آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 زنجان افغانستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 843,250 205,425,917,315 Rls. 2,331,135 $
2 5 1397 زنجان افغانستان 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليد شده ا زحدا قل 50% خميربکر (Virgin Polp) 7,572,712 124,191,022,560 Rls. 2,953,358 $
3 5 1397 زنجان افغانستان 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20% خميربکر (VIRGINPULP) به وزن هرمتر مربع حداكثر 150 گرم 7,500,000 123,000,000,000 Rls. 2,925,000 $
4 11 1397 زنجان افغانستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 414,390 91,265,989,412 Rls. 1,099,713 $
5 2 1397 زنجان افغانستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 556,756 72,243,192,000 Rls. 1,720,076 $
6 5 1397 زنجان افغانستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 650,600 70,778,135,260 Rls. 1,644,442 $
7 10 1397 زنجان افغانستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 308,680 70,574,744,621 Rls. 782,209 $
8 5 1397 زنجان افغانستان 48041900 ساير کرا فت لانير، قشرنزده (به استثناي سفيد نشده) به شکل رول يا ورق 2,699,933 62,575,183,022 Rls. 1,484,963 $
9 6 1397 زنجان افغانستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 572,730 58,358,517,000 Rls. 1,389,488 $
10 7 1397 زنجان افغانستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 419,190 46,062,912,000 Rls. 1,096,736 $
11 3 1397 زنجان افغانستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 341,190 44,924,049,298 Rls. 1,066,154 $
12 8 1397 زنجان افغانستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 234,890 42,404,324,500 Rls. 593,750 $
13 9 1397 زنجان افغانستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 182,870 40,936,388,439 Rls. 482,437 $
14 1 1397 زنجان افغانستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 320,430 40,416,981,134 Rls. 1,033,062 $
15 4 1397 زنجان افغانستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 238,070 28,712,513,621 Rls. 673,143 $
16 11 1397 زنجان افغانستان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 821,222 25,279,341,702 Rls. 304,824 $
17 12 1397 زنجان افغانستان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 434,564 14,243,919,223 Rls. 160,789 $
18 7 1397 زنجان افغانستان 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليد شده ا زحدا قل 50% خميربکر (Virgin Polp) 581,406 9,523,437,420 Rls. 226,749 $
19 2 1397 زنجان افغانستان 48041100 کرا فت لانير، سفيدنشده قشرنزده، به شکل رول ياورق 147,602 3,163,062,840 Rls. 75,311 $
20 2 1397 زنجان افغانستان 48041900 ساير کرا فت لانير، قشرنزده (به استثناي سفيد نشده) به شکل رول يا ورق 98,623 2,692,407,900 Rls. 64,105 $
21 9 1397 زنجان افغانستان 02071420 قطعات منجمد مرغ 20,080 2,473,602,992 Rls. 28,112 $
22 3 1397 زنجان افغانستان 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 16,729 2,412,900,000 Rls. 57,450 $
23 10 1397 زنجان افغانستان 02071420 قطعات منجمد مرغ 20,000 2,334,192,000 Rls. 28,000 $
24 11 1397 زنجان افغانستان 48041900 ساير کرا فت لانير، قشرنزده (به استثناي سفيد نشده) به شکل رول يا ورق 50,725 2,247,634,895 Rls. 27,899 $
25 1 1397 زنجان افغانستان 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20% خميربکر (VIRGINPULP) به وزن هرمتر مربع حداكثر 150 گرم 100,040 1,740,415,888 Rls. 46,018 $
