آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (دوغارون)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 دوغارون افغانستان 08081000 سيب، تازه 15,040,375 740,325,594,345 Rls. 8,851,044 $
2 12 1397 دوغارون افغانستان 08081000 سيب، تازه 12,223,126 626,522,503,945 Rls. 7,191,081 $
3 10 1397 دوغارون افغانستان 08081000 سيب، تازه 8,060,529 428,973,017,579 Rls. 4,746,065 $
4 12 1397 دوغارون افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 7,039,349 308,193,869,831 Rls. 3,440,288 $
5 9 1397 دوغارون افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 5,137,072 291,712,362,777 Rls. 3,313,205 $
6 8 1397 دوغارون افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 5,745,072 237,096,387,508 Rls. 3,642,529 $
7 11 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 9,903,393 210,663,088,330 Rls. 2,525,126 $
8 2 1397 دوغارون افغانستان 08081000 سيب، تازه 10,405,176 204,927,660,000 Rls. 4,879,230 $
9 10 1397 دوغارون افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 3,264,850 197,798,899,659 Rls. 2,131,827 $
10 1 1397 دوغارون افغانستان 08081000 سيب، تازه 16,333,092 181,835,682,513 Rls. 4,573,235 $
11 11 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 3,252,746 164,656,632,803 Rls. 1,993,001 $
12 12 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 7,202,129 163,093,336,610 Rls. 1,832,832 $
13 10 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 6,177,717 157,991,563,309 Rls. 1,795,324 $
14 8 1397 دوغارون افغانستان 15021010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابون سازي 2,119,380 127,384,867,364 Rls. 1,748,541 $
15 12 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 2,195,120 118,800,083,911 Rls. 1,348,587 $
16 4 1397 دوغارون افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 4,484,497 115,271,273,590 Rls. 2,708,053 $
17 9 1397 دوغارون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 2,501,010 112,727,402,400 Rls. 1,339,905 $
18 7 1397 دوغارون افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 4,174,898 112,704,984,000 Rls. 2,683,452 $
19 10 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 5,627,388 106,567,184,103 Rls. 1,194,438 $
20 9 1397 دوغارون افغانستان 15021010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابون سازي 1,198,956 102,029,927,090 Rls. 1,208,209 $
21 8 1397 دوغارون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 2,190,680 101,396,497,788 Rls. 1,174,312 $
22 5 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 11,075,569 101,053,460,470 Rls. 2,325,867 $
23 6 1397 دوغارون افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 3,738,640 100,927,932,000 Rls. 2,403,046 $
24 1 1397 دوغارون افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 4,582,753 95,466,509,130 Rls. 2,466,755 $
25 10 1397 دوغارون افغانستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 2,427,825 94,722,294,929 Rls. 1,039,099 $
26 3 1397 دوغارون افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 3,840,565 93,724,564,551 Rls. 2,225,025 $
27 12 1397 دوغارون افغانستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 2,504,274 93,498,667,203 Rls. 1,069,982 $
28 10 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 1,409,481 83,178,744,744 Rls. 905,363 $
29 3 1397 دوغارون افغانستان 08081000 سيب، تازه 4,161,954 82,261,743,334 Rls. 1,952,587 $
30 3 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر 1,137,407 81,323,181,801 Rls. 1,934,238 $
31 12 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 3,150,380 80,371,554,782 Rls. 914,778 $
32 5 1397 دوغارون افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,860,772 80,202,855,140 Rls. 1,838,788 $
33 11 1397 دوغارون افغانستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 2,120,093 76,633,411,362 Rls. 909,598 $
34 12 1397 دوغارون افغانستان 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 277,579 74,177,042,216 Rls. 825,282 $
