آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 7,799,631 1,009,299,103,509 Rls. 24,030,931 $
2 3 1397 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 5,387,239 700,700,631,065 Rls. 16,629,924 $
3 1 1397 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 4,763,591 595,986,871,345 Rls. 15,402,462 $
4 4 1397 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 4,575,427 546,800,414,958 Rls. 12,825,105 $
5 5 1397 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 3,910,175 437,701,196,388 Rls. 10,104,752 $
6 4 1397 زنجان ترکيه 74031300 شمش کوچک ا زمس تصفيه شده. 1,939,000 399,464,624,000 Rls. 9,404,150 $
7 7 1397 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 3,843,950 368,741,518,476 Rls. 8,779,559 $
8 4 1397 زنجان ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 5,179,050 351,778,318,119 Rls. 8,281,275 $
9 2 1397 زنجان ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 3,698,300 339,296,758,920 Rls. 8,078,493 $
10 3 1397 زنجان ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 4,631,285 337,311,868,822 Rls. 7,999,108 $
11 6 1397 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 2,978,638 297,698,852,640 Rls. 7,088,069 $
12 3 1397 زنجان ترکيه 74031300 شمش کوچک ا زمس تصفيه شده. 1,201,016 245,250,016,049 Rls. 5,824,930 $
13 2 1397 زنجان ترکيه 74031300 شمش کوچک ا زمس تصفيه شده. 1,016,270 207,014,199,000 Rls. 4,928,909 $
14 4 1397 زنجان ترکيه 39012020 گريد فيلم: 3,665,310 202,789,784,100 Rls. 4,765,168 $
15 5 1397 زنجان ترکيه 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليدشده ا زحدا قل 50%خميربکر(Virgin Polp) 10,529,237 173,060,433,714 Rls. 4,106,402 $
16 3 1397 زنجان ترکيه 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 587,065 169,006,238,317 Rls. 4,013,877 $
17 5 1397 زنجان ترکيه 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 10,000,000 164,000,000,000 Rls. 3,900,000 $
18 4 1397 زنجان ترکيه 39011030 گريد فيلم 2,322,500 111,831,059,550 Rls. 2,627,487 $
19 3 1397 زنجان ترکيه 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 316,180 93,971,502,042 Rls. 2,229,959 $
20 2 1397 زنجان ترکيه 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 240,930 68,898,102,000 Rls. 1,640,431 $
21 4 1397 زنجان ترکيه 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 1,100,000 59,643,584,000 Rls. 1,401,400 $
22 4 1397 زنجان ترکيه 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 204,490 59,129,102,108 Rls. 1,391,308 $
23 1 1397 زنجان ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 540,910 53,273,808,000 Rls. 1,268,424 $
24 2 1397 زنجان ترکيه 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 138,924 39,677,265,600 Rls. 944,697 $
25 1 1397 زنجان ترکيه 74031300 شمش کوچک ا زمس تصفيه شده. 145,590 38,487,087,315 Rls. 981,148 $
26 3 1397 زنجان ترکيه 39012020 گريد فيلم: 578,338 32,148,350,134 Rls. 761,881 $
27 3 1397 زنجان ترکيه 39012030 گريد تزريقي: 621,750 30,465,888,339 Rls. 723,067 $
28 2 1397 زنجان ترکيه 39012030 گريد تزريقي: 533,250 25,895,394,000 Rls. 616,557 $
29 1 1397 زنجان ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 246,970 24,577,098,000 Rls. 585,169 $
30 5 1397 زنجان ترکيه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 320,000 21,868,640,000 Rls. 502,000 $
31 7 1397 زنجان ترکيه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 340,000 15,708,000,000 Rls. 374,000 $
32 4 1397 زنجان ترکيه 39011010 پليکاتيلن خطي (LLDPE): 310,000 14,871,861,113 Rls. 349,784 $
33 2 1397 زنجان ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 146,630 14,488,782,000 Rls. 344,971 $
34 4 1397 زنجان ترکيه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 200,000 13,633,920,000 Rls. 320,000 $
35 5 1397 زنجان ترکيه 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 168,440 13,032,713,430 Rls. 306,021 $
36 6 1397 زنجان ترکيه 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 127,020 11,189,598,000 Rls. 266,419 $
37 7 1397 زنجان ترکيه 74032100 آلياژهاي مس براساس مس -روي (برنج )به صورت كارنشده 72,420 10,645,740,000 Rls. 253,470 $
38 4 1397 زنجان ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 154,000 9,306,971,520 Rls. 218,064 $
39 3 1397 زنجان ترکيه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 137,263 9,259,424,820 Rls. 219,620 $
40 2 1397 زنجان ترکيه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 196,275 9,067,905,000 Rls. 215,902 $
41 1 1397 زنجان ترکيه 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 71,880 8,864,065,865 Rls. 234,930 $
42 3 1397 زنجان ترکيه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 129,515 7,101,276,681 Rls. 168,369 $
43 4 1397 زنجان ترکيه 39012030 گريد تزريقي: 131,750 6,979,870,209 Rls. 164,258 $
44 4 1397 زنجان ترکيه 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 110,000 6,606,908,000 Rls. 154,000 $
45 3 1397 زنجان ترکيه 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 132,000 6,556,077,000 Rls. 155,100 $
46 3 1397 زنجان ترکيه 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 72,401 6,099,364,544 Rls. 144,802 $
47 3 1397 زنجان ترکيه 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 20,000 5,734,440,000 Rls. 136,000 $
48 4 1397 زنجان ترکيه 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 47,880 5,649,959,770 Rls. 132,101 $
49 4 1397 زنجان ترکيه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 101,689 5,642,305,896 Rls. 132,194 $
