آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 زنجان هند 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده، که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش از6ميليمترباشد. 394,536 113,127,291,794 Rls. 2,682,845 $
2 2 1397 زنجان هند 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده، که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش از6ميليمترباشد. 313,878 89,643,523,200 Rls. 2,134,370 $
3 6 1397 زنجان هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,041,798 84,626,460,240 Rls. 2,014,914 $
4 7 1397 زنجان هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,076,478 84,186,424,980 Rls. 2,004,439 $
5 4 1397 زنجان هند 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده، که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش از6ميليمترباشد. 235,796 68,160,554,880 Rls. 1,603,413 $
6 9 1397 زنجان هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 306,520 51,439,461,377 Rls. 596,650 $
7 7 1397 زنجان هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 317,247 31,895,514,000 Rls. 759,417 $
8 10 1397 زنجان هند 08021200 بادام بدون پوست، تازه يا خشک کرده 25,320 24,084,417,169 Rls. 245,857 $
9 1 1397 زنجان هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 202,250 20,361,316,500 Rls. 484,793 $
10 8 1397 زنجان هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 103,536 17,316,481,417 Rls. 201,081 $
11 3 1397 زنجان هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 208,220 16,229,740,717 Rls. 385,207 $
12 4 1397 زنجان هند 74031100 کاتود و قطعات کاتود از مس تصفيه شده 43,815 12,680,411,520 Rls. 297,942 $
13 2 1397 زنجان هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 146,726 11,400,606,000 Rls. 271,443 $
14 10 1397 زنجان هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 50,080 10,301,489,554 Rls. 123,572 $
15 4 1397 زنجان هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 99,665 10,115,320,561 Rls. 236,505 $
16 10 1397 زنجان هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 52,874 9,497,769,721 Rls. 104,505 $
17 7 1397 زنجان هند 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 66,000 6,098,400,000 Rls. 145,200 $
18 6 1397 زنجان هند 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 66,000 6,098,400,000 Rls. 145,200 $
19 6 1397 زنجان هند 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 19,800 5,405,400,000 Rls. 128,700 $
20 2 1397 زنجان هند 59021010 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زپلي آميد 6آغشته شده 41,017 5,168,142,000 Rls. 123,051 $
21 10 1397 زنجان هند 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 22,000 4,034,817,600 Rls. 48,400 $
22 12 1397 زنجان هند 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 19,920 3,869,133,312 Rls. 43,824 $
23 4 1397 زنجان هند 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج. 47,940 3,033,974,720 Rls. 71,287 $
24 4 1397 زنجان هند 12099900 ساير دانه ها، ميوه ها و نطفه ها براي کشت که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 21,824 2,088,556,800 Rls. 48,013 $
25 6 1397 زنجان هند 12077000 دانه خربزه حتي خرد شده 22,000 2,032,800,000 Rls. 48,400 $
26 7 1397 زنجان هند 12077000 دانه خربزه حتي خرد شده 22,000 2,032,800,000 Rls. 48,400 $
27 2 1397 زنجان هند 59021030 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زپلي آميد 6 و 6 آغشته شده 10,277 1,629,418,560 Rls. 38,796 $
28 3 1397 زنجان هند 72189900 محصولات نيمه تمام ا زفولادزنگ نزن، غير ازرديف 72189100 23,300 1,372,649,600 Rls. 32,620 $
29 1 1397 زنجان هند 72189900 محصولات نيمه تمام ا زفولادزنگ نزن، غير ازرديف 72189100 20,550 1,208,340,000 Rls. 28,770 $
مجموع کل
699,139,616,222 ريال
مجموع کل
15,097,615 دلار
[1]