35 9 1397 دوغارون افغانستان 08081000 سيب، تازه 1,372,456 72,351,774,462 Rls. 804,075 $
36 12 1397 دوغارون افغانستان 08105000 کيوي، تازه 1,116,308 70,912,254,422 Rls. 804,284 $
37 11 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72254010 محصولات تخت نوردشده از ساير فولادهاي ممزوج فقط گرم نورد شده به صورت غير طومار با پنهاي بیش از 1200 ميليمتر 1,988,703 69,418,669,156 Rls. 846,233 $
38 11 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 3,140,734 67,448,608,163 Rls. 785,445 $
39 10 1397 دوغارون افغانستان 08105000 کيوي، تازه 991,606 67,140,372,970 Rls. 744,545 $
40 8 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 3,555,061 62,480,827,145 Rls. 829,316 $
41 4 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 6,267,870 56,129,545,200 Rls. 1,316,253 $
42 10 1397 دوغارون افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 870,063 56,054,894,953 Rls. 584,929 $
43 2 1397 دوغارون افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,283,501 55,563,606,000 Rls. 1,322,943 $
44 12 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72254010 محصولات تخت نوردشده از ساير فولادهاي ممزوج فقط گرم نورد شده به صورت غير طومار با پنهاي بیش از 1200 ميليمتر 1,456,840 54,453,978,101 Rls. 610,552 $
45 3 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 6,111,170 53,993,145,807 Rls. 1,283,346 $
46 8 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 3,984,400 50,328,098,100 Rls. 655,103 $
47 5 1397 دوغارون افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 1,905,632 49,252,503,000 Rls. 1,169,149 $
48 12 1397 دوغارون افغانستان 01022110 گاو شيري مولد نژاد خالص 117,450 49,047,616,926 Rls. 564,960 $
49 12 1397 دوغارون افغانستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 665,475 48,471,697,146 Rls. 542,859 $
50 6 1397 دوغارون افغانستان 25239010 سیمان کوره بلند 28,467,430 45,113,040,000 Rls. 1,074,120 $
51 9 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 2,388,208 43,772,220,329 Rls. 500,025 $
52 7 1397 دوغارون افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 1,607,421 43,393,686,000 Rls. 1,033,183 $
53 4 1397 دوغارون افغانستان 25239010 سیمان کوره بلند 25,758,890 41,591,143,690 Rls. 974,055 $
54 10 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,364,290 41,172,540,707 Rls. 490,954 $
55 11 1397 دوغارون افغانستان 08105000 کيوي، تازه 643,076 40,421,927,902 Rls. 482,523 $
56 12 1397 دوغارون افغانستان 25239010 سیمان کوره بلند 19,864,000 39,835,723,498 Rls. 446,114 $
57 10 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25239010 سیمان کوره بلند 18,640,950 39,827,798,191 Rls. 433,431 $
58 2 1397 دوغارون افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 1,724,060 39,801,048,000 Rls. 947,644 $
59 2 1397 دوغارون افغانستان 08071100 هندوا نه، تازه 4,337,177 39,138,666,000 Rls. 931,873 $
60 12 1397 دوغارون افغانستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 19,556,500 38,703,778,203 Rls. 436,244 $
61 5 1397 دوغارون افغانستان 25239010 سیمان کوره بلند 23,258,600 37,750,673,910 Rls. 875,996 $
62 11 1397 دوغارون افغانستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 817,583 37,257,163,669 Rls. 437,334 $
63 2 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 748,000 36,128,400,000 Rls. 860,200 $
64 9 1397 دوغارون افغانستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 14,007,250 34,747,833,602 Rls. 401,805 $
65 10 1397 دوغارون افغانستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 16,309,000 33,841,430,632 Rls. 374,350 $
66 1 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 4,273,819 33,709,085,890 Rls. 897,502 $
67 9 1397 دوغارون افغانستان 25239010 سیمان کوره بلند 13,214,650 33,621,005,481 Rls. 383,674 $
68 12 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 08081000 سيب، تازه 612,423 32,433,882,422 Rls. 373,542 $
