آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (زاهدان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 زاهدان افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 6,154,510 276,914,588,921 Rls. 3,200,361 $
2 8 1397 زاهدان افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 5,477,100 183,267,703,029 Rls. 2,772,974 $
3 7 1397 زاهدان افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 2,892,650 63,349,104,000 Rls. 1,508,312 $
4 7 1397 زاهدان افغانستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 846,898 62,245,638,000 Rls. 1,482,039 $
5 9 1397 زاهدان افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment) 25,040,250 61,734,628,316 Rls. 699,242 $
6 10 1397 زاهدان افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment) 24,523,000 56,856,299,116 Rls. 614,888 $
7 5 1397 زاهدان افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment) 30,000,000 52,738,690,000 Rls. 1,221,000 $
8 1 1397 زاهدان افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment) 35,000,000 49,629,950,000 Rls. 1,295,000 $
9 10 1397 زاهدان افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 861,040 41,607,088,435 Rls. 453,915 $
10 11 1397 زاهدان افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment) 19,614,300 36,874,202,214 Rls. 437,984 $
11 5 1397 زاهدان افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 1,239,084 34,805,597,490 Rls. 805,405 $
12 4 1397 زاهدان افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 1,211,241 33,608,008,670 Rls. 787,063 $
13 4 1397 زاهدان افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment) 20,000,000 31,807,050,000 Rls. 740,000 $
14 2 1397 زاهدان افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 1,078,412 29,540,616,000 Rls. 703,348 $
15 12 1397 زاهدان افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment) 14,574,000 29,508,257,233 Rls. 325,432 $
16 6 1397 زاهدان افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment) 18,000,000 27,972,000,000 Rls. 666,000 $
17 8 1397 زاهدان افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment) 14,570,930 27,465,579,518 Rls. 440,735 $
18 6 1397 زاهدان افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 1,003,148 27,430,116,000 Rls. 653,098 $
19 3 1397 زاهدان افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 990,285 27,129,913,392 Rls. 643,689 $
20 2 1397 زاهدان افغانستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 16,000,000 24,864,000,000 Rls. 592,000 $
21 3 1397 زاهدان افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment) 15,000,000 23,385,850,000 Rls. 555,000 $
22 2 1397 زاهدان افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment) 15,000,000 23,310,000,000 Rls. 555,000 $
23 12 1397 زاهدان افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 1,040,704 22,283,068,955 Rls. 249,750 $
24 1 1397 زاهدان افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 921,340 19,720,496,656 Rls. 513,869 $
25 7 1397 زاهدان افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 517,826 14,136,696,000 Rls. 336,588 $
26 1 1397 زاهدان افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 412,915 10,921,495,080 Rls. 268,395 $
27 7 1397 زاهدان افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment) 7,000,000 10,878,000,000 Rls. 259,000 $
28 2 1397 زاهدان افغانستان 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 6,000,000 9,324,000,000 Rls. 222,000 $
29 4 1397 زاهدان افغانستان 33051000 شامپوها 93,555 8,103,383,830 Rls. 189,581 $
30 6 1397 زاهدان افغانستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 117,504 7,952,154,000 Rls. 189,337 $
31 4 1397 زاهدان افغانستان 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 5,000,000 7,873,600,000 Rls. 185,000 $
32 11 1397 زاهدان افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 334,579 6,650,201,574 Rls. 80,295 $
33 5 1397 زاهدان افغانستان 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 4,000,000 6,370,660,000 Rls. 148,000 $
