آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (زاهدان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 زاهدان عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 876,737 24,288,027,260 Rls. 569,878 $
2 2 1397 زاهدان عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 658,346 17,970,414,000 Rls. 427,867 $
3 12 1397 زاهدان عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 792,528 16,681,761,116 Rls. 190,238 $
4 5 1397 زاهدان عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 483,675 13,716,221,800 Rls. 314,389 $
5 11 1397 زاهدان عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 544,184 10,970,370,324 Rls. 130,205 $
6 6 1397 زاهدان عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 292,546 7,986,510,000 Rls. 190,155 $
7 3 1397 زاهدان عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 264,120 7,225,591,641 Rls. 171,679 $
8 10 1397 زاهدان عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 91,808 4,974,830,064 Rls. 59,676 $
9 6 1397 زاهدان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 35,006 2,822,904,000 Rls. 67,212 $
10 6 1397 زاهدان عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 23,158 1,867,488,000 Rls. 44,464 $
11 1 1397 زاهدان عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 67,600 1,845,480,000 Rls. 43,940 $
12 4 1397 زاهدان عراق 38089119 ساير LD50 بيشتر از 2000 تكنيكال (ماده موثره) شيميايي 15,790 1,529,968,440 Rls. 35,772 $
مجموع کل
111,879,566,645 ريال
مجموع کل
2,245,475 دلار
[1]