69 2 1397 دوغارون افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 526,473 32,215,680,000 Rls. 767,040 $
70 2 1397 دوغارون افغانستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 4,132,747 31,769,430,000 Rls. 756,415 $
71 6 1397 دوغارون افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,171,614 31,628,730,000 Rls. 753,065 $
72 2 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 1,365,810 31,530,282,000 Rls. 750,721 $
73 11 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25239010 سیمان کوره بلند 16,085,150 29,917,021,720 Rls. 359,385 $
74 2 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 757,080 29,730,498,000 Rls. 707,869 $
75 10 1397 دوغارون افغانستان 08055020 لیمو تازه 533,566 28,052,062,246 Rls. 303,400 $
76 2 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 3,218,231 27,932,646,000 Rls. 675,828 $
77 1 1397 دوغارون افغانستان 08071100 هندوا نه، تازه 3,483,414 27,923,145,217 Rls. 702,870 $
78 11 1397 دوغارون افغانستان 87013090 تراکتورهاي چرخ زنجيري،باقدرت 110 قوه ا سب بخار و کمتر 111,000 27,881,325,300 Rls. 335,100 $
79 2 1397 دوغارون افغانستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 2,613,051 27,422,892,000 Rls. 652,926 $
80 12 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25239010 سیمان کوره بلند 13,698,000 27,336,166,318 Rls. 310,596 $
81 8 1397 دوغارون افغانستان 08081000 سيب، تازه 558,494 26,506,265,842 Rls. 329,557 $
82 1 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25239010 سیمان کوره بلند 17,557,400 25,508,696,295 Rls. 661,650 $
83 4 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25239010 سیمان کوره بلند 15,504,200 25,328,939,970 Rls. 592,067 $
84 5 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,154,140 25,206,426,000 Rls. 600,153 $
85 12 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 44111291 پروفيل روكش شده 96,640 24,707,117,960 Rls. 267,260 $
86 11 1397 دوغارون افغانستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 13,048,500 24,531,194,751 Rls. 291,374 $
87 8 1397 دوغارون افغانستان 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 258,295 24,348,111,410 Rls. 342,065 $
88 6 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 2,700,000 23,814,000,000 Rls. 567,000 $
89 7 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 84743200 ماشين هاي مخلوط کردن مواد معدني با قير. 124,399 23,511,390,000 Rls. 559,795 $
90 3 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39011090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% غیر مذکور 490,400 23,399,031,000 Rls. 555,480 $
91 2 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 15,636,890 23,343,012,000 Rls. 555,786 $
92 9 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 85071010 انباره هاي برقي، باسرب - اسيد، ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني از نوع سربسته (sealed) 159,768 22,998,964,462 Rls. 271,606 $
93 11 1397 دوغارون افغانستان 25239010 سیمان کوره بلند 12,319,000 22,976,791,354 Rls. 276,784 $
94 10 1397 دوغارون افغانستان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 665,531 22,783,599,433 Rls. 250,488 $
95 11 1397 دوغارون افغانستان 01022110 گاو شيري مولد نژاد خالص 57,180 22,781,671,405 Rls. 276,751 $
96 9 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25239010 سیمان کوره بلند 9,144,460 22,535,966,899 Rls. 257,122 $
97 8 1397 دوغارون افغانستان 08052100 ک ک نارنگی­ها (شامل تنجرین­ها وسان سوماک) 400,944 21,907,836,622 Rls. 254,130 $
98 1 1397 دوغارون افغانستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 2,348,441 21,740,866,629 Rls. 551,850 $
99 3 1397 دوغارون افغانستان 25239010 سیمان کوره بلند 13,429,020 21,333,431,337 Rls. 506,014 $
100 10 1397 دوغارون افغانستان 25239010 سیمان کوره بلند 10,513,000 21,324,056,921 Rls. 242,969 $
مجموع کل
8,387,450,669,885 ريال
مجموع کل
125,634,367 دلار