آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 زنجان آذربايجان 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليد شده ا زحدا قل 50% خميربکر (Virgin Polp) 2,159,955 35,380,062,900 Rls. 842,382 $
2 5 1397 زنجان آذربايجان 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20% خميربکر (VIRGINPULP) به وزن هرمتر مربع حداكثر 150 گرم 1,009,023 16,535,151,387 Rls. 393,519 $
3 12 1397 زنجان آذربايجان 04015010 ک ک ک خامه شير 30,375 8,045,244,000 Rls. 91,125 $
4 9 1397 زنجان آذربايجان 04015010 ک ک ک خامه شير 27,453 7,068,844,800 Rls. 82,359 $
5 2 1397 زنجان آذربايجان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 49,410 6,432,316,800 Rls. 153,150 $
6 11 1397 زنجان آذربايجان 04015010 ک ک ک خامه شير 16,875 4,598,471,250 Rls. 50,625 $
7 10 1397 زنجان آذربايجان 04015010 ک ک ک خامه شير 14,351 3,912,785,799 Rls. 43,053 $
8 10 1397 زنجان آذربايجان 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليد شده ا زحدا قل 50% خميربکر (Virgin Polp) 94,156 3,337,300,102 Rls. 36,721 $
9 9 1397 زنجان آذربايجان 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليد شده ا زحدا قل 50% خميربکر (Virgin Polp) 92,453 3,074,314,615 Rls. 36,057 $
10 4 1397 زنجان آذربايجان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 24,070 2,649,858,120 Rls. 61,956 $
11 6 1397 زنجان آذربايجان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 24,180 2,542,974,000 Rls. 60,547 $
12 12 1397 زنجان آذربايجان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 71,415 2,353,430,108 Rls. 26,424 $
13 8 1397 زنجان آذربايجان 48041900 ساير کرا فت لانير، قشرنزده (به استثناي سفيد نشده) به شکل رول يا ورق 61,895 2,292,661,167 Rls. 32,792 $
14 2 1397 زنجان آذربايجان 04015010 ک ک ک خامه شير 16,173 2,037,798,000 Rls. 48,519 $
15 8 1397 زنجان آذربايجان 56031290 ساير به غير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 21,286 2,021,968,240 Rls. 23,479 $
16 2 1397 زنجان آذربايجان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 20,000 1,962,240,000 Rls. 46,720 $
17 12 1397 زنجان آذربايجان 56031290 ساير به غير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 21,139 1,850,624,377 Rls. 21,139 $
18 11 1397 زنجان آذربايجان 56031290 ساير به غير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 20,661 1,664,492,522 Rls. 20,661 $
19 8 1397 زنجان آذربايجان 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليد شده ا زحدا قل 50% خميربکر (Virgin Polp) 48,209 1,573,467,599 Rls. 18,102 $
20 11 1397 زنجان آذربايجان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 44,631 1,499,984,534 Rls. 16,513 $
21 5 1397 زنجان آذربايجان 48041900 ساير کرا فت لانير، قشرنزده (به استثناي سفيد نشده) به شکل رول يا ورق 60,359 1,456,530,405 Rls. 33,197 $
22 1 1397 زنجان آذربايجان 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20% خميربکر (VIRGINPULP) به وزن هرمتر مربع حداكثر 150 گرم 71,106 1,327,661,099 Rls. 32,708 $
23 1 1397 زنجان آذربايجان 48041900 ساير کرا فت لانير، قشرنزده (به استثناي سفيد نشده) به شکل رول يا ورق 46,725 1,212,060,889 Rls. 30,371 $
24 5 1397 زنجان آذربايجان 39011010 پلی اتیلن خطی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 22,000 1,107,899,760 Rls. 25,469 $
25 9 1397 زنجان آذربايجان 48041900 ساير کرا فت لانير، قشرنزده (به استثناي سفيد نشده) به شکل رول يا ورق 22,719 1,102,248,635 Rls. 12,495 $
