آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (خرم آباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 خرم آباد پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,035,917 23,087,306,760 Rls. 549,697 $
2 4 1397 خرم آباد پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,891,776 21,843,422,704 Rls. 510,782 $
3 1 1397 خرم آباد پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,566,622 16,701,120,487 Rls. 422,987 $
4 6 1397 خرم آباد پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,235,272 14,007,981,120 Rls. 333,524 $
5 9 1397 خرم آباد پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 300,352 11,776,504,784 Rls. 129,151 $
6 2 1397 خرم آباد پاکستان 04021030 شير خشك صنعتي 48,000 8,064,000,000 Rls. 192,000 $
7 5 1397 خرم آباد پاکستان 04021030 شير خشك صنعتي 48,000 8,064,000,000 Rls. 192,000 $
8 8 1397 خرم آباد پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 382,694 7,647,063,907 Rls. 163,500 $
9 5 1397 خرم آباد پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 491,350 5,743,554,118 Rls. 132,776 $
10 9 1397 خرم آباد پاکستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 91,112 3,572,406,752 Rls. 39,178 $
11 4 1397 خرم آباد پاکستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته، حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 72,000 3,289,392,000 Rls. 76,320 $
12 3 1397 خرم آباد پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 255,857 2,909,193,894 Rls. 69,082 $
13 7 1397 خرم آباد پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 225,598 2,558,247,720 Rls. 60,911 $
14 9 1397 خرم آباد پاکستان 27101940 روغن پايه معدني 67,604 2,395,344,928 Rls. 29,070 $
15 5 1397 خرم آباد پاکستان 04049010 ---پودر آب پنیر (کانی زدایی شده و کانی زدایی نشده) 48,000 2,184,787,200 Rls. 50,880 $
16 6 1397 خرم آباد پاکستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته، حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 48,000 2,136,960,000 Rls. 50,880 $
17 8 1397 خرم آباد پاکستان 27101910 روغن موتور 22,798 411,726,000 Rls. 9,803 $
مجموع کل
136,393,012,374 ريال
مجموع کل
3,012,541 دلار
[1]