آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 جلفا گرجستان 27132000 قيرنفت 2,943,240 38,868,676,827 Rls. 913,351 $
2 10 1397 جلفا گرجستان 32139000 رنگ ها براي نقاشي هنري، آموزش، تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگ هاي مشابه غير ازرنگ ها به صورت مجموعه 21,981 15,449,526,898 Rls. 164,857 $
3 2 1397 جلفا گرجستان 27132000 قيرنفت 1,584,120 14,141,251,887 Rls. 336,696 $
4 3 1397 جلفا گرجستان 27132000 قيرنفت 981,830 10,985,339,868 Rls. 260,659 $
5 4 1397 جلفا گرجستان 27132000 قيرنفت 814,827 10,032,147,660 Rls. 234,349 $
6 6 1397 جلفا گرجستان 27132000 قيرنفت 648,450 8,937,461,400 Rls. 212,797 $
7 7 1397 جلفا گرجستان 27150090 ساير مخلوط هاي قيري بر اساس آسفالت طبيعي، قير طبيعي و نفتي، قطران معدني بازفت قطران معدني 460,900 7,570,318,560 Rls. 180,246 $
8 3 1397 جلفا گرجستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 49,256 6,223,637,715 Rls. 147,768 $
9 12 1397 جلفا گرجستان 27132000 قيرنفت 182,540 4,994,284,615 Rls. 55,985 $
10 9 1397 جلفا گرجستان 69074090 ک ک ک سایر 445,100 4,910,385,470 Rls. 56,389 $
11 10 1397 جلفا گرجستان 32099090 ساير رنگ ها و ورني هابر اساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غير مذکور 7,626 4,768,003,980 Rls. 57,195 $
12 12 1397 جلفا گرجستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 16,750 4,645,411,500 Rls. 50,250 $
13 11 1397 جلفا گرجستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 84,798 4,167,680,230 Rls. 49,607 $
14 10 1397 جلفا گرجستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوز براي نماي ساختمان، براي کف، براي سقف و همانند 11,052 3,804,599,232 Rls. 44,208 $
15 9 1397 جلفا گرجستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 12,687 3,470,554,224 Rls. 38,061 $
16 12 1397 جلفا گرجستان 32139000 رنگ ها براي نقاشي هنري، آموزش، تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگ هاي مشابه غير ازرنگ ها به صورت مجموعه 5,009 3,248,351,089 Rls. 37,571 $
17 11 1397 جلفا گرجستان 27132000 قيرنفت 121,460 3,089,173,506 Rls. 34,009 $
18 1 1397 جلفا گرجستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 23,755 2,993,004,000 Rls. 71,262 $
19 8 1397 جلفا گرجستان 69074090 ک ک ک سایر 348,400 2,864,825,681 Rls. 33,232 $
20 5 1397 جلفا گرجستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 21,825 2,749,950,000 Rls. 65,475 $
21 2 1397 جلفا گرجستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 21,505 2,709,630,000 Rls. 64,515 $
22 6 1397 جلفا گرجستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 20,894 2,632,644,000 Rls. 62,682 $
23 4 1397 جلفا گرجستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 20,428 2,608,247,040 Rls. 61,284 $
24 1 1397 جلفا گرجستان 27132000 قيرنفت 386,460 2,516,696,360 Rls. 61,832 $
25 12 1397 جلفا گرجستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 45,720 2,379,061,737 Rls. 26,746 $
26 8 1397 جلفا گرجستان 27150090 ساير مخلوط هاي قيري بر اساس آسفالت طبيعي، قير طبيعي و نفتي، قطران معدني بازفت قطران معدني 143,740 2,251,830,840 Rls. 53,615 $
27 9 1397 جلفا گرجستان 27132000 قيرنفت 93,850 2,002,979,200 Rls. 24,308 $
28 11 1397 جلفا گرجستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 7,430 1,779,789,630 Rls. 22,290 $
29 12 1397 جلفا گرجستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 41,760 1,544,217,984 Rls. 16,704 $
30 6 1397 جلفا گرجستان 69074090 ک ک ک سایر 299,500 1,441,680,240 Rls. 34,325 $
