آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 زنجان چين 74031300 شمش کوچک ازمس تصفيه شده. 1,098,745 226,353,155,138 Rls. 5,328,914 $
2 3 1397 زنجان چين 74031300 شمش کوچک ازمس تصفيه شده. 503,426 102,809,449,854 Rls. 2,441,617 $
3 2 1397 زنجان چين 74031300 شمش کوچک ازمس تصفيه شده. 474,493 96,654,201,000 Rls. 2,301,290 $
4 4 1397 زنجان چين 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليد شده ا زحدا قل 50% خميربکر (Virgin Polp) 2,161,543 35,907,348,087 Rls. 843,001 $
5 9 1397 زنجان چين 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 95,300 19,749,632,000 Rls. 239,680 $
6 3 1397 زنجان چين 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 143,340 19,127,553,375 Rls. 454,082 $
7 2 1397 زنجان چين 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 144,190 18,608,604,000 Rls. 443,062 $
8 4 1397 زنجان چين 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20% خميربکر (VIRGINPULP) به وزن هرمتر مربع حداكثر 150 گرم 1,035,977 17,264,062,862 Rls. 404,031 $
9 8 1397 زنجان چين 74071000 ميله و پروفيل ا زمس تصفيه شده. 48,000 13,104,000,000 Rls. 312,000 $
10 7 1397 زنجان چين 74071000 ميله و پروفيل ا زمس تصفيه شده. 47,900 13,076,700,000 Rls. 311,350 $
11 1 1397 زنجان چين 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 69,890 9,161,334,000 Rls. 218,127 $
12 3 1397 زنجان چين 26070090 ک ک ک سا?ر 303,864 8,966,748,190 Rls. 212,705 $
13 2 1397 زنجان چين 74031100 کاتود و قطعات کاتود از مس تصفيه شده 43,345 8,829,376,500 Rls. 210,223 $
14 4 1397 زنجان چين 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 71,930 8,562,561,280 Rls. 201,188 $
15 12 1397 زنجان چين 25309090 ساير مواد معدني غير مذکور 1,329,690 7,368,513,825 Rls. 83,770 $
16 6 1397 زنجان چين 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 71,600 6,877,458,000 Rls. 163,749 $
17 2 1397 زنجان چين 26070090 ک ک ک سا?ر 232,060 6,822,564,000 Rls. 162,442 $
18 1 1397 زنجان چين 26070090 ک ک ک سا?ر 225,080 6,314,786,604 Rls. 157,556 $
19 4 1397 زنجان چين 26070090 ک ک ک سا?ر 203,050 6,079,113,950 Rls. 142,135 $
20 5 1397 زنجان چين 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليد شده ا زحدا قل 50% خميربکر (Virgin Polp) 316,332 5,181,518,160 Rls. 123,369 $
21 5 1397 زنجان چين 26070090 ک ک ک سا?ر 166,750 5,121,893,000 Rls. 116,725 $
مجموع کل
641,940,573,825 ريال
مجموع کل
14,871,016 دلار
[1]