آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (زاهدان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 زاهدان پاکستان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 5,846,920 302,509,429,739 Rls. 3,363,334 $
2 8 1397 زاهدان پاکستان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 6,640,240 256,774,670,106 Rls. 3,360,472 $
3 11 1397 زاهدان پاکستان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 5,228,540 202,738,115,090 Rls. 2,411,995 $
4 10 1397 زاهدان پاکستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 727,032 198,521,347,015 Rls. 2,142,179 $
5 9 1397 زاهدان پاکستان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 3,696,210 166,779,051,043 Rls. 1,930,656 $
6 12 1397 زاهدان پاکستان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 4,023,430 150,561,195,438 Rls. 1,705,712 $
7 2 1397 زاهدان پاکستان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 4,265,729 98,476,392,000 Rls. 2,344,676 $
8 1 1397 زاهدان پاکستان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 4,322,289 93,346,916,892 Rls. 2,408,607 $
9 9 1397 زاهدان پاکستان 56074100 ريسمان براي بستن يا عدل بندي ازپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 392,826 85,332,064,515 Rls. 982,069 $
10 7 1397 زاهدان پاکستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 248,522 76,162,674,000 Rls. 1,813,397 $
11 8 1397 زاهدان پاکستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 224,640 73,592,106,000 Rls. 1,677,326 $
12 6 1397 زاهدان پاکستان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 2,983,894 65,347,674,000 Rls. 1,555,897 $
13 4 1397 زاهدان پاکستان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 2,792,580 59,889,762,090 Rls. 1,398,135 $
14 3 1397 زاهدان پاکستان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 2,582,370 59,790,717,233 Rls. 1,419,412 $
15 11 1397 زاهدان پاکستان 56074100 ريسمان براي بستن يا عدل بندي ازپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 274,682 57,661,225,221 Rls. 686,707 $
16 10 1397 زاهدان پاکستان 56074100 ريسمان براي بستن يا عدل بندي ازپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 250,318 57,417,695,959 Rls. 625,796 $
17 8 1397 زاهدان پاکستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 750,436 56,500,163,009 Rls. 744,932 $
18 7 1397 زاهدان پاکستان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 2,407,060 52,714,746,000 Rls. 1,255,113 $
19 7 1397 زاهدان پاکستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 1,186,085 52,306,422,000 Rls. 1,245,391 $
20 11 1397 زاهدان پاکستان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 501,498 51,192,488,894 Rls. 590,700 $
21 7 1397 زاهدان پاکستان 08062020 تيزابي دانه دار (انگور خشک کرده) 936,199 43,252,566,000 Rls. 1,029,823 $
22 9 1397 زاهدان پاکستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment) 16,460,232 40,600,159,559 Rls. 456,893 $
23 10 1397 زاهدان پاکستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 474,130 35,974,316,537 Rls. 398,844 $
24 10 1397 زاهدان پاکستان 08081000 سيب، تازه 604,885 33,033,177,488 Rls. 355,629 $
25 5 1397 زاهدان پاکستان 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده و سابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 244,090 31,874,508,090 Rls. 732,270 $
26 10 1397 زاهدان پاکستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment) 13,430,555 30,572,785,383 Rls. 336,208 $
27 2 1397 زاهدان پاکستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 477,841 30,104,046,000 Rls. 716,763 $
28 7 1397 زاهدان پاکستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 230,723 29,920,590,000 Rls. 712,395 $
29 3 1397 زاهدان پاکستان 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 20,450,000 29,337,111,750 Rls. 696,650 $
30 8 1397 زاهدان پاکستان 56074100 ريسمان براي بستن يا عدل بندي ازپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 175,410 28,873,405,569 Rls. 431,298 $
31 4 1397 زاهدان پاکستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment) 17,425,000 27,559,477,750 Rls. 644,725 $
32 8 1397 زاهدان پاکستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 160,293 27,229,737,719 Rls. 448,580 $
