 158,230 4,861,703,985 Rls. 55,907 $
25 5 1397 ساري افغانستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 100,100 3,865,405,500 Rls. 90,090 $
26 3 1397 ساري افغانستان 73145000 ورق ونوا رهاي مشبک شده بوسيله ا تساع ا زآهن ياا زفولاد. 42,920 3,696,307,230 Rls. 87,548 $
27 2 1397 ساري افغانستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 25,300 3,187,800,000 Rls. 75,900 $
28 10 1397 ساري افغانستان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 75,220 2,933,540,106 Rls. 35,190 $
29 2 1397 ساري افغانستان 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb) ازچوب كارنشده يا فقط سمباده خورده 205,040 2,388,204,000 Rls. 56,862 $
30 12 1397 ساري افغانستان 68071090 سايراشياء ساخته شده ا زآسفالت يا موادهمانند بصورت رول غير مذکور در جاي ديگر 74,140 2,316,055,632 Rls. 26,639 $
31 4 1397 ساري افغانستان 68071090 سايراشياء ساخته شده ا زآسفالت يا موادهمانند بصورت رول غير مذکور در جاي ديگر 75,600 2,269,209,600 Rls. 52,920 $
32 4 1397 ساري افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 59,960 2,207,420,880 Rls. 51,968 $
33 5 1397 ساري افغانستان 73141400 ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غير ازبراي ماشين آلات) 24,570 2,199,397,240 Rls. 50,123 $
34 2 1397 ساري افغانستان 73145000 ورق ونوا رهاي مشبک شده بوسيله ا تساع ا زآهن ياا زفولاد. 25,510 2,185,722,000 Rls. 52,041 $
35 2 1397 ساري افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 58,420 2,167,368,000 Rls. 51,604 $
36 2 1397 ساري افغانستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 50,080 1,893,024,000 Rls. 45,072 $
37 10 1397 ساري افغانستان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 4,287 1,792,303,643 Rls. 19,721 $
38 3 1397 ساري افغانستان 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb) ازچوب كارنشده يا فقط سمباده خورده 148,030 1,774,935,675 Rls. 42,095 $
39 10 1397 ساري افغانستان 39251000 مخزن، ا نباره، خم و خمره و با گنجايش بيش از300 ليتر ا ز مواد پلاستيکي 11,100 1,763,870,530 Rls. 18,870 $
40 1 1397 ساري افغانستان 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb) ازچوب كارنشده يا فقط سمباده خورده 154,950 1,662,978,576 Rls. 43,272 $
41 6 1397 ساري افغانستان 73145000 ورق ونوا رهاي مشبک شده بوسيله ا تساع ا زآهن ياا زفولاد. 18,660 1,598,814,000 Rls. 38,067 $
42 2 1397 ساري افغانستان 68071090 سايراشياء ساخته شده ا زآسفالت يا موادهمانند بصورت رول غير مذکور در جاي ديگر 54,180 1,592,892,000 Rls. 37,926 $
43 7 1397 ساري افغانستان 68071090 سايراشياء ساخته شده ا زآسفالت يا موادهمانند بصورت رول غير مذکور در جاي ديگر 52,500 1,543,500,000 Rls. 36,750 $
44 11 1397 ساري افغانستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 49,680 1,386,019,881 Rls. 15,831 $
45 9 1397 ساري افغانستان 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني و مواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 16,230 1,337,352,000 Rls. 16,230 $
46 4 1397 ساري افغانستان 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb) ازچوب كارنشده يا فقط سمباده خورده 105,770 1,223,951,520 Rls. 28,704 $
47 5 1397 ساري افغانستان 15121900 روغن دانه آفتابگردان (به استثناي خام)، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (carthame) به استثناي خام و اجزاء آن ها 22,400 1,218,000,000 Rls. 28,000 $
48 9 1397 ساري افغانستان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 2,889 1,212,017,728 Rls. 13,292 $
49 3 1397 ساري افغانستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 61,800 1,065,796,470 Rls. 25,290 $
50 2 1397 ساري افغانستان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 5,422 1,047,480,000 Rls. 24,940 $
51 11 1397 ساري افغانستان 39251000 مخزن، ا نباره، خم و خمره و با گنجايش بيش از300 ليتر ا ز مواد پلاستيکي 7,480 1,015,334,452 Rls. 12,716 $
52 9 1397 ساري افغانستان 68071090 سايراشياء ساخته شده ا زآسفالت يا موادهمانند بصورت رول غير مذکور در جاي ديگر 26,000 980,396,560 Rls. 11,898 $
53 11 1397 ساري افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 9,360 958,498,560 Rls. 11,520 $
