آمار کل " صادرات به" کشور (اندونزي) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 زنجان اندونزي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 304,885 53,574,115,637 Rls. 594,588 $
2 6 1397 زنجان اندونزي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 429,060 33,337,983,000 Rls. 793,763 $
3 8 1397 زنجان اندونزي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 202,710 24,854,129,796 Rls. 285,239 $
4 7 1397 زنجان اندونزي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 96,290 7,481,733,000 Rls. 178,137 $
5 3 1397 زنجان اندونزي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 93,780 7,311,515,499 Rls. 173,493 $
مجموع کل
126,559,476,932 ريال
مجموع کل
2,025,219 دلار
[1]