33 2 1397 زاهدان پاکستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده و سابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 619,336 26,012,112,000 Rls. 619,336 $
34 7 1397 زاهدان پاکستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 409,095 25,773,132,000 Rls. 613,646 $
35 5 1397 زاهدان پاکستان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 1,121,520 25,624,947,810 Rls. 584,784 $
36 5 1397 زاهدان پاکستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment) 15,785,000 25,230,916,050 Rls. 584,045 $
37 9 1397 زاهدان پاکستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 91,502 25,030,555,104 Rls. 274,506 $
38 7 1397 زاهدان پاکستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 246,701 24,506,286,000 Rls. 583,483 $
39 6 1397 زاهدان پاکستان 08062020 تيزابي دانه دار (انگور خشک کرده) 513,864 23,740,374,000 Rls. 565,247 $
40 1 1397 زاهدان پاکستان 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 16,250,000 23,402,413,250 Rls. 594,750 $
41 2 1397 زاهدان پاکستان 56074990 طناب و کابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده با كائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 181,495 22,872,906,000 Rls. 544,593 $
42 6 1397 زاهدان پاکستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment) 14,620,000 22,719,480,000 Rls. 540,940 $
43 12 1397 زاهدان پاکستان 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 385,374 21,932,859,437 Rls. 250,493 $
44 12 1397 زاهدان پاکستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 172,790 21,581,237,540 Rls. 242,571 $
45 2 1397 زاهدان پاکستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 89,346 21,435,288,000 Rls. 510,364 $
46 2 1397 زاهدان پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 257,349 21,343,140,000 Rls. 508,170 $
47 12 1397 زاهدان پاکستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment) 10,776,763 21,269,419,852 Rls. 240,887 $
48 4 1397 زاهدان پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 247,376 21,085,665,530 Rls. 494,598 $
49 7 1397 زاهدان پاکستان 56074100 ريسمان براي بستن يا عدل بندي ازپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 199,222 20,918,310,000 Rls. 498,055 $
50 7 1397 زاهدان پاکستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment) 13,419,000 20,853,126,000 Rls. 496,503 $
51 4 1397 زاهدان پاکستان 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده و سابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 156,647 20,096,375,820 Rls. 469,941 $
52 9 1397 زاهدان پاکستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 70,430 19,485,599,798 Rls. 231,714 $
53 6 1397 زاهدان پاکستان 56074100 ريسمان براي بستن يا عدل بندي ازپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 181,508 19,058,382,000 Rls. 453,771 $
54 11 1397 زاهدان پاکستان 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 341,302 18,965,540,381 Rls. 221,847 $
55 10 1397 زاهدان پاکستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 132,703 18,867,366,265 Rls. 201,654 $
56 12 1397 زاهدان پاکستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 101,244 18,267,880,386 Rls. 202,506 $
57 10 1397 زاهدان پاکستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 44,790 17,850,296,016 Rls. 193,392 $
58 8 1397 زاهدان پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 147,838 17,825,971,886 Rls. 372,043 $
59 2 1397 زاهدان پاکستان 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 11,227,000 17,446,758,000 Rls. 415,399 $
60 4 1397 زاهدان پاکستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 15,000,000 16,082,500,000 Rls. 375,000 $
61 7 1397 زاهدان پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 195,739 16,078,608,000 Rls. 382,824 $
62 2 1397 زاهدان پاکستان 08132000 آلو، خشک کرده 177,952 15,246,882,000 Rls. 363,021 $
63 5 1397 زاهدان پاکستان 56074990 طناب و کابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده با كائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 124,402 15,073,869,570 Rls. 349,005 $
64 7 1397 زاهدان پاکستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 203,375 14,948,094,000 Rls. 355,907 $
