آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (خرم آباد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 خرم آباد عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 56,571 14,585,473,053 Rls. 169,713 $
2 12 1397 خرم آباد عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 46,170 12,197,484,630 Rls. 138,510 $
3 3 1397 خرم آباد عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 49,500 9,909,182,412 Rls. 235,126 $
4 2 1397 خرم آباد عراق 04021030 شير خشك صنعتي 48,000 8,064,000,000 Rls. 192,000 $
5 12 1397 خرم آباد عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 49,927 7,106,959,717 Rls. 79,882 $
6 8 1397 خرم آباد عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 37,044 6,673,483,702 Rls. 81,740 $
7 2 1397 خرم آباد عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 45,900 5,783,400,000 Rls. 137,700 $
8 5 1397 خرم آباد عراق 38089123 LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل خانگي محصول آماده شيميايي 16,560 5,475,978,000 Rls. 124,200 $
9 11 1397 خرم آباد عراق 25221000 آهک زنده 1,286,191 5,444,869,959 Rls. 64,302 $
10 4 1397 خرم آباد عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 41,580 5,327,596,800 Rls. 124,740 $
11 3 1397 خرم آباد عراق 38089123 LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل خانگي محصول آماده شيميايي 16,130 5,100,910,875 Rls. 120,975 $
12 5 1397 خرم آباد عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 37,800 4,955,061,600 Rls. 113,400 $
13 12 1397 خرم آباد عراق 25221000 آهک زنده 978,304 4,270,299,719 Rls. 48,906 $
14 3 1397 خرم آباد عراق 04021030 شير خشك صنعتي 24,000 4,032,000,000 Rls. 96,000 $
15 9 1397 خرم آباد عراق 04031090 ماست 48,080 4,015,877,905 Rls. 45,676 $
16 6 1397 خرم آباد عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 338,590 3,839,602,200 Rls. 91,419 $
17 2 1397 خرم آباد عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 133,490 3,763,004,280 Rls. 89,596 $
18 12 1397 خرم آباد عراق 04031090 ماست 44,600 3,746,002,038 Rls. 42,370 $
19 10 1397 خرم آباد عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 11,880 3,379,117,500 Rls. 35,640 $
20 6 1397 خرم آباد عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 26,374 3,323,124,000 Rls. 79,122 $
21 2 1397 خرم آباد عراق 04031090 ماست 81,580 3,255,042,000 Rls. 77,501 $
22 3 1397 خرم آباد عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 25,650 3,242,916,000 Rls. 76,950 $
23 3 1397 خرم آباد عراق 04031090 ماست 75,840 3,036,135,115 Rls. 72,048 $
24 11 1397 خرم آباد عراق 04031090 ماست 36,625 2,978,982,144 Rls. 34,793 $
25 5 1397 خرم آباد عراق 30042012 سايرداروهاي داراي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 2,110 2,945,137,140 Rls. 66,978 $
26 9 1397 خرم آباد عراق 25221000 آهک زنده 619,354 2,746,071,688 Rls. 30,961 $
27 4 1397 خرم آباد عراق 30042012 سايرداروهاي داراي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 1,164 2,710,128,000 Rls. 62,880 $
28 5 1397 خرم آباد عراق 25221000 آهک زنده 1,241,791 2,687,056,220 Rls. 62,075 $
29 8 1397 خرم آباد عراق 04031090 ماست 41,440 2,521,836,561 Rls. 33,435 $
30 5 1397 خرم آباد عراق 04031090 ماست 61,870 2,517,888,550 Rls. 58,776 $
31 11 1397 خرم آباد عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 9,180 2,290,702,680 Rls. 27,540 $
32 10 1397 خرم آباد عراق 04029900 ک کک سایر/شير و خامه شير، غليظکشده، يا به آن قند يا ساير مواد شيرينکكننده ديگر اضافه شده. 8,100 2,277,274,500 Rls. 24,300 $
33 2 1397 خرم آباد عراق 30042012 سايرداروهاي داراي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 4,888 2,100,000,000 Rls. 50,000 $
34 6 1397 خرم آباد عراق 25221000 آهک زنده 999,025 2,097,438,000 Rls. 49,939 $
35 9 1397 خرم آباد عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 14,860 2,028,281,952 Rls. 23,776 $
36 11 1397 خرم آباد عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 15,101 1,977,924,099 Rls. 24,161 $
37 5 1397 خرم آباد عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 67,000 1,942,748,402 Rls. 45,307 $
38 10 1397 خرم آباد عراق 25221000 آهک زنده 422,145 1,914,599,702 Rls. 21,105 $
39 7 1397 خرم آباد عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 164,330 1,863,502,200 Rls. 44,369 $
40 4 1397 خرم آباد عراق 04031090 ماست 44,570 1,809,512,785 Rls. 42,341 $
41 6 1397 خرم آباد عراق 04031090 ماست 44,490 1,775,172,000 Rls. 42,266 $
42 10 1397 خرم آباد عراق 04031090 ماست 20,040 1,739,161,010 Rls. 19,038 $
43 1 1397 خرم آباد عراق 38089123 LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل خانگي محصول آماده شيميايي 5,474 1,552,700,100 Rls. 41,055 $
44 4 1397 خرم آباد عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 49,500 1,369,498,931 Rls. 32,066 $
45 10 1397 خرم آباد عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 7,245 1,251,004,495 Rls. 13,765 $
46 6 1397 خرم آباد عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 33,000 1,080,750,300 Rls. 25,732 $
