آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (خوي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 خوي عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 1,769,750 53,035,695,800 Rls. 1,238,975 $
2 7 1397 خوي عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 2,670,500 49,341,600,000 Rls. 1,174,800 $
3 8 1397 خوي عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 1,927,000 47,287,828,940 Rls. 769,755 $
4 5 1397 خوي عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 1,574,500 46,659,273,500 Rls. 1,077,710 $
5 10 1397 خوي عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 775,500 31,054,318,460 Rls. 338,720 $
6 6 1397 خوي عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 1,499,000 27,701,520,000 Rls. 659,560 $
7 9 1397 خوي عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 688,000 26,777,704,140 Rls. 302,720 $
8 10 1397 خوي عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 584,775 19,254,984,969 Rls. 231,122 $
9 11 1397 خوي عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 681,500 17,783,633,518 Rls. 211,342 $
10 5 1397 خوي عراق 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات، تخميرنشده، که به آن الکل افزوده نشده باشد 354,735 15,970,651,040 Rls. 375,134 $
11 1 1397 خوي عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 399,500 11,314,911,600 Rls. 286,700 $
12 4 1397 خوي عراق 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات، تخميرنشده، که به آن الکل افزوده نشده باشد 234,160 10,760,156,380 Rls. 251,303 $
13 12 1397 خوي عراق 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات، تخميرنشده، که به آن الکل افزوده نشده باشد 283,042 9,816,068,526 Rls. 111,960 $
14 12 1397 خوي عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 376,000 9,270,601,480 Rls. 105,280 $
15 3 1397 خوي عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 235,000 6,924,039,350 Rls. 164,100 $
16 2 1397 خوي عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 211,500 6,218,100,000 Rls. 148,050 $
17 9 1397 خوي عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 44,688 5,898,212,712 Rls. 67,032 $
18 12 1397 خوي عراق 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 84,992 3,711,450,944 Rls. 42,038 $
19 10 1397 خوي عراق 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 3,191 3,125,935,510 Rls. 31,910 $
20 9 1397 خوي عراق 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 3,500 3,087,420,000 Rls. 35,000 $
21 6 1397 خوي عراق 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات، تخميرنشده، که به آن الکل افزوده نشده باشد 58,206 3,014,214,000 Rls. 71,767 $
22 10 1397 خوي عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 72,990 2,125,587,041 Rls. 25,547 $
23 7 1397 خوي عراق 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات، تخميرنشده، که به آن الکل افزوده نشده باشد 108,250 1,788,990,000 Rls. 42,595 $
24 2 1397 خوي عراق 94016900 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه نشده 3,498 1,344,000,000 Rls. 32,000 $
25 10 1397 خوي عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 39,340 1,237,240,746 Rls. 14,854 $
26 3 1397 خوي عراق 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات، تخميرنشده، که به آن الکل افزوده نشده باشد 32,430 1,061,166,555 Rls. 25,167 $
27 2 1397 خوي عراق 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات، تخميرنشده، که به آن الکل افزوده نشده باشد 24,000 918,498,000 Rls. 21,869 $
28 11 1397 خوي عراق 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات، تخميرنشده، که به آن الکل افزوده نشده باشد 21,608 839,351,664 Rls. 10,512 $
29 5 1397 خوي عراق 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 485,000 801,705,000 Rls. 18,430 $
30 11 1397 خوي عراق 94039000 اجزاء و قطعات مبل هاي مشمول 9403 2,207 787,959,000 Rls. 9,000 $
31 6 1397 خوي عراق 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 485,000 774,060,000 Rls. 18,430 $
32 11 1397 خوي عراق 58090000 پارچه هاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچه هاي تار و پود باف از نخهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 582 667,138,620 Rls. 7,620 $
33 1 1397 خوي عراق 08105000 کيوي، تازه 22,387 440,748,000 Rls. 10,494 $
34 1 1397 خوي عراق 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات، تخميرنشده، که به آن الکل افزوده نشده باشد 9,856 333,018,000 Rls. 7,929 $
35 10 1397 خوي عراق 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور، جوش داده شده، ازآهن يافولاد غير ممزوج 5,780 226,499,988 Rls. 2,717 $
مجموع کل
421,354,283,483 ريال
مجموع کل
7,942,142 دلار
[1]