54 2 1397 ساري افغانستان 72179090 مفتول از آهن يا فولاد غيرممزوج، که در جاي ديگرگفته نشده 25,020 945,756,000 Rls. 22,518 $
55 2 1397 ساري افغانستان 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني و مواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 22,100 928,200,000 Rls. 22,100 $
56 7 1397 ساري افغانستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 25,280 910,812,000 Rls. 21,686 $
57 2 1397 ساري افغانستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 6,979 879,354,000 Rls. 20,937 $
58 9 1397 ساري افغانستان 39251000 مخزن، ا نباره، خم و خمره و با گنجايش بيش از300 ليتر ا ز مواد پلاستيکي 5,945 832,734,400 Rls. 10,106 $
59 12 1397 ساري افغانستان 39251000 مخزن، ا نباره، خم و خمره و با گنجايش بيش از300 ليتر ا ز مواد پلاستيکي 5,420 797,511,922 Rls. 9,214 $
60 1 1397 ساري افغانستان 68071090 سايراشياء ساخته شده ا زآسفالت يا موادهمانند بصورت رول غير مذکور در جاي ديگر 27,090 796,446,000 Rls. 18,963 $
61 5 1397 ساري افغانستان 68071090 سايراشياء ساخته شده ا زآسفالت يا موادهمانند بصورت رول غير مذکور در جاي ديگر 25,920 789,264,000 Rls. 18,144 $
62 2 1397 ساري افغانستان 39251000 مخزن، ا نباره، خم و خمره و با گنجايش بيش از300 ليتر ا ز مواد پلاستيکي 10,100 721,140,000 Rls. 17,170 $
63 4 1397 ساري افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 13,920 710,837,120 Rls. 16,702 $
64 2 1397 ساري افغانستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 40,180 707,952,000 Rls. 16,856 $
65 6 1397 ساري افغانستان 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb) ازچوب كارنشده يا فقط سمباده خورده 52,980 604,296,000 Rls. 14,388 $
66 10 1397 ساري افغانستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 23,420 585,512,897 Rls. 5,977 $
67 1 1397 ساري افغانستان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 2,687 492,755,422 Rls. 12,359 $
68 1 1397 ساري افغانستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 25,580 445,158,000 Rls. 10,599 $
69 12 1397 ساري افغانستان 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb) ازچوب كارنشده يا فقط سمباده خورده 24,350 421,017,573 Rls. 4,554 $
70 5 1397 ساري افغانستان 39251000 مخزن، ا نباره، خم و خمره و با گنجايش بيش از300 ليتر ا ز مواد پلاستيکي 5,600 405,784,560 Rls. 9,520 $
71 5 1397 ساري افغانستان 21061011 مواد پروتئيني تكستوره سويا 8,400 370,356,000 Rls. 8,400 $
72 4 1397 ساري افغانستان 21061011 مواد پروتئيني تكستوره سويا 8,400 356,664,000 Rls. 8,400 $
73 4 1397 ساري افغانستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي اتيلن 2,800 356,664,000 Rls. 8,400 $
74 1 1397 ساري افغانستان 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني و مواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 8,400 317,688,000 Rls. 8,400 $
75 5 1397 ساري افغانستان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 1,465 293,059,500 Rls. 6,737 $
76 5 1397 ساري افغانستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 22,960 288,288,000 Rls. 6,864 $
77 6 1397 ساري افغانستان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 1,455 281,106,000 Rls. 6,693 $
78 3 1397 ساري افغانستان 39251000 مخزن، ا نباره، خم و خمره و با گنجايش بيش از300 ليتر ا ز مواد پلاستيکي 3,820 273,819,510 Rls. 6,494 $
79 4 1397 ساري افغانستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 1,120 222,051,200 Rls. 5,152 $
80 4 1397 ساري افغانستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 15,420 200,627,840 Rls. 4,714 $
81 2 1397 ساري افغانستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 1,020 197,064,000 Rls. 4,692 $
82 1 1397 ساري افغانستان 39251000 مخزن، ا نباره، خم و خمره و با گنجايش بيش از300 ليتر ا ز مواد پلاستيکي 2,050 146,370,000 Rls. 3,485 $
83 4 1397 ساري افغانستان 39251000 مخزن، ا نباره، خم و خمره و با گنجايش بيش از300 ليتر ا ز مواد پلاستيکي 1,890 136,745,280 Rls. 3,213 $
84 10 1397 ساري افغانستان 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 25,000 124,804,500 Rls. 1,500 $
مجموع کل
522,360,762,968 ريال
مجموع کل
11,432,380 دلار
[1]