50 2 1397 زنجان ترکيه 75011000 ک مات نيكل 24,385 5,632,935,000 Rls. 134,118 $
51 3 1397 زنجان ترکيه 39012010 گريد لوله: 88,000 5,361,701,400 Rls. 127,160 $
52 7 1397 زنجان ترکيه 26080040 کنسانتره رو? سولف?د? 308,780 5,321,715,740 Rls. 126,707 $
53 3 1397 زنجان ترکيه 39011030 گريد فيلم 103,250 5,257,777,200 Rls. 125,139 $
54 3 1397 زنجان ترکيه 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 17,970 5,132,232,000 Rls. 122,196 $
55 6 1397 زنجان ترکيه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 100,000 4,620,000,000 Rls. 110,000 $
56 1 1397 زنجان ترکيه 75011000 ک مات نيكل 18,390 4,504,915,545 Rls. 119,535 $
57 3 1397 زنجان ترکيه 39011010 پليکاتيلن خطي (LLDPE): 88,000 4,497,150,240 Rls. 106,656 $
58 6 1397 زنجان ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 120,529 4,202,024,400 Rls. 100,048 $
59 6 1397 زنجان ترکيه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 75,439 4,118,969,400 Rls. 98,071 $
60 3 1397 زنجان ترکيه 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 49,660 3,952,452,000 Rls. 94,106 $
61 2 1397 زنجان ترکيه 55051000 آخال ال?اف ازال?اف سنت?ک 48,120 3,833,508,672 Rls. 91,274 $
62 2 1397 زنجان ترکيه 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 48,819 3,485,676,600 Rls. 82,992 $
63 6 1397 زنجان ترکيه 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 46,700 3,334,380,000 Rls. 79,390 $
64 3 1397 زنجان ترکيه 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 23,900 3,109,764,000 Rls. 74,042 $
65 7 1397 زنجان ترکيه 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 96,711 3,046,407,000 Rls. 72,534 $
66 3 1397 زنجان ترکيه 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 25,838 2,827,986,688 Rls. 67,178 $
67 2 1397 زنجان ترکيه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 4,600 2,824,192,560 Rls. 67,243 $
68 5 1397 زنجان ترکيه 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 44,000 2,765,730,000 Rls. 63,580 $
69 1 1397 زنجان ترکيه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 60,000 2,680,040,000 Rls. 66,000 $
70 1 1397 زنجان ترکيه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 50,078 2,462,134,948 Rls. 65,101 $
71 2 1397 زنجان ترکيه 39012040 گريد بادي: 44,000 2,404,248,000 Rls. 57,244 $
72 3 1397 زنجان ترکيه 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليدشده ا زحدا قل 50%خميربکر(Virgin Polp) 143,826 2,369,216,202 Rls. 56,092 $
73 7 1397 زنجان ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 23,920 2,088,646,560 Rls. 49,730 $
74 2 1397 زنجان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 146,500 1,977,477,600 Rls. 47,083 $
75 4 1397 زنجان ترکيه 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 118,341 1,973,963,382 Rls. 46,153 $
76 3 1397 زنجان ترکيه 39151000 آخال, دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي ا تيلن 65,965 1,888,186,085 Rls. 44,789 $
77 7 1397 زنجان ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 51,525 1,883,490,000 Rls. 44,845 $
78 5 1397 زنجان ترکيه 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 23,130 1,710,463,500 Rls. 39,321 $
79 4 1397 زنجان ترکيه 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 23,550 1,703,889,600 Rls. 40,035 $
80 1 1397 زنجان ترکيه 39151000 آخال, دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي ا تيلن 63,895 1,702,718,140 Rls. 43,385 $
81 1 1397 زنجان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 115,970 1,532,502,720 Rls. 36,487 $
82 6 1397 زنجان ترکيه 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 92,450 1,481,054,400 Rls. 35,264 $
83 4 1397 زنجان ترکيه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 22,904 1,469,406,120 Rls. 34,356 $
84 7 1397 زنجان ترکيه 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 88,660 1,442,280,000 Rls. 34,340 $
85 2 1397 زنجان ترکيه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 22,489 1,416,828,000 Rls. 33,734 $
86 5 1397 زنجان ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 39,800 1,370,368,000 Rls. 31,840 $
87 4 1397 زنجان ترکيه 39012010 گريد لوله: 22,000 1,349,803,400 Rls. 31,790 $
88 4 1397 زنجان ترکيه 39012040 گريد بادي: 22,000 1,275,923,000 Rls. 30,050 $
89 3 1397 زنجان ترکيه 28301000 سولفور سديم 48,280 1,217,809,440 Rls. 28,968 $
90 2 1397 زنجان ترکيه 39011030 گريد فيلم 23,750 1,208,970,000 Rls. 28,785 $
91 5 1397 زنجان ترکيه 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 22,000 1,107,901,500 Rls. 25,469 $
92 7 1397 زنجان ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 18,326 1,000,608,000 Rls. 23,824 $
93 2 1397 زنجان ترکيه 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 3,159 997,845,240 Rls. 23,758 $
94 3 1397 زنجان ترکيه 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 49,156 974,151,488 Rls. 23,103 $
95 2 1397 زنجان ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 14,305 961,296,000 Rls. 22,888 $
96 3 1397 زنجان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 68,400 949,097,682 Rls. 22,551 $
97 3 1397 زنجان ترکيه 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 45,500 767,403,000 Rls. 18,200 $
98 3 1397 زنجان ترکيه 25085000 آندالوزيت، سيانيت، سيليمانيت 72,170 760,783,095 Rls. 18,043 $
99 4 1397 زنجان ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 22,000 758,560,000 Rls. 17,600 $
100 3 1397 زنجان ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 22,004 739,326,000 Rls. 17,603 $
مجموع کل
7,511,662,803,905 ريال
مجموع کل
179,127,047 دلار