آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (خرم آباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 خرم آباد افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 6,375,340 104,368,878,302 Rls. 2,412,324 $
2 4 1397 خرم آباد افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 5,311,110 96,978,524,205 Rls. 2,262,383 $
3 7 1397 خرم آباد افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 4,797,320 84,584,560,200 Rls. 2,013,917 $
4 3 1397 خرم آباد افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 3,720,300 68,686,423,821 Rls. 1,628,742 $
5 8 1397 خرم آباد افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,721,120 66,492,251,803 Rls. 1,012,317 $
6 10 1397 خرم آباد افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,236,530 50,227,625,853 Rls. 531,706 $
7 2 1397 خرم آباد افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,880,620 49,046,306,400 Rls. 1,167,768 $
8 6 1397 خرم آباد افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,653,780 37,424,717,400 Rls. 891,065 $
9 9 1397 خرم آباد افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 515,350 19,841,267,090 Rls. 224,265 $
10 10 1397 خرم آباد افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 57,535 7,962,079,800 Rls. 92,056 $
11 2 1397 خرم آباد افغانستان 30042012 سايرداروهاي داراي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 5,909 7,932,078,000 Rls. 188,859 $
12 7 1397 خرم آباد افغانستان 30042012 سايرداروهاي داراي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 4,964 6,071,268,000 Rls. 144,554 $
13 12 1397 خرم آباد افغانستان 30042012 سايرداروهاي داراي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 4,934 5,990,500,800 Rls. 64,800 $
14 1 1397 خرم آباد افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 498,140 5,508,114,750 Rls. 134,497 $
15 4 1397 خرم آباد افغانستان 69119000 اشياءخانه و پاکيزگي، غير مذکور در جاي ديگرا زچيني 16,770 5,379,396,750 Rls. 125,775 $
16 11 1397 خرم آباد افغانستان 30042012 سايرداروهاي داراي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 4,934 5,174,085,600 Rls. 64,800 $
17 5 1397 خرم آباد افغانستان 30042012 سايرداروهاي داراي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 2,894 5,124,420,000 Rls. 122,010 $
18 1 1397 خرم آباد افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 430,610 4,883,121,600 Rls. 116,265 $
19 3 1397 خرم آباد افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 69,709 4,419,835,740 Rls. 104,562 $
20 4 1397 خرم آباد افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 68,499 4,362,680,080 Rls. 102,748 $
21 2 1397 خرم آباد افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 357,490 4,053,936,600 Rls. 96,523 $
22 12 1397 خرم آباد افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 21,017 2,907,356,793 Rls. 33,627 $
23 11 1397 خرم آباد افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 18,833 2,638,086,732 Rls. 30,132 $
24 1 1397 خرم آباد افغانستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته، حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 48,000 2,136,960,000 Rls. 50,880 $
25 4 1397 خرم آباد افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 19,958 1,359,068,480 Rls. 31,933 $
26 6 1397 خرم آباد افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 18,833 1,265,586,000 Rls. 30,133 $
27 3 1397 خرم آباد افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 18,830 1,265,376,000 Rls. 30,128 $
28 2 1397 خرم آباد افغانستان 04049090 ک ک ک ساير 24,000 1,068,480,000 Rls. 25,440 $
29 5 1397 خرم آباد افغانستان 62044900 پيرا هن بلند زنانه يا دخترانه ا ز ساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 540 516,096,000 Rls. 12,288 $
30 12 1397 خرم آباد افغانستان 33051000 شامپوها 4,560 515,337,056 Rls. 5,837 $
31 6 1397 خرم آباد افغانستان 73239990 سايراشياء سرميز، اشپزخانه، خانه داري... ا زا هن يافولاد غير مذکور در جاي ديگر 2,700 511,560,000 Rls. 12,180 $
32 8 1397 خرم آباد افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 26,930 305,386,200 Rls. 7,271 $
مجموع کل
659,001,366,055 ريال
مجموع کل
13,771,785 دلار
[1]