31 1 1397 جلفا گرجستان 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 21,260 1,366,890,440 Rls. 36,142 $
32 8 1397 جلفا گرجستان 84659900 ماشين ا بزا ر، غير مذکور در جاي ديگر، براي کار روي چوب، چوب پنبه، استخوان، کائوچوي سفت شده، مواد پلا ستيكي سخت و غيره 4,110 1,251,205,400 Rls. 14,600 $
33 2 1397 جلفا گرجستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 62,640 1,236,522,000 Rls. 29,441 $
34 11 1397 جلفا گرجستان 69074090 ک ک ک سایر 235,950 1,142,555,603 Rls. 14,198 $
35 7 1397 جلفا گرجستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 11,050 1,113,840,000 Rls. 26,520 $
36 8 1397 جلفا گرجستان 27132000 قيرنفت 94,580 1,092,378,000 Rls. 26,009 $
37 12 1397 جلفا گرجستان 83119000 مفتول، ميله، لوله،صفحه ا زفلزمعمولي يا از كربورهاي فلزي، ا ندود شده يا پرشده از مواد پاك كننده يا سيال كننده غير مذکور در جاي ديگر، مفتول وميله از پودر به هم فشرده فلزات معمولي 14,391 1,078,835,402 Rls. 12,478 $
38 7 1397 جلفا گرجستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 62,640 1,052,352,000 Rls. 25,056 $
39 6 1397 جلفا گرجستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 62,640 1,052,352,000 Rls. 25,056 $
40 8 1397 جلفا گرجستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 62,640 1,052,352,000 Rls. 25,056 $
41 7 1397 جلفا گرجستان 69074090 ک ک ک سایر 209,548 972,888,000 Rls. 23,164 $
42 10 1397 جلفا گرجستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 15,503 849,925,701 Rls. 9,069 $
43 8 1397 جلفا گرجستان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 141,300 704,298,000 Rls. 16,769 $
44 12 1397 جلفا گرجستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 4,728 694,870,983 Rls. 8,037 $
45 2 1397 جلفا گرجستان 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 48,030 690,480,000 Rls. 16,440 $
46 10 1397 جلفا گرجستان 34053000 واكس و فرآورده هاي همانند براي بدنه وسايل نقليه به استثناي واكسها براي فلزات 4,092 672,691,050 Rls. 7,410 $
47 11 1397 جلفا گرجستان 32081090 سايررنگ ها و ورني ها (ازجمله لعابها ولاكها) ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 934 613,294,755 Rls. 7,005 $
48 4 1397 جلفا گرجستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 21,383 599,262,400 Rls. 13,904 $
49 2 1397 جلفا گرجستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 12,830 538,860,000 Rls. 12,830 $
50 10 1397 جلفا گرجستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 7,350 482,163,675 Rls. 5,145 $
51 3 1397 جلفا گرجستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 17,950 457,956,640 Rls. 10,883 $
52 12 1397 جلفا گرجستان 69074090 ک ک ک سایر 70,430 426,349,923 Rls. 4,822 $
53 9 1397 جلفا گرجستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 7,487 385,400,580 Rls. 4,380 $
54 7 1397 جلفا گرجستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 14,380 353,304,000 Rls. 8,412 $
55 9 1397 جلفا گرجستان 70193910 پشم شيشه 3,800 334,365,800 Rls. 3,800 $
56 10 1397 جلفا گرجستان 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري که با ساير مواد جور نشده باشد، با لوازم و ملحقات 1,165 327,533,925 Rls. 3,495 $
57 6 1397 جلفا گرجستان 94035090 ساير مبل هاي چوبي از انواعي كه در اتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند به غير از نوع صنايع دستي 3,500 309,960,000 Rls. 7,380 $
58 12 1397 جلفا گرجستان 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري که با ساير مواد جور نشده باشد، با لوازم و ملحقات 2,607 286,179,290 Rls. 3,310 $
