آمار کل " صادرات به" کشور (ويتنام) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 زنجان ويتنام 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 565,325 73,801,998,627 Rls. 1,073,074 $
2 9 1397 زنجان ويتنام 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 402,360 68,021,967,826 Rls. 791,563 $
3 7 1397 زنجان ويتنام 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 665,530 51,711,702,000 Rls. 1,231,231 $
4 6 1397 زنجان ويتنام 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 502,869 39,460,923,600 Rls. 939,546 $
5 1 1397 زنجان ويتنام 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 193,831 26,348,029,260 Rls. 627,334 $
6 10 1397 زنجان ويتنام 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 102,790 18,464,192,892 Rls. 203,164 $
7 4 1397 زنجان ويتنام 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 95,180 7,476,484,180 Rls. 176,083 $
مجموع کل
285,285,298,385 ريال
مجموع کل
5,041,995 دلار
[1]