آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (خوي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 خوي افغانستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 2,190,830 61,814,841,376 Rls. 837,414 $
2 7 1397 خوي افغانستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 2,708,470 45,502,296,000 Rls. 1,083,388 $
3 9 1397 خوي افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 457,650 20,627,524,896 Rls. 249,488 $
4 8 1397 خوي افغانستان 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 479,840 13,824,410,625 Rls. 176,299 $
5 2 1397 خوي افغانستان 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات، تخميرنشده، که به آن الکل افزوده نشده باشد 167,992 5,896,380,000 Rls. 140,390 $
6 6 1397 خوي افغانستان 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات، تخميرنشده، که به آن الکل افزوده نشده باشد 68,336 3,881,430,000 Rls. 92,415 $
7 1 1397 خوي افغانستان 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات، تخميرنشده، که به آن الکل افزوده نشده باشد 71,348 2,515,044,000 Rls. 59,882 $
8 3 1397 خوي افغانستان 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات، تخميرنشده، که به آن الکل افزوده نشده باشد 65,680 2,226,173,760 Rls. 52,804 $
9 6 1397 خوي افغانستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 119,850 2,013,480,000 Rls. 47,940 $
10 4 1397 خوي افغانستان 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات، تخميرنشده، که به آن الکل افزوده نشده باشد 47,300 1,606,686,400 Rls. 37,840 $
11 1 1397 خوي افغانستان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 47,360 1,533,823,213 Rls. 40,699 $
12 10 1397 خوي افغانستان 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 48,010 1,400,848,656 Rls. 16,804 $
13 9 1397 خوي افغانستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 25,810 1,209,898,482 Rls. 14,683 $
14 2 1397 خوي افغانستان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 23,522 971,628,000 Rls. 23,134 $
15 5 1397 خوي افغانستان 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات، تخميرنشده، که به آن الکل افزوده نشده باشد 23,575 942,690,000 Rls. 22,445 $
16 7 1397 خوي افغانستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 25,450 427,560,000 Rls. 10,180 $
مجموع کل
166,394,715,408 ريال
مجموع کل
2,905,805 دلار
[1]