آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 7,247,331 1,681,601,716,421 Rls. 19,250,917 $
2 10 1397 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 4,717,385 1,090,940,153,064 Rls. 11,841,643 $
3 2 1397 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 7,799,631 1,009,299,103,509 Rls. 24,030,931 $
4 3 1397 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 5,387,239 700,700,631,065 Rls. 16,629,924 $
5 1 1397 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 4,763,591 595,986,871,345 Rls. 15,402,462 $
6 4 1397 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 4,575,427 546,800,414,958 Rls. 12,825,105 $
7 8 1397 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 3,261,698 530,329,616,549 Rls. 7,981,044 $
8 5 1397 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 3,910,175 437,701,196,388 Rls. 10,104,752 $
9 4 1397 زنجان ترکيه 74031300 شمش کوچک ا زمس تصفيه شده. 1,939,000 399,464,624,000 Rls. 9,404,150 $
10 7 1397 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 3,843,950 368,741,518,476 Rls. 8,779,559 $
11 4 1397 زنجان ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 5,179,050 351,778,318,119 Rls. 8,281,275 $
12 2 1397 زنجان ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 3,698,300 339,296,758,920 Rls. 8,078,493 $
13 3 1397 زنجان ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 4,631,285 337,311,868,822 Rls. 7,999,108 $
14 6 1397 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 2,978,638 297,698,852,640 Rls. 7,088,069 $
15 3 1397 زنجان ترکيه 74031300 شمش کوچک ا زمس تصفيه شده. 1,201,016 245,250,016,049 Rls. 5,824,930 $
16 2 1397 زنجان ترکيه 74031300 شمش کوچک ا زمس تصفيه شده. 1,016,270 207,014,199,000 Rls. 4,928,909 $
17 4 1397 زنجان ترکيه 39012020 گريد فيلم: 3,665,310 202,789,784,100 Rls. 4,765,168 $
18 5 1397 زنجان ترکيه 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليدشده ا زحدا قل 50%خميربکر(Virgin Polp) 10,529,237 173,060,433,714 Rls. 4,106,402 $
19 9 1397 زنجان ترکيه 74130000 طناب, کابل نوارگيس باف وهمانند , ا زمس که برا ي مصرف برق عايق نشده باشند. 214,028 172,052,674,218 Rls. 1,926,252 $
20 3 1397 زنجان ترکيه 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 587,065 169,006,238,317 Rls. 4,013,877 $
21 5 1397 زنجان ترکيه 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 10,000,000 164,000,000,000 Rls. 3,900,000 $
22 4 1397 زنجان ترکيه 39011030 گريد فيلم 2,322,500 111,831,059,550 Rls. 2,627,487 $
23 9 1397 زنجان ترکيه 74032100 آلياژهاي مس براساس مس -روي (برنج )به صورت كارنشده 291,680 99,206,345,996 Rls. 1,144,608 $
24 10 1397 زنجان ترکيه 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 119,218 97,514,005,446 Rls. 1,072,962 $
25 3 1397 زنجان ترکيه 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 316,180 93,971,502,042 Rls. 2,229,959 $
26 2 1397 زنجان ترکيه 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 240,930 68,898,102,000 Rls. 1,640,431 $
27 4 1397 زنجان ترکيه 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 1,100,000 59,643,584,000 Rls. 1,401,400 $
28 4 1397 زنجان ترکيه 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 204,490 59,129,102,108 Rls. 1,391,308 $
29 1 1397 زنجان ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 540,910 53,273,808,000 Rls. 1,268,424 $
30 9 1397 زنجان ترکيه 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 72,664 45,169,258,400 Rls. 524,473 $
31 10 1397 زنجان ترکيه 74032100 آلياژهاي مس بر اساس مس -روي (برنج) به صورت كارنشده 99,050 40,293,958,144 Rls. 436,538 $
32 2 1397 زنجان ترکيه 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 138,924 39,677,265,600 Rls. 944,697 $