34 4 1397 زاهدان افغانستان 38089119 ساير LD50 بيشتر از 2000 تكنيكال (ماده موثره) شيميايي 16,916 6,236,784,960 Rls. 146,541 $
35 6 1397 زاهدان افغانستان 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 4,000,000 6,216,000,000 Rls. 148,000 $
36 2 1397 زاهدان افغانستان 38089119 ساير LD50 بيشتر از 2000 تكنيكال (ماده موثره) شيميايي 13,333 5,905,368,000 Rls. 140,604 $
37 5 1397 زاهدان افغانستان 38089119 ساير LD50 بيشتر از 2000 تكنيكال (ماده موثره) شيميايي 12,275 5,293,602,000 Rls. 121,692 $
38 11 1397 زاهدان افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 132,150 5,115,770,153 Rls. 63,414 $
39 3 1397 زاهدان افغانستان 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 3,000,000 4,677,873,000 Rls. 111,000 $
40 6 1397 زاهدان افغانستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 41,455 4,526,886,000 Rls. 107,783 $
41 2 1397 زاهدان افغانستان 39011090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% غیر مذکور 46,023 3,865,932,000 Rls. 92,046 $
42 6 1397 زاهدان افغانستان 33051000 شامپوها 44,570 3,338,412,000 Rls. 79,486 $
43 7 1397 زاهدان افغانستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 75,680 3,337,530,000 Rls. 79,465 $
44 8 1397 زاهدان افغانستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 22,005 3,177,955,225 Rls. 36,248 $
45 10 1397 زاهدان افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 49,750 2,695,825,032 Rls. 32,338 $
46 12 1397 زاهدان افغانستان 27101910 روغن موتور 49,320 2,558,699,310 Rls. 28,604 $
47 10 1397 زاهدان افغانستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 25,652 2,447,933,605 Rls. 26,935 $
48 9 1397 زاهدان افغانستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 25,460 2,358,171,396 Rls. 26,800 $
49 6 1397 زاهدان افغانستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 48,742 2,149,518,000 Rls. 51,179 $
50 7 1397 زاهدان افغانستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 17,896 1,954,260,000 Rls. 46,530 $
51 6 1397 زاهدان افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 49,836 1,883,826,000 Rls. 44,853 $
52 6 1397 زاهدان افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 49,282 1,655,892,000 Rls. 39,426 $
53 10 1397 زاهدان افغانستان 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 25,610 1,560,073,605 Rls. 16,647 $
54 5 1397 زاهدان افغانستان 27101910 روغن موتور 49,219 1,229,279,000 Rls. 28,547 $
55 3 1397 زاهدان افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 31,920 1,210,684,104 Rls. 28,728 $
56 7 1397 زاهدان افغانستان 27101910 روغن موتور 49,300 1,183,896,000 Rls. 28,188 $
57 11 1397 زاهدان افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 24,757 1,166,325,129 Rls. 14,607 $
58 9 1397 زاهدان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 23,000 966,552,000 Rls. 11,730 $
59 10 1397 زاهدان افغانستان 38089113 LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل تكنيكال (ماده موثره) شيميايي 11,340 784,769,410 Rls. 8,374 $
60 10 1397 زاهدان افغانستان 31059090 سايرکودهاي غير مذکور 910 670,999,400 Rls. 7,160 $
61 5 1397 زاهدان افغانستان 31059090 سايرکودهاي غير مذکور 1,700 499,771,500 Rls. 11,489 $
62 5 1397 زاهدان افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 7,603 301,707,870 Rls. 6,843 $
63 10 1397 زاهدان افغانستان 31051010 کود NPK دربسته هاي كمتر از10كيلوگرم 1,000 103,929,935 Rls. 1,109 $
64 4 1397 زاهدان افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 2,159 83,786,400 Rls. 1,944 $
65 5 1397 زاهدان افغانستان 31051010 کود NPK دربسته هاي كمتر از10كيلوگرم 1,000 83,259,000 Rls. 1,914 $
66 5 1397 زاهدان افغانستان 31043000 سولفات پتاسيم 900 81,562,500 Rls. 1,875 $
67 10 1397 زاهدان افغانستان 31049000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي، پتاسه که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,000 76,752,585 Rls. 819 $
68 5 1397 زاهدان افغانستان 31049000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي، پتاسه که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,000 75,646,500 Rls. 1,739 $
مجموع کل
1,429,733,870,048 ريال
مجموع کل
25,388,956 دلار
[1]