آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (رازي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 رازي ترکيه 08071100 هندوا نه، تازه 7,973,260 63,638,672,445 Rls. 1,615,579 $
2 12 1397 رازي ترکيه 07031000 پياز و موسير 1,732,541 55,396,395,511 Rls. 626,740 $
3 11 1397 رازي ترکيه 07031000 پياز و موسير 1,029,293 31,401,444,630 Rls. 370,927 $
4 2 1397 رازي ترکيه 08071100 هندوا نه، تازه 2,894,638 24,047,098,209 Rls. 580,157 $
5 1 1397 رازي ترکيه 08105000 کيوي، تازه 646,081 13,804,697,333 Rls. 351,510 $
6 11 1397 رازي ترکيه 07032000 سير 168,105 13,693,525,915 Rls. 168,747 $
7 10 1397 رازي ترکيه 07129010 سير خشك شده 103,100 9,238,556,100 Rls. 103,100 $
8 11 1397 رازي ترکيه 07129010 سير خشك شده 105,550 8,782,076,650 Rls. 109,007 $
9 12 1397 رازي ترکيه 07129010 سير خشك شده 64,040 5,671,708,460 Rls. 65,168 $
10 2 1397 رازي ترکيه 08105000 کيوي، تازه 224,194 5,665,653,000 Rls. 134,896 $
11 12 1397 رازي ترکيه 11081100 نشاسته گندم 96,000 4,150,032,000 Rls. 48,000 $
12 9 1397 رازي ترکيه 07129010 سير خشك شده 37,500 3,307,950,000 Rls. 37,500 $
13 12 1397 رازي ترکيه 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 31,520 2,448,441,568 Rls. 27,738 $
14 8 1397 رازي ترکيه 11081100 نشاسته گندم 119,000 2,362,418,980 Rls. 45,532 $
15 12 1397 رازي ترکيه 08105000 کيوي، تازه 41,550 2,304,678,780 Rls. 24,930 $
16 10 1397 رازي ترکيه 07032000 سير 20,700 2,027,792,700 Rls. 20,700 $
17 10 1397 رازي ترکيه 11081100 نشاسته گندم 48,000 2,006,252,160 Rls. 20,480 $
18 10 1397 رازي ترکيه 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 12,750 1,059,607,308 Rls. 11,687 $
19 9 1397 رازي ترکيه 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 7,650 829,272,096 Rls. 9,620 $
20 11 1397 رازي ترکيه 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 10,200 732,036,640 Rls. 8,317 $
21 2 1397 رازي ترکيه 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 36,332 534,072,000 Rls. 12,716 $
22 12 1397 رازي ترکيه 08071100 هندوا نه، تازه 22,310 412,494,052 Rls. 4,462 $
23 12 1397 رازي ترکيه 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 5,130 384,181,216 Rls. 4,288 $
24 5 1397 رازي ترکيه 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 7,650 364,017,420 Rls. 8,287 $
25 3 1397 رازي ترکيه 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 7,650 298,148,715 Rls. 7,071 $
26 4 1397 رازي ترکيه 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 4,980 226,809,310 Rls. 5,303 $
27 12 1397 رازي ترکيه 27101950 روغن صنعتي 2,550 185,368,096 Rls. 2,144 $
28 6 1397 رازي ترکيه 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 2,550 156,032,001 Rls. 3,715 $
29 5 1397 رازي ترکيه 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 2,550 150,024,000 Rls. 3,572 $
مجموع کل
255,279,457,295 ريال
مجموع کل
4,431,895 دلار
[1]