آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (ذوب آهن اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 ذوب آهن اصفهان ترکيه 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 1,319,770 48,726,495,661 Rls. 584,503 $
2 8 1397 ذوب آهن اصفهان ترکيه 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 1,207,660 32,812,719,375 Rls. 596,032 $
3 11 1397 ذوب آهن اصفهان ترکيه 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 837,900 27,994,204,310 Rls. 324,648 $
4 6 1397 ذوب آهن اصفهان ترکيه 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يا فولاد غيرممزوج داراي کمتر از 25% کربن، که در جاي ديگر ذکرنشده. 757,480 13,680,072,000 Rls. 325,716 $
5 6 1397 ذوب آهن اصفهان ترکيه 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 566,700 11,900,700,000 Rls. 283,350 $
6 12 1397 ذوب آهن اصفهان ترکيه 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 308,990 10,384,687,884 Rls. 114,326 $
7 12 1397 ذوب آهن اصفهان ترکيه 72011000 چدن خام غيرممزوج داراي 0.5% وزني ياكمتر فسفر، به شکل لخته، بلوک يا ساير اشكال ابتدايي 72,800 1,564,053,509 Rls. 17,834 $
مجموع کل
147,062,932,739 ريال
مجموع کل
2,246,409 دلار
[1]