آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 7,799,631 1,009,299,103,509 Rls. 24,030,931 $
2 3 1397 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 5,387,239 700,700,631,065 Rls. 16,629,924 $
3 1 1397 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 4,763,591 595,986,871,345 Rls. 15,402,462 $
4 4 1397 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 4,575,427 546,800,414,958 Rls. 12,825,105 $
5 4 1397 زنجان ترکيه 74031300 شمش کوچک ا زمس تصفيه شده. 1,939,000 399,464,624,000 Rls. 9,404,150 $
6 4 1397 زنجان ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 5,179,050 351,778,318,119 Rls. 8,281,275 $
7 2 1397 زنجان ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 3,698,300 339,296,758,920 Rls. 8,078,493 $
8 3 1397 زنجان ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 4,631,285 337,311,868,822 Rls. 7,999,108 $
9 3 1397 زنجان ترکيه 74031300 شمش کوچک ا زمس تصفيه شده. 1,201,016 245,250,016,049 Rls. 5,824,930 $
10 2 1397 زنجان ترکيه 74031300 شمش کوچک ا زمس تصفيه شده. 1,016,270 207,014,199,000 Rls. 4,928,909 $
11 4 1397 زنجان ترکيه 39012020 گريد فيلم: 3,665,310 202,789,784,100 Rls. 4,765,168 $
12 3 1397 زنجان ترکيه 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 587,065 169,006,238,317 Rls. 4,013,877 $
13 4 1397 زنجان ترکيه 39011030 گريد فيلم 2,322,500 111,831,059,550 Rls. 2,627,487 $
14 3 1397 زنجان ترکيه 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 316,180 93,971,502,042 Rls. 2,229,959 $
15 2 1397 زنجان ترکيه 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 240,930 68,898,102,000 Rls. 1,640,431 $
16 4 1397 زنجان ترکيه 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 1,100,000 59,643,584,000 Rls. 1,401,400 $
17 4 1397 زنجان ترکيه 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 204,490 59,129,102,108 Rls. 1,391,308 $
18 1 1397 زنجان ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 540,910 53,273,808,000 Rls. 1,268,424 $
19 2 1397 زنجان ترکيه 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 138,924 39,677,265,600 Rls. 944,697 $
20 1 1397 زنجان ترکيه 74031300 شمش کوچک ا زمس تصفيه شده. 145,590 38,487,087,315 Rls. 981,148 $
21 3 1397 زنجان ترکيه 39012020 گريد فيلم: 578,338 32,148,350,134 Rls. 761,881 $
22 3 1397 زنجان ترکيه 39012030 گريد تزريقي: 621,750 30,465,888,339 Rls. 723,067 $
23 2 1397 زنجان ترکيه 39012030 گريد تزريقي: 533,250 25,895,394,000 Rls. 616,557 $
24 1 1397 زنجان ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 246,970 24,577,098,000 Rls. 585,169 $
25 4 1397 زنجان ترکيه 39011010 پليکاتيلن خطي (LLDPE): 310,000 14,871,861,113 Rls. 349,784 $
26 2 1397 زنجان ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 146,630 14,488,782,000 Rls. 344,971 $
27 4 1397 زنجان ترکيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 200,000 13,633,920,000 Rls. 320,000 $
28 4 1397 زنجان ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 154,000 9,306,971,520 Rls. 218,064 $
29 3 1397 زنجان ترکيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 137,263 9,259,424,820 Rls. 219,620 $
30 2 1397 زنجان ترکيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 196,275 9,067,905,000 Rls. 215,902 $
31 1 1397 زنجان ترکيه 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 71,880 8,864,065,865 Rls. 234,930 $
32 3 1397 زنجان ترکيه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 129,515 7,101,276,681 Rls. 168,369 $
33 4 1397 زنجان ترکيه 39012030 گريد تزريقي: 131,750 6,979,870,209 Rls. 164,258 $
34 4 1397 زنجان ترکيه 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 110,000 6,606,908,000 Rls. 154,000 $
35 3 1397 زنجان ترکيه 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 132,000 6,556,077,000 Rls. 155,100 $
36 3 1397 زنجان ترکيه 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 72,401 6,099,364,544 Rls. 144,802 $
37 3 1397 زنجان ترکيه 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 20,000 5,734,440,000 Rls. 136,000 $
38 4 1397 زنجان ترکيه 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 47,880 5,649,959,770 Rls. 132,101 $
39 4 1397 زنجان ترکيه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 101,689 5,642,305,896 Rls. 132,194 $
40 2 1397 زنجان ترکيه 75011000 ک مات نيكل 24,385 5,632,935,000 Rls. 134,118 $
41 3 1397 زنجان ترکيه 39012010 گريد لوله: 88,000 5,361,701,400 Rls. 127,160 $
42 3 1397 زنجان ترکيه 39011030 گريد فيلم 103,250 5,257,777,200 Rls. 125,139 $
43 3 1397 زنجان ترکيه 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 17,970 5,132,232,000 Rls. 122,196 $