47 1 1397 خرم آباد عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 33,000 1,044,721,020 Rls. 24,874 $
48 5 1397 خرم آباد عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 48,750 1,032,915,000 Rls. 24,375 $
49 9 1397 خرم آباد عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 22,425 1,003,037,008 Rls. 11,212 $
50 10 1397 خرم آباد عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 17,004 992,169,711 Rls. 10,917 $
51 4 1397 خرم آباد عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 44,850 960,319,750 Rls. 22,425 $
52 1 1397 خرم آباد عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز، ک ميخ مسمار (Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آن هايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، به استثناي آن هايي كه سر مسي دارند. 15,900 934,920,000 Rls. 22,260 $
53 11 1397 خرم آباد عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 19,000 836,750,249 Rls. 10,479 $
54 2 1397 خرم آباد عراق 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 21,600 771,120,000 Rls. 18,360 $
55 8 1397 خرم آباد عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 22,750 761,777,237 Rls. 8,877 $
56 2 1397 خرم آباد عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 34,125 716,625,000 Rls. 17,062 $
57 12 1397 خرم آباد عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 16,250 709,346,625 Rls. 8,125 $
58 10 1397 خرم آباد عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 16,000 692,996,596 Rls. 8,313 $
59 1 1397 خرم آباد عراق 04031090 ماست 18,440 683,210,132 Rls. 17,518 $
60 6 1397 خرم آباد عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 9,990 671,328,000 Rls. 15,984 $
61 5 1397 خرم آباد عراق 26179000 ک سایر/ساير سنگ فلزات و كنسانتره آنها. 101,374 668,772,500 Rls. 15,205 $
62 7 1397 خرم آباد عراق 04031090 ماست 16,200 645,424,221 Rls. 15,368 $
63 3 1397 خرم آباد عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 30,225 637,761,312 Rls. 15,112 $
64 5 1397 خرم آباد عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 7,832 593,740,280 Rls. 13,531 $
65 8 1397 خرم آباد عراق 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 8,100 590,037,615 Rls. 6,885 $
66 5 1397 خرم آباد عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 47,700 567,835,110 Rls. 12,879 $
67 6 1397 خرم آباد عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 26,000 546,000,000 Rls. 13,000 $
68 1 1397 خرم آباد عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 26,975 531,907,875 Rls. 13,488 $
69 11 1397 خرم آباد عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 13,000 529,912,500 Rls. 6,500 $
70 4 1397 خرم آباد عراق 25221000 آهک زنده 245,022 527,486,260 Rls. 12,249 $
71 3 1397 خرم آباد عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 7,755 524,486,160 Rls. 12,408 $
72 3 1397 خرم آباد عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 7,730 521,496,720 Rls. 12,368 $
73 1 1397 خرم آباد عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 8,580 517,463,232 Rls. 13,728 $
74 5 1397 خرم آباد عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 7,590 510,048,000 Rls. 12,144 $
75 9 1397 خرم آباد عراق 25222000 آهک آبديده (آهک مرده) 91,180 409,131,768 Rls. 4,558 $
76 5 1397 خرم آباد عراق 25171020 دولوميت خرد شده يا بريده شده 68,676 362,159,200 Rls. 8,240 $
77 12 1397 خرم آباد عراق 25222000 آهک آبديده (آهک مرده) 69,840 313,544,934 Rls. 3,492 $
78 3 1397 خرم آباد عراق 26179000 ک سایر/ساير سنگ فلزات و كنسانتره آنها. 47,220 297,486,000 Rls. 7,083 $
79 2 1397 خرم آباد عراق 26179000 ک سایر/ساير سنگ فلزات و كنسانتره آنها. 46,890 295,386,000 Rls. 7,033 $
80 6 1397 خرم آباد عراق 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 8,100 289,170,000 Rls. 6,885 $
81 7 1397 خرم آباد عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 2,160 272,143,415 Rls. 6,480 $
82 1 1397 خرم آباد عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 1,620 204,120,000 Rls. 4,860 $
83 10 1397 خرم آباد عراق 25222000 آهک آبديده (آهک مرده) 44,620 202,759,973 Rls. 2,231 $
84 4 1397 خرم آباد عراق 25222000 آهک آبديده (آهک مرده) 87,310 186,232,830 Rls. 4,365 $
85 11 1397 خرم آباد عراق 25222000 آهک آبديده (آهک مرده) 44,717 178,458,045 Rls. 2,235 $
86 5 1397 خرم آباد عراق 25222000 آهک آبديده (آهک مرده) 79,540 171,228,280 Rls. 3,977 $
87 6 1397 خرم آباد عراق 25222000 آهک آبديده (آهک مرده) 79,540 167,034,000 Rls. 3,977 $
88 4 1397 خرم آباد عراق 26179000 ک سایر/ساير سنگ فلزات و كنسانتره آنها. 24,444 158,004,600 Rls. 3,666 $
89 7 1397 خرم آباد عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 6,500 136,500,595 Rls. 3,250 $
90 2 1397 خرم آباد عراق 25222000 آهک آبديده (آهک مرده) 42,680 89,628,000 Rls. 2,134 $
91 1 1397 خرم آباد عراق 25222000 آهک آبديده (آهک مرده) 38,800 73,370,800 Rls. 1,940 $
مجموع کل
202,234,859,517 ريال
مجموع کل
3,686,226 دلار
[1]