آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 زنجان پاکستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 319,740 32,439,540,103 Rls. 769,953 $
2 2 1397 زنجان پاکستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 232,730 27,269,275,320 Rls. 649,268 $
3 9 1397 زنجان پاکستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 99,870 23,312,757,965 Rls. 255,667 $
4 2 1397 زنجان پاکستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 195,020 19,207,524,000 Rls. 457,322 $
5 1 1397 زنجان پاکستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 122,830 16,329,922,060 Rls. 397,161 $
6 10 1397 زنجان پاکستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 49,570 10,196,584,296 Rls. 122,314 $
7 1 1397 زنجان پاکستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 98,370 9,824,808,000 Rls. 233,924 $
8 9 1397 زنجان پاکستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 191,260 9,077,104,640 Rls. 104,620 $
9 12 1397 زنجان پاکستان 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 219,000 7,833,441,520 Rls. 89,467 $
10 8 1397 زنجان پاکستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 124,610 5,625,069,050 Rls. 64,160 $
11 7 1397 زنجان پاکستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 48,763 4,874,352,000 Rls. 116,056 $
12 8 1397 زنجان پاکستان 27040090 ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر 242,470 4,172,136,288 Rls. 54,103 $
13 6 1397 زنجان پاکستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 75,000 4,095,000,000 Rls. 97,500 $
14 5 1397 زنجان پاکستان 27040090 ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر 251,510 3,559,923,939 Rls. 82,998 $
15 9 1397 زنجان پاکستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 23,698 3,553,686,579 Rls. 40,286 $
16 4 1397 زنجان پاکستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 26,200 3,329,585,820 Rls. 78,417 $
17 1 1397 زنجان پاکستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 23,664 1,888,404,000 Rls. 44,962 $
18 4 1397 زنجان پاکستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 24,261 1,764,000,320 Rls. 41,244 $
19 4 1397 زنجان پاکستان 27040090 ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر 120,370 1,705,047,762 Rls. 39,722 $
20 2 1397 زنجان پاکستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 23,669 1,689,980,880 Rls. 40,238 $
21 9 1397 زنجان پاکستان 27040090 ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر 61,650 1,397,009,600 Rls. 16,954 $
22 3 1397 زنجان پاکستان 27040090 ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر 88,430 1,228,056,836 Rls. 29,182 $
23 10 1397 زنجان پاکستان 08081000 سيب، تازه 47,237 1,205,653,878 Rls. 13,266 $
24 2 1397 زنجان پاکستان 27040090 ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر 88,150 1,110,690,000 Rls. 26,445 $
25 7 1397 زنجان پاکستان 27040090 ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر 86,960 1,004,388,000 Rls. 23,914 $
26 1 1397 زنجان پاکستان 27040090 ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر 43,520 603,187,200 Rls. 14,362 $
27 8 1397 زنجان پاکستان 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمتر از9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 24,504 514,584,000 Rls. 12,252 $
مجموع کل
198,811,714,056 ريال
مجموع کل
3,915,757 دلار
[1]