44 1 1397 زنجان ترکيه 75011000 ک مات نيكل 18,390 4,504,915,545 Rls. 119,535 $
45 3 1397 زنجان ترکيه 39011010 پليکاتيلن خطي (LLDPE): 88,000 4,497,150,240 Rls. 106,656 $
46 3 1397 زنجان ترکيه 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 49,660 3,952,452,000 Rls. 94,106 $
47 2 1397 زنجان ترکيه 55051000 آخال ال?اف ازال?اف سنت?ک 48,120 3,833,508,672 Rls. 91,274 $
48 2 1397 زنجان ترکيه 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 48,819 3,485,676,600 Rls. 82,992 $
49 3 1397 زنجان ترکيه 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 23,900 3,109,764,000 Rls. 74,042 $
50 3 1397 زنجان ترکيه 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 25,838 2,827,986,688 Rls. 67,178 $
51 2 1397 زنجان ترکيه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 4,600 2,824,192,560 Rls. 67,243 $
52 1 1397 زنجان ترکيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 60,000 2,680,040,000 Rls. 66,000 $
53 1 1397 زنجان ترکيه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 50,078 2,462,134,948 Rls. 65,101 $
54 2 1397 زنجان ترکيه 39012040 گريد بادي: 44,000 2,404,248,000 Rls. 57,244 $
55 3 1397 زنجان ترکيه 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليدشده ا زحدا قل 50%خميربکر(Virgin Polp) 143,826 2,369,216,202 Rls. 56,092 $
56 2 1397 زنجان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 146,500 1,977,477,600 Rls. 47,083 $
57 4 1397 زنجان ترکيه 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 118,341 1,973,963,382 Rls. 46,153 $
58 3 1397 زنجان ترکيه 39151000 آخال, دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي ا تيلن 65,965 1,888,186,085 Rls. 44,789 $
59 4 1397 زنجان ترکيه 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 23,550 1,703,889,600 Rls. 40,035 $
60 1 1397 زنجان ترکيه 39151000 آخال, دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي ا تيلن 63,895 1,702,718,140 Rls. 43,385 $
61 1 1397 زنجان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 115,970 1,532,502,720 Rls. 36,487 $
62 4 1397 زنجان ترکيه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 22,904 1,469,406,120 Rls. 34,356 $
63 2 1397 زنجان ترکيه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 22,489 1,416,828,000 Rls. 33,734 $
64 4 1397 زنجان ترکيه 39012010 گريد لوله: 22,000 1,349,803,400 Rls. 31,790 $
65 4 1397 زنجان ترکيه 39012040 گريد بادي: 22,000 1,275,923,000 Rls. 30,050 $
66 3 1397 زنجان ترکيه 28301000 سولفور سديم 48,280 1,217,809,440 Rls. 28,968 $
67 2 1397 زنجان ترکيه 39011030 گريد فيلم 23,750 1,208,970,000 Rls. 28,785 $
68 2 1397 زنجان ترکيه 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 3,159 997,845,240 Rls. 23,758 $
69 3 1397 زنجان ترکيه 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 49,156 974,151,488 Rls. 23,103 $
70 2 1397 زنجان ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 14,305 961,296,000 Rls. 22,888 $
71 3 1397 زنجان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 68,400 949,097,682 Rls. 22,551 $
72 3 1397 زنجان ترکيه 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 45,500 767,403,000 Rls. 18,200 $
73 3 1397 زنجان ترکيه 25085000 آندالوزيت، سيانيت، سيليمانيت 72,170 760,783,095 Rls. 18,043 $
74 4 1397 زنجان ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 22,000 758,560,000 Rls. 17,600 $
75 3 1397 زنجان ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 22,004 739,326,000 Rls. 17,603 $
76 3 1397 زنجان ترکيه 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 24,936 409,229,683 Rls. 9,725 $
77 4 1397 زنجان ترکيه 25085000 آندالوزيت، سيانيت، سيليمانيت 24,000 256,620,000 Rls. 6,000 $
78 4 1397 زنجان ترکيه 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 3,367 218,360,387 Rls. 5,105 $
79 3 1397 زنجان ترکيه 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 24,210 204,162,930 Rls. 4,842 $
80 2 1397 زنجان ترکيه 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 21,160 177,744,000 Rls. 4,232 $
81 2 1397 زنجان ترکيه 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 14,940 156,870,000 Rls. 3,735 $
82 1 1397 زنجان ترکيه 08071100 هندوا نه , تازه 21,680 136,584,000 Rls. 3,252 $
83 3 1397 زنجان ترکيه 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 2,400 84,117,300 Rls. 1,990 $
84 2 1397 زنجان ترکيه 25081000 بنتونيت 21,627 42,672,000 Rls. 1,016 $
85 1 1397 زنجان ترکيه 25081000 بنتونيت 23,750 42,207,120 Rls. 1,116 $
86 4 1397 زنجان ترکيه 72299090 سايرمفتولهاا زفولادهاي ممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 1,080 24,955,139 Rls. 588 $
مجموع کل
5,960,275,595,316 ريال
مجموع کل
142,552,993 دلار
[1]