آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 زنجان ايتاليا 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20% خميربکر (VIRGINPULP) به وزن هرمتر مربع حداكثر 150 گرم 202,993 33,247,914,000 Rls. 791,617 $
2 1 1397 زنجان ايتاليا 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20% خميربکر (VIRGINPULP) به وزن هرمتر مربع حداكثر 150 گرم 1,512,510 26,622,925,888 Rls. 695,755 $
3 1 1397 زنجان ايتاليا 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليد شده ا زحدا قل 50% خميربکر (Virgin Polp) 1,300,545 24,696,308,320 Rls. 598,252 $
4 4 1397 زنجان ايتاليا 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20% خميربکر (VIRGINPULP) به وزن هرمتر مربع حداكثر 150 گرم 1,294,369 21,638,905,653 Rls. 504,803 $
5 5 1397 زنجان ايتاليا 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليد شده ا زحدا قل 50% خميربکر (Virgin Polp) 567,433 9,749,158,668 Rls. 221,299 $
6 5 1397 زنجان ايتاليا 48041100 کرا فت لانير، سفيدنشده قشرنزده، به شکل رول ياورق 474,684 9,370,262,160 Rls. 223,101 $
7 3 1397 زنجان ايتاليا 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليد شده ا زحدا قل 50% خميربکر (Virgin Polp) 468,640 7,716,443,777 Rls. 182,770 $
8 6 1397 زنجان ايتاليا 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20% خميربکر (VIRGINPULP) به وزن هرمتر مربع حداكثر 150 گرم 393,190 6,440,452,200 Rls. 153,344 $
9 3 1397 زنجان ايتاليا 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20% خميربکر (VIRGINPULP) به وزن هرمتر مربع حداكثر 150 گرم 294,136 4,830,756,341 Rls. 114,713 $
10 7 1397 زنجان ايتاليا 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20% خميربکر (VIRGINPULP) به وزن هرمتر مربع حداكثر 150 گرم 251,331 4,116,798,000 Rls. 98,019 $
11 4 1397 زنجان ايتاليا 48041100 کرا فت لانير، سفيدنشده قشرنزده، به شکل رول ياورق 147,469 2,987,279,533 Rls. 69,311 $
12 2 1397 زنجان ايتاليا 48041100 کرا فت لانير، سفيدنشده قشرنزده، به شکل رول ياورق 126,861 2,504,236,140 Rls. 59,625 $
13 4 1397 زنجان ايتاليا 48041900 ساير کرا فت لانير، قشرنزده (به استثناي سفيد نشده) به شکل رول يا ورق 98,475 2,345,108,755 Rls. 54,161 $
14 11 1397 زنجان ايتاليا 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20% خميربکر (VIRGINPULP) به وزن هرمتر مربع حداكثر 150 گرم 48,030 2,181,378,510 Rls. 24,015 $
15 2 1397 زنجان ايتاليا 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليد شده ا زحدا قل 50% خميربکر (Virgin Polp) 87,843 1,697,126,760 Rls. 40,408 $
16 9 1397 زنجان ايتاليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 50,480 1,351,390,068 Rls. 15,066 $
17 4 1397 زنجان ايتاليا 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 20,500 1,131,559,000 Rls. 26,650 $
18 6 1397 زنجان ايتاليا 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 143,140 721,425,600 Rls. 17,176 $
19 10 1397 زنجان ايتاليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 19,700 530,419,125 Rls. 6,375 $
20 6 1397 زنجان ايتاليا 25151120 ک کک ک تراورتن 16,520 83,260,800 Rls. 1,982 $
21 6 1397 زنجان ايتاليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 2,385 35,084,700 Rls. 835 $
مجموع کل
163,998,193,998 ريال
مجموع کل
3,899,277 دلار
[1]