26 11 1397 زنجان آذربايجان 48041900 ساير کرا فت لانير، قشرنزده (به استثناي سفيد نشده) به شکل رول يا ورق 23,151 1,025,825,440 Rls. 12,733 $
27 12 1397 زنجان آذربايجان 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20% خميربکر (VIRGINPULP) به وزن هرمتر مربع حداكثر 150 گرم 22,185 1,007,576,145 Rls. 11,093 $
28 9 1397 زنجان آذربايجان 56031290 ساير به غير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 10,596 966,185,664 Rls. 10,596 $
29 5 1397 زنجان آذربايجان 48041100 کرا فت لانير، سفيدنشده قشرنزده، به شکل رول ياورق 47,367 935,024,580 Rls. 22,262 $
30 8 1397 زنجان آذربايجان 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20% خميربکر (VIRGINPULP) به وزن هرمتر مربع حداكثر 150 گرم 27,639 923,767,518 Rls. 10,779 $
31 2 1397 زنجان آذربايجان 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليد شده ا زحدا قل 50% خميربکر (Virgin Polp) 46,963 907,325,160 Rls. 21,603 $
32 12 1397 زنجان آذربايجان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 24,500 906,609,074 Rls. 10,486 $
33 2 1397 زنجان آذربايجان 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20% خميربکر (VIRGINPULP) به وزن هرمتر مربع حداكثر 150 گرم 45,501 879,079,320 Rls. 20,930 $
34 12 1397 زنجان آذربايجان 56031190 ساير پارچه هاي نبافته از رشته هاي مصنوعي يا سنتتيک تاوزن 25 گرم برمترمربع غير مذکور در جاي ديگر 10,085 871,939,015 Rls. 10,085 $
35 11 1397 زنجان آذربايجان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 24,420 834,560,844 Rls. 10,452 $
36 9 1397 زنجان آذربايجان 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20% خميربکر (VIRGINPULP) به وزن هرمتر مربع حداكثر 150 گرم 23,818 817,350,159 Rls. 9,289 $
37 10 1397 زنجان آذربايجان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 48,720 797,248,727 Rls. 8,789 $
38 12 1397 زنجان آذربايجان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 g درهر مترمربع توليد شده ازحداكثر 20% خميربكر 19,851 683,515,984 Rls. 7,742 $
39 2 1397 زنجان آذربايجان 48041900 ساير کرا فت لانير، قشرنزده (به استثناي سفيد نشده) به شکل رول يا ورق 22,796 622,330,800 Rls. 14,817 $
40 3 1397 زنجان آذربايجان 48041900 ساير کرا فت لانير، قشرنزده (به استثناي سفيد نشده) به شکل رول يا ورق 22,364 518,367,329 Rls. 12,300 $
41 4 1397 زنجان آذربايجان 48041900 ساير کرا فت لانير، قشرنزده (به استثناي سفيد نشده) به شکل رول يا ورق 22,034 515,771,872 Rls. 12,119 $
42 6 1397 زنجان آذربايجان 48041900 ساير کرا فت لانير، قشرنزده (به استثناي سفيد نشده) به شکل رول يا ورق 21,854 504,827,400 Rls. 12,020 $
43 4 1397 زنجان آذربايجان 56031290 ساير به غير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 10,859 464,439,430 Rls. 10,859 $
44 2 1397 زنجان آذربايجان 56031290 ساير به غير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 10,045 421,890,000 Rls. 10,045 $
45 1 1397 زنجان آذربايجان 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليد شده ا زحدا قل 50% خميربکر (Virgin Polp) 23,097 400,410,054 Rls. 10,625 $
46 3 1397 زنجان آذربايجان 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20% خميربکر (VIRGINPULP) به وزن هرمتر مربع حداكثر 150 گرم 23,557 388,344,212 Rls. 9,187 $
47 3 1397 زنجان آذربايجان 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليد شده ا زحدا قل 50% خميربکر (Virgin Polp) 23,342 384,799,873 Rls. 9,103 $
48 2 1397 زنجان آذربايجان 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم 201 54,054,000 Rls. 1,287 $
مجموع کل
132,871,633,708 ريال
مجموع کل
2,509,284 دلار
[1]