آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1397 زنجان ترکمنستان 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر 152,400 94,080,000,000 Rls. 2,240,000 $
2 12 1397 زنجان ترکمنستان 56031190 ساير پارچه هاي نبافته از رشته هاي مصنوعي يا سنتتيک تاوزن 25 گرم برمترمربع غير مذکور در جاي ديگر 48,154 9,078,749,864 Rls. 103,066 $
3 7 1397 زنجان ترکمنستان 56031290 ساير به غير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 65,169 5,898,937,800 Rls. 140,451 $
4 2 1397 زنجان ترکمنستان 56031290 ساير به غير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 63,216 5,732,520,780 Rls. 136,490 $
5 8 1397 زنجان ترکمنستان 56031290 ساير به غير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 38,636 5,191,160,422 Rls. 81,629 $
6 11 1397 زنجان ترکمنستان 56031290 ساير به غير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 28,544 5,182,012,269 Rls. 62,796 $
7 9 1397 زنجان ترکمنستان 56031290 ساير به غير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 27,362 4,844,963,440 Rls. 58,798 $
8 4 1397 زنجان ترکمنستان 48189010 كاغذ تيشو كارير (CarrierTissue) براي مصرف در واحدهاي توليدي 91,786 4,683,240,684 Rls. 110,143 $
9 5 1397 زنجان ترکمنستان 56031290 ساير به غير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 47,916 4,409,981,535 Rls. 102,506 $
10 12 1397 زنجان ترکمنستان 48189010 كاغذ تيشو كارير (CarrierTissue) براي مصرف در واحدهاي توليدي 37,805 3,935,182,938 Rls. 45,366 $
11 10 1397 زنجان ترکمنستان 56031190 ساير پارچه هاي نبافته از رشته هاي مصنوعي يا سنتتيک تاوزن 25 گرم برمترمربع غير مذکور در جاي ديگر 18,596 3,727,044,442 Rls. 39,533 $
12 3 1397 زنجان ترکمنستان 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليد شده ا زحدا قل 50% خميربکر (Virgin Polp) 214,298 3,519,240,159 Rls. 83,576 $
13 9 1397 زنجان ترکمنستان 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليد شده ا زحدا قل 50% خميربکر (Virgin Polp) 97,626 3,358,596,038 Rls. 38,074 $
14 3 1397 زنجان ترکمنستان 56031290 ساير به غير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 35,201 3,266,497,272 Rls. 77,442 $
15 1 1397 زنجان ترکمنستان 56031290 ساير به غير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 37,664 3,203,511,838 Rls. 80,225 $
16 4 1397 زنجان ترکمنستان 56031290 ساير به غير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 27,821 2,511,317,051 Rls. 58,573 $
17 10 1397 زنجان ترکمنستان 48189010 كاغذ تيشو كارير (CarrierTissue) براي مصرف در واحدهاي توليدي 18,017 2,026,155,786 Rls. 21,620 $
18 2 1397 زنجان ترکمنستان 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليد شده ا زحدا قل 50% خميربکر (Virgin Polp) 48,162 930,489,840 Rls. 22,155 $
19 7 1397 زنجان ترکمنستان 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 15,790 819,000,000 Rls. 19,500 $
20 6 1397 زنجان ترکمنستان 56031290 ساير به غير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 9,347 816,555,600 Rls. 19,442 $
مجموع کل
167,215,157,758 ريال
مجموع کل
3,541,386 دلار
[1]