59 10 1397 جلفا گرجستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 850 238,973,250 Rls. 2,550 $
60 2 1397 جلفا گرجستان 69074090 ک ک ک سایر 23,900 217,728,000 Rls. 5,184 $
61 12 1397 جلفا گرجستان 39211100 صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازک، باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 500 216,147,500 Rls. 2,500 $
62 3 1397 جلفا گرجستان 69074090 ک ک ک سایر 45,800 213,534,400 Rls. 5,063 $
63 12 1397 جلفا گرجستان 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 4,562 197,212,979 Rls. 2,281 $
64 10 1397 جلفا گرجستان 32091050 رنگ ها و پوششهاي صنعتي بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 1,080 157,557,960 Rls. 1,890 $
65 6 1397 جلفا گرجستان 25010090 ساير نمک ها و کلرورسديم خالص غير مذکور با آب دريا 71,000 119,280,000 Rls. 2,840 $
66 3 1397 جلفا گرجستان 35069100 چسباننده ها بر اساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا بر اساس كائوچو 3,356 114,920,480 Rls. 2,731 $
67 5 1397 جلفا گرجستان 69074090 ک ک ک سایر 23,000 107,268,000 Rls. 2,554 $
68 9 1397 جلفا گرجستان 39233090 قرابه بطري تنگ و همانند از مواد پلاستيکي 500 87,991,000 Rls. 1,000 $
69 7 1397 جلفا گرجستان 32139000 رنگ ها براي نقاشي هنري، آموزش، تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگ هاي مشابه غير ازرنگ ها به صورت مجموعه 250 78,792,000 Rls. 1,876 $
70 11 1397 جلفا گرجستان 28365000 کربنات کلسيم 22,500 76,132,980 Rls. 945 $
71 7 1397 جلفا گرجستان 35069100 چسباننده ها بر اساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا بر اساس كائوچو 1,728 71,484,000 Rls. 1,702 $
72 4 1397 جلفا گرجستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 680 71,254,820 Rls. 1,666 $
73 6 1397 جلفا گرجستان 69022090 آجر، بلوكه، چهارگوش ساختماني سراميکي همانند نسوزکه حاوي بيش از50% وزني ا لومين ياسيليس غير مذکور در جاي ديگر 23,800 69,972,000 Rls. 1,666 $
74 5 1397 جلفا گرجستان 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 23,800 69,972,000 Rls. 1,666 $
75 9 1397 جلفا گرجستان 32139000 رنگ ها براي نقاشي هنري، آموزش، تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگ هاي مشابه غير ازرنگ ها به صورت مجموعه 100 65,993,250 Rls. 750 $
76 11 1397 جلفا گرجستان 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول) 144 63,036,720 Rls. 720 $
77 7 1397 جلفا گرجستان 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 2,140 44,940,000 Rls. 1,070 $
78 12 1397 جلفا گرجستان 39262090 ساير لباس و متفرقات لباس (همچنين انواع دستکش) به غير از مصارف پزشکي 41 39,165,927 Rls. 453 $
79 12 1397 جلفا گرجستان 34053000 واكس و فرآورده هاي همانند براي بدنه وسايل نقليه به استثناي واكسها براي فلزات 250 32,422,125 Rls. 375 $
80 5 1397 جلفا گرجستان 25081000 بنتونيت 22,500 28,350,000 Rls. 675 $
81 10 1397 جلفا گرجستان 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 80 22,491,600 Rls. 240 $
82 4 1397 جلفا گرجستان 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 1,198 20,946,600 Rls. 486 $
83 3 1397 جلفا گرجستان 25010090 ساير نمک ها و کلرورسديم خالص غير مذکور با آب دريا 88,070 18,613,594 Rls. 440 $
84 12 1397 جلفا گرجستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 66 11,412,588 Rls. 132 $
85 3 1397 جلفا گرجستان 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 131 9,089,280 Rls. 216 $
مجموع کل
203,385,111,993 ريال
مجموع کل
3,916,750 دلار
[1]