26 2 1397 زنجان افغانستان 85042200 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتر از650 کيلو ولت آمپر و حداكثر 10000 كيلو ولت آمپر 6,580 1,575,000,000 Rls. 37,500 $
27 5 1397 زنجان افغانستان 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 22,355 1,330,603,132 Rls. 30,179 $
28 12 1397 زنجان افغانستان 87089590 ساير اجزاء و قطعات كيسه ايمني هوا 3,975 1,227,662,298 Rls. 13,905 $
29 8 1397 زنجان افغانستان 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليد شده ا زحدا قل 50% خميربکر (Virgin Polp) 74,337 1,217,640,060 Rls. 28,991 $
30 6 1397 زنجان افغانستان 83111000 الکترودهاي ا ندودشده، براي جوشکاري باقوس ا لکتريکي از فلزات معمولي 25,000 667,380,000 Rls. 15,890 $
31 10 1397 زنجان افغانستان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 20,108 652,487,910 Rls. 7,842 $
32 9 1397 زنجان افغانستان 61149000 لباس هاي کشباف يا قلاب باف، ازساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 1,730 610,007,200 Rls. 7,403 $
33 8 1397 زنجان افغانستان 48041900 ساير کرا فت لانير، قشرنزده (به استثناي سفيد نشده) به شکل رول يا ورق 23,781 549,341,100 Rls. 13,080 $
34 10 1397 زنجان افغانستان 48041100 کرا فت لانير، سفيدنشده قشرنزده، به شکل رول ياورق 11,174 492,170,563 Rls. 5,252 $
35 10 1397 زنجان افغانستان 48041900 ساير کرا فت لانير، قشرنزده (به استثناي سفيد نشده) به شکل رول يا ورق 9,235 476,001,914 Rls. 5,079 $
36 11 1397 زنجان افغانستان 72039000 محصولات آهني اسفنجي، که در جاي ديگر ذکر نشده، و 99.94% آهن خالص، به شکل توده، حبه و... 50,160 307,409,071 Rls. 3,384 $
37 8 1397 زنجان افغانستان 25081000 بنتونيت 74,925 247,888,365 Rls. 3,453 $
38 2 1397 زنجان افغانستان 25081000 بنتونيت 99,000 195,384,000 Rls. 4,652 $
39 10 1397 زنجان افغانستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي و تامپون ها، پوشك و پوشك كامل بچه و اشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 12,744 189,763,704 Rls. 2,088 $
40 10 1397 زنجان افغانستان 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليد شده ا زحدا قل 50% خميربکر (Virgin Polp) 4,852 177,335,020 Rls. 1,892 $
41 10 1397 زنجان افغانستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 g درهر مترمربع توليد شده ازحداكثر 20% خميربكر 4,524 146,800,045 Rls. 1,764 $
42 10 1397 زنجان افغانستان 25081000 بنتونيت 24,750 105,696,929 Rls. 1,163 $
43 11 1397 زنجان افغانستان 25081000 بنتونيت 24,750 105,639,942 Rls. 1,163 $
44 4 1397 زنجان افغانستان 25081000 بنتونيت 49,500 99,866,810 Rls. 2,326 $
45 1 1397 زنجان افغانستان 25081000 بنتونيت 47,500 89,275,580 Rls. 2,232 $
46 8 1397 زنجان افغانستان 59114000 پارچه صافي و منسوجات ضخيم از انواعي كه براي منگنه هاي روغن كشي يا براي مصارف فني مشابه به كار ميکروند، همچنين آن هايي كه از موي انسان تهيه شده باشند. 427 53,802,000 Rls. 1,281 $
47 3 1397 زنجان افغانستان 25081000 بنتونيت 25,750 50,820,000 Rls. 1,210 $
48 7 1397 زنجان افغانستان 25081000 بنتونيت 24,750 48,846,000 Rls. 1,163 $
49 6 1397 زنجان افغانستان 25081000 بنتونيت 24,000 47,376,000 Rls. 1,128 $
50 6 1397 زنجان افغانستان 62160000 دستکش، دستکش يک ا نگشتي ونيم دستکش. 280 18,889,080 Rls. 450 $
51 1 1397 زنجان افغانستان 25222000 آهک آبديده (آهک مرده) 1,990 3,782,000 Rls. 100 $
52 2 1397 زنجان افغانستان 25222000 آهک آبديده (آهک مرده) 1,000 2,100,000 Rls. 50 $
مجموع کل
1,198,669,753,765 ريال
مجموع کل
22,489,543 دلار
[1]