33 1 1397 زنجان ترکيه 74031300 شمش کوچک ا زمس تصفيه شده. 145,590 38,487,087,315 Rls. 981,148 $
34 10 1397 زنجان ترکيه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 280,000 34,801,356,000 Rls. 388,124 $
35 3 1397 زنجان ترکيه 39012020 گريد فيلم: 578,338 32,148,350,134 Rls. 761,881 $
36 9 1397 زنجان ترکيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 319,475 30,601,999,120 Rls. 348,579 $
37 3 1397 زنجان ترکيه 39012030 گريد تزريقي: 621,750 30,465,888,339 Rls. 723,067 $
38 2 1397 زنجان ترکيه 39012030 گريد تزريقي: 533,250 25,895,394,000 Rls. 616,557 $
39 1 1397 زنجان ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 246,970 24,577,098,000 Rls. 585,169 $
40 8 1397 زنجان ترکيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 300,000 24,102,650,000 Rls. 324,376 $
41 9 1397 زنجان ترکيه 84431600 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ فلکسوگرا فيک 2,900 22,901,879,700 Rls. 251,161 $
42 5 1397 زنجان ترکيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 320,000 21,868,640,000 Rls. 502,000 $
43 7 1397 زنجان ترکيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 340,000 15,708,000,000 Rls. 374,000 $
44 4 1397 زنجان ترکيه 39011010 پليکاتيلن خطي (LLDPE): 310,000 14,871,861,113 Rls. 349,784 $
45 2 1397 زنجان ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 146,630 14,488,782,000 Rls. 344,971 $
46 8 1397 زنجان ترکيه 74032100 آلياژهاي مس براساس مس -روي (برنج )به صورت كارنشده 73,918 14,464,079,700 Rls. 253,500 $
47 4 1397 زنجان ترکيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 200,000 13,633,920,000 Rls. 320,000 $
48 8 1397 زنجان ترکيه 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 25,040 13,519,188,648 Rls. 157,752 $
49 5 1397 زنجان ترکيه 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 168,440 13,032,713,430 Rls. 306,021 $
50 6 1397 زنجان ترکيه 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 127,020 11,189,598,000 Rls. 266,419 $
51 10 1397 زنجان ترکيه 26070020 کنسانتره سرب اکس?د? 144,300 10,655,598,629 Rls. 113,077 $
52 7 1397 زنجان ترکيه 74032100 آلياژهاي مس براساس مس -روي (برنج )به صورت كارنشده 72,420 10,645,740,000 Rls. 253,470 $
53 4 1397 زنجان ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 154,000 9,306,971,520 Rls. 218,064 $
54 3 1397 زنجان ترکيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 137,263 9,259,424,820 Rls. 219,620 $
55 2 1397 زنجان ترکيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 196,275 9,067,905,000 Rls. 215,902 $
56 1 1397 زنجان ترکيه 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 71,880 8,864,065,865 Rls. 234,930 $
57 9 1397 زنجان ترکيه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 73,446 8,422,464,118 Rls. 95,480 $
58 10 1397 زنجان ترکيه 72022900 فروسيلسيوم داراي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 98,090 7,206,745,868 Rls. 73,568 $
59 3 1397 زنجان ترکيه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 129,515 7,101,276,681 Rls. 168,369 $
60 4 1397 زنجان ترکيه 39012030 گريد تزريقي: 131,750 6,979,870,209 Rls. 164,258 $
61 8 1397 زنجان ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 94,200 6,735,589,400 Rls. 92,018 $
62 4 1397 زنجان ترکيه 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 110,000 6,606,908,000 Rls. 154,000 $
63 3 1397 زنجان ترکيه 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 132,000 6,556,077,000 Rls. 155,100 $
64 9 1397 زنجان ترکيه 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 96,360 6,425,031,330 Rls. 72,270 $
65 8 1397 زنجان ترکيه 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 44,920 6,301,939,100 Rls. 71,880 $
66 3 1397 زنجان ترکيه 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 72,401 6,099,364,544 Rls. 144,802 $
