آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (خوي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 خوي ترکيه 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 4,513,070 286,811,399,698 Rls. 3,374,368 $
2 8 1397 خوي ترکيه 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 5,468,770 170,004,603,633 Rls. 2,051,714 $
3 7 1397 خوي ترکيه 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 8,223,230 138,137,664,000 Rls. 3,288,992 $
4 10 1397 خوي ترکيه 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 1,529,150 58,491,855,956 Rls. 657,294 $
5 11 1397 خوي ترکيه 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,475,460 49,900,510,218 Rls. 611,192 $
6 10 1397 خوي ترکيه 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,024,952 46,554,237,340 Rls. 516,716 $
7 11 1397 خوي ترکيه 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 810,190 26,631,704,860 Rls. 331,552 $
8 9 1397 خوي ترکيه 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 361,230 16,964,697,554 Rls. 204,958 $
9 12 1397 خوي ترکيه 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 267,770 9,489,480,463 Rls. 109,757 $
10 10 1397 خوي ترکيه 25151190 ک کک ک مرمریت 504,920 9,198,301,956 Rls. 101,062 $
11 8 1397 خوي ترکيه 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 69,389 8,919,894,716 Rls. 104,084 $
12 5 1397 خوي ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 130,122 8,564,630,040 Rls. 195,183 $
13 9 1397 خوي ترکيه 25151190 ک کک ک مرمریت 479,710 8,311,449,204 Rls. 97,477 $
14 11 1397 خوي ترکيه 07031000 پياز و موسير 257,173 7,613,930,467 Rls. 93,451 $
15 1 1397 خوي ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 109,230 6,881,490,000 Rls. 163,845 $
16 9 1397 خوي ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 25,249 5,292,720,000 Rls. 60,000 $
17 7 1397 خوي ترکيه 72139900 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج گرم نوردشده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده كه در جاي ديگري گفته نشده باشد 274,930 4,618,824,000 Rls. 109,972 $
18 12 1397 خوي ترکيه 08105000 کيوي، تازه 109,993 4,293,431,528 Rls. 49,496 $
19 9 1397 خوي ترکيه 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 45,823 4,187,442,832 Rls. 45,923 $
20 8 1397 خوي ترکيه 25151190 ک کک ک مرمریت 232,160 3,831,800,800 Rls. 43,706 $
21 6 1397 خوي ترکيه 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 218,550 3,671,640,000 Rls. 87,420 $
22 5 1397 خوي ترکيه 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 214,680 3,606,624,000 Rls. 85,872 $
23 10 1397 خوي ترکيه 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 118,420 3,455,187,708 Rls. 41,527 $
24 9 1397 خوي ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 22,914 3,134,085,264 Rls. 34,371 $
25 7 1397 خوي ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 45,882 2,890,566,000 Rls. 68,823 $
26 1 1397 خوي ترکيه 08071100 هندوا نه، تازه 351,200 2,808,036,060 Rls. 68,934 $
27 6 1397 خوي ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 43,660 2,750,580,000 Rls. 65,490 $
28 11 1397 خوي ترکيه 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 600,000 2,088,444,000 Rls. 24,000 $
29 2 1397 خوي ترکيه 08071100 هندوا نه، تازه 313,161 2,016,888,300 Rls. 48,021 $
30 4 1397 خوي ترکيه 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 114,540 1,964,490,480 Rls. 45,936 $
31 8 1397 خوي ترکيه 27011900 ساير زغال سنگ ها، بهم فشرده نشده که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,002,000 1,917,395,480 Rls. 21,870 $
32 4 1397 خوي ترکيه 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 44,270 1,884,131,200 Rls. 44,270 $
33 8 1397 خوي ترکيه 25151110 ک کک ک مرمر 69,470 1,190,701,906 Rls. 13,894 $
34 11 1397 خوي ترکيه 08105000 کيوي، تازه 23,640 1,142,719,776 Rls. 14,184 $
35 11 1397 خوي ترکيه 25010090 ساير نمک ها و کلرورسديم خالص غير مذکور با آب دريا 300,000 998,436,000 Rls. 12,000 $
36 1 1397 خوي ترکيه 28365000 کربنات کلسيم 48,000 995,801,760 Rls. 23,710 $
37 8 1397 خوي ترکيه 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 300,000 990,300,000 Rls. 11,295 $
38 8 1397 خوي ترکيه 70102000 درپوش، سرپوش و ساير در پوش ها ا زشيشه. 46,326 972,846,000 Rls. 23,163 $
39 12 1397 خوي ترکيه 25152000 سنگ هاي اكوسين و ساير سنگ هاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 46,875 813,215,625 Rls. 9,375 $
40 3 1397 خوي ترکيه 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 43,030 724,280,960 Rls. 17,212 $
41 9 1397 خوي ترکيه 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 198,415 704,478,224 Rls. 7,936 $
42 2 1397 خوي ترکيه 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 350,000 588,000,000 Rls. 14,000 $
43 9 1397 خوي ترکيه 39159000 آخال، دم قيچي خرده ريز، ا زساير مواد پلاستيکي غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 23,512 581,167,200 Rls. 7,053 $
44 11 1397 خوي ترکيه 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 91,800 562,602,726 Rls. 6,426 $
45 5 1397 خوي ترکيه 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 300,000 529,080,000 Rls. 12,000 $
46 1 1397 خوي ترکيه 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 350,000 527,702,000 Rls. 14,000 $
47 4 1397 خوي ترکيه 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 300,000 513,240,000 Rls. 12,000 $
48 9 1397 خوي ترکيه 44013900 خاك اره و ضايعات ودور ريز چوب با اشكال مشابه غير مذكور 12,000 494,400,000 Rls. 5,605 $
49 9 1397 خوي ترکيه 25151110 ک کک ک مرمر 25,370 434,836,726 Rls. 5,277 $
50 5 1397 خوي ترکيه 39159000 آخال، دم قيچي خرده ريز، ا زساير مواد پلاستيکي غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 46,890 404,139,900 Rls. 9,388 $
51 7 1397 خوي ترکيه 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي (غير از چرخهاي اتوماتيک) 3,800 400,136,704 Rls. 9,527 $
52 1 1397 خوي ترکيه 08105000 کيوي، تازه 21,739 380,436,000 Rls. 9,058 $
53 10 1397 خوي ترکيه 25010090 ساير نمک ها و کلرورسديم خالص غير مذکور با آب دريا 100,000 374,860,000 Rls. 4,000 $
54 7 1397 خوي ترکيه 84633000 ماشين هاي کارکردن روي مفتول، بدون بردا شتن قسمتي از ماده 5,030 354,518,352 Rls. 8,441 $
55 4 1397 خوي ترکيه 39159000 آخال، دم قيچي خرده ريز، ا زساير مواد پلاستيکي غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 23,180 346,993,010 Rls. 8,113 $
56 8 1397 خوي ترکيه 39159000 آخال، دم قيچي خرده ريز، ا زساير مواد پلاستيکي غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 22,530 189,252,000 Rls. 4,506 $
57 1 1397 خوي ترکيه 56029000 نمد، که در جاي ديگر گفته نشده. 800 84,795,750 Rls. 2,250 $
58 5 1397 خوي ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23,500 76,668,750 Rls. 1,762 $
59 9 1397 خوي ترکيه 69074090 ک ک ک سایر 4,300 66,688,272 Rls. 756 $
مجموع کل
922,330,435,398 ريال
مجموع کل
13,114,207 دلار
[1]