65 8 1397 زاهدان پاکستان 08132000 آلو، خشک کرده 83,522 14,507,634,331 Rls. 169,046 $
66 12 1397 زاهدان پاکستان 08062020 تيزابي دانه دار (انگور خشک کرده) 150,872 14,472,783,221 Rls. 165,960 $
67 11 1397 زاهدان پاکستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment) 7,674,000 14,298,081,696 Rls. 171,357 $
68 7 1397 زاهدان پاکستان 08132000 آلو، خشک کرده 164,475 14,101,920,000 Rls. 335,760 $
69 7 1397 زاهدان پاکستان 08061000 انگور تازه 446,731 14,053,326,000 Rls. 334,603 $
70 2 1397 زاهدان پاکستان 08062020 تيزابي دانه دار (انگور خشک کرده) 303,596 14,026,152,000 Rls. 333,956 $
71 10 1397 زاهدان پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 87,710 13,915,945,639 Rls. 148,487 $
72 5 1397 زاهدان پاکستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 102,649 13,499,085,960 Rls. 307,947 $
73 8 1397 زاهدان پاکستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment) 8,122,708 13,466,473,455 Rls. 211,284 $
74 10 1397 زاهدان پاکستان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 151,944 12,614,073,198 Rls. 146,121 $
75 12 1397 زاهدان پاکستان 08132000 آلو، خشک کرده 69,772 12,531,251,652 Rls. 142,336 $
76 8 1397 زاهدان پاکستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 93,979 12,245,584,743 Rls. 164,463 $
77 9 1397 زاهدان پاکستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 17,810 12,223,533,738 Rls. 138,918 $
78 11 1397 زاهدان پاکستان 08132000 آلو، خشک کرده 71,336 12,222,540,820 Rls. 145,525 $
79 9 1397 زاهدان پاکستان 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 70,451 12,172,077,540 Rls. 143,329 $
80 5 1397 زاهدان پاکستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 87,626 12,005,169,400 Rls. 275,975 $
81 1 1397 زاهدان پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 173,890 11,598,544,040 Rls. 282,219 $
82 12 1397 زاهدان پاکستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 87,130 11,439,349,185 Rls. 126,015 $
83 7 1397 زاهدان پاکستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 88,198 10,891,230,000 Rls. 259,315 $
84 11 1397 زاهدان پاکستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 91,475 10,474,754,799 Rls. 127,938 $
85 7 1397 زاهدان پاکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 2,173,480 10,291,974,000 Rls. 245,047 $
86 7 1397 زاهدان پاکستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 56,680 10,284,036,000 Rls. 244,858 $
87 8 1397 زاهدان پاکستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 77,469 10,009,837,901 Rls. 223,348 $
88 1 1397 زاهدان پاکستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 10,000,000 9,960,875,000 Rls. 250,000 $
89 1 1397 زاهدان پاکستان 08062020 تيزابي دانه دار (انگور خشک کرده) 220,563 9,953,089,542 Rls. 242,620 $
90 9 1397 زاهدان پاکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 591,200 9,934,264,008 Rls. 117,570 $
91 4 1397 زاهدان پاکستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 75,266 9,659,146,830 Rls. 225,798 $
92 3 1397 زاهدان پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 117,624 9,521,560,555 Rls. 225,838 $
93 4 1397 زاهدان پاکستان 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 6,000,000 9,480,880,000 Rls. 222,000 $
94 2 1397 زاهدان پاکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 6,000,000 9,408,000,000 Rls. 224,000 $
95 8 1397 زاهدان پاکستان 27101940 روغن پايه معدني 326,302 9,326,604,026 Rls. 106,649 $
96 10 1397 زاهدان پاکستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 29,185 9,306,001,895 Rls. 98,643 $
97 6 1397 زاهدان پاکستان 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 124,315 9,293,760,000 Rls. 221,280 $
98 8 1397 زاهدان پاکستان 61019000 پالتو، نيم پالتو، ردا، شنل، شنل با شلق دار، آنورا ک وژا کت ا سکي، بادگير، همانند مردانه يا پسرا نه، کشباف ياقلاب باف ا زساير مواد نسجي با استثناي اشياء مشمول شماره 6103 9,365 9,130,800,000 Rls. 217,400 $
99 6 1397 زاهدان پاکستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 83,253 9,091,236,000 Rls. 216,458 $
100 9 1397 زاهدان پاکستان 27101940 روغن پايه معدني 294,778 9,070,684,149 Rls. 103,172 $
مجموع کل
3,677,055,292,107 ريال
مجموع کل
61,272,815 دلار