67 3 1397 زنجان ترکيه 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 20,000 5,734,440,000 Rls. 136,000 $
68 4 1397 زنجان ترکيه 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 47,880 5,649,959,770 Rls. 132,101 $
69 4 1397 زنجان ترکيه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 101,689 5,642,305,896 Rls. 132,194 $
70 2 1397 زنجان ترکيه 75011000 ک مات نيكل 24,385 5,632,935,000 Rls. 134,118 $
71 3 1397 زنجان ترکيه 39012010 گريد لوله: 88,000 5,361,701,400 Rls. 127,160 $
72 7 1397 زنجان ترکيه 26080040 کنسانتره رو? سولف?د? 308,780 5,321,715,740 Rls. 126,707 $
73 3 1397 زنجان ترکيه 39011030 گريد فيلم 103,250 5,257,777,200 Rls. 125,139 $
74 3 1397 زنجان ترکيه 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 17,970 5,132,232,000 Rls. 122,196 $
75 10 1397 زنجان ترکيه 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 118,128 5,020,147,150 Rls. 60,261 $
76 6 1397 زنجان ترکيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 100,000 4,620,000,000 Rls. 110,000 $
77 1 1397 زنجان ترکيه 75011000 ک مات نيكل 18,390 4,504,915,545 Rls. 119,535 $
78 3 1397 زنجان ترکيه 39011010 پليکاتيلن خطي (LLDPE): 88,000 4,497,150,240 Rls. 106,656 $
79 6 1397 زنجان ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 120,529 4,202,024,400 Rls. 100,048 $
80 6 1397 زنجان ترکيه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 75,439 4,118,969,400 Rls. 98,071 $
81 3 1397 زنجان ترکيه 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 49,660 3,952,452,000 Rls. 94,106 $
82 8 1397 زنجان ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 23,780 3,840,503,886 Rls. 43,805 $
83 2 1397 زنجان ترکيه 55051000 آخال ال?اف ازال?اف سنت?ک 48,120 3,833,508,672 Rls. 91,274 $
84 2 1397 زنجان ترکيه 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 48,819 3,485,676,600 Rls. 82,992 $
85 6 1397 زنجان ترکيه 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 46,700 3,334,380,000 Rls. 79,390 $
86 3 1397 زنجان ترکيه 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 23,900 3,109,764,000 Rls. 74,042 $
87 7 1397 زنجان ترکيه 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 96,711 3,046,407,000 Rls. 72,534 $
88 9 1397 زنجان ترکيه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 22,779 3,006,476,488 Rls. 34,168 $
89 3 1397 زنجان ترکيه 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 25,838 2,827,986,688 Rls. 67,178 $
90 2 1397 زنجان ترکيه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 4,600 2,824,192,560 Rls. 67,243 $
91 5 1397 زنجان ترکيه 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 44,000 2,765,730,000 Rls. 63,580 $
92 1 1397 زنجان ترکيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 60,000 2,680,040,000 Rls. 66,000 $
93 8 1397 زنجان ترکيه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 46,321 2,529,126,600 Rls. 60,217 $
94 1 1397 زنجان ترکيه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 50,078 2,462,134,948 Rls. 65,101 $
95 2 1397 زنجان ترکيه 39012040 گريد بادي: 44,000 2,404,248,000 Rls. 57,244 $
96 3 1397 زنجان ترکيه 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليدشده ا زحدا قل 50%خميربکر(Virgin Polp) 143,826 2,369,216,202 Rls. 56,092 $
97 8 1397 زنجان ترکيه 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 74,885 2,358,877,500 Rls. 56,164 $
98 7 1397 زنجان ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 23,920 2,088,646,560 Rls. 49,730 $
99 2 1397 زنجان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 146,500 1,977,477,600 Rls. 47,083 $
100 4 1397 زنجان ترکيه 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 118,341 1,973,963,382 Rls. 46,153 $
مجموع کل
11,439,993,520,970 ريال
مجموع کل
225,050,855 دلار