آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 جلفا عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,641,365 63,306,139,726 Rls. 708,337 $
2 8 1397 جلفا عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,205,547 36,463,432,750 Rls. 467,404 $
3 6 1397 جلفا عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,238,412 22,062,371,100 Rls. 525,295 $
4 11 1397 جلفا عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 557,208 18,544,534,249 Rls. 222,883 $
5 12 1397 جلفا عراق 27079900 روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ در درجه حرارت زياد بدست مي ايد و محصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاء بي بو فزوني داشته باشد غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 513,300 17,405,450,810 Rls. 192,260 $
6 5 1397 جلفا عراق 27132000 قيرنفت 1,894,960 14,810,806,700 Rls. 340,719 $
7 9 1397 جلفا عراق 94039000 اجزاء و قطعات مبل هاي مشمول 9403 108,485 13,495,556,045 Rls. 149,959 $
8 12 1397 جلفا عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 361,690 13,141,499,784 Rls. 144,676 $
9 5 1397 جلفا عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 572,626 11,343,944,390 Rls. 259,815 $
10 10 1397 جلفا عراق 94039000 اجزاء و قطعات مبل هاي مشمول 9403 91,960 8,688,155,853 Rls. 101,723 $
11 7 1397 جلفا عراق 27132000 قيرنفت 876,080 8,617,056,000 Rls. 205,168 $
12 12 1397 جلفا عراق 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 141,433 7,385,131,531 Rls. 82,738 $
13 6 1397 جلفا عراق 27132000 قيرنفت 425,600 7,150,080,000 Rls. 170,240 $
14 11 1397 جلفا عراق 27079900 روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ در درجه حرارت زياد بدست مي ايد و محصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاء بي بو فزوني داشته باشد غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 194,650 6,636,575,723 Rls. 77,121 $
15 2 1397 جلفا عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 10,404 6,554,520,000 Rls. 156,060 $
16 11 1397 جلفا عراق 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت، تازه يا خشك کرده 8,136 6,054,676,956 Rls. 69,156 $
17 2 1397 جلفا عراق 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت، تازه يا خشك کرده 24,000 6,048,000,000 Rls. 144,000 $
18 1 1397 جلفا عراق 08022200 ک ک بدون پوست/ساير ميوهککهاي سخت پوست، تازه يا خشك، حتي پوستکكنده. 26,000 5,890,848,000 Rls. 156,000 $
19 4 1397 جلفا عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 290,000 5,749,540,000 Rls. 133,400 $
20 4 1397 جلفا عراق 27132000 قيرنفت 516,540 5,515,276,460 Rls. 127,965 $
21 10 1397 جلفا عراق 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 49,456 5,499,083,113 Rls. 61,902 $
22 7 1397 جلفا عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 260,190 4,648,602,000 Rls. 110,681 $
23 8 1397 جلفا عراق 94039000 اجزاء و قطعات مبل هاي مشمول 9403 44,390 4,546,078,875 Rls. 83,290 $
24 9 1397 جلفا عراق 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 30,000 4,228,872,000 Rls. 48,000 $
25 10 1397 جلفا عراق 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 76,447 4,045,034,998 Rls. 44,722 $
26 12 1397 جلفا عراق 32139000 رنگ ها براي نقاشي هنري، آموزش، تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگ هاي مشابه غير ازرنگ ها به صورت مجموعه 5,859 3,879,639,584 Rls. 43,943 $
27 3 1397 جلفا عراق 08023100 گردوي معمولي با پوست سخت، تازه يا خشك كرده 19,920 3,582,155,000 Rls. 85,000 $
28 11 1397 جلفا عراق 12099990 ساير دانه ها ميوه ها و نطفه ها براي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 80,950 3,367,641,425 Rls. 37,075 $
29 8 1397 جلفا عراق 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 15,000 3,080,936,250 Rls. 35,776 $
30 1 1397 جلفا عراق 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت، تازه يا خشك کرده 12,000 3,024,000,000 Rls. 72,000 $
31 11 1397 جلفا عراق 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 58,245 2,867,940,527 Rls. 34,073 $
32 11 1397 جلفا عراق 94039000 اجزاء و قطعات مبل هاي مشمول 9403 24,430 2,395,410,000 Rls. 30,000 $
33 12 1397 جلفا عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 39,395 2,185,146,102 Rls. 23,637 $
34 8 1397 جلفا عراق 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 15,000 1,980,600,000 Rls. 22,591 $
35 9 1397 جلفا عراق 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 15,000 1,977,600,000 Rls. 24,000 $
36 2 1397 جلفا عراق 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 37,300 1,723,260,000 Rls. 41,030 $
37 10 1397 جلفا عراق 32139000 رنگ ها براي نقاشي هنري، آموزش، تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگ هاي مشابه غير ازرنگ ها به صورت مجموعه 2,470 1,544,318,100 Rls. 18,525 $
38 3 1397 جلفا عراق 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون و رسوبات و فرآورده هاي ضدخوردگي و ساير افزودنيها غير ازافزودنيهاي روغن هاي روان كننده غير مذكور 64,220 1,493,018,670 Rls. 35,321 $
39 12 1397 جلفا عراق 94039000 اجزاء و قطعات مبل هاي مشمول 9403 23,130 1,452,511,200 Rls. 16,800 $
40 8 1397 جلفا عراق 08131000 زردآلو، خشک کرده 9,400 1,435,109,750 Rls. 16,369 $
41 7 1397 جلفا عراق 27101940 روغن پايه معدني 49,000 1,234,800,000 Rls. 29,400 $
42 1 1397 جلفا عراق 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 24,000 1,034,123,200 Rls. 26,400 $
43 3 1397 جلفا عراق 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 21,300 990,386,100 Rls. 23,430 $
44 4 1397 جلفا عراق 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 20,500 971,905,000 Rls. 22,550 $
45 4 1397 جلفا عراق 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 21,605 951,599,040 Rls. 22,359 $
46 3 1397 جلفا عراق 34021390 ساير موادآلي تانسيو اکتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 14,800 732,096,800 Rls. 17,398 $
47 5 1397 جلفا عراق 94039000 اجزاء و قطعات مبل هاي مشمول 9403 20,930 695,059,200 Rls. 15,840 $
48 8 1397 جلفا عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 16,820 676,842,725 Rls. 7,760 $
49 10 1397 جلفا عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 9,300 564,843,126 Rls. 5,766 $
50 9 1397 جلفا عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 22,000 523,979,280 Rls. 5,940 $
51 1 1397 جلفا عراق 29051610 دوا تيل هگزا نول 289,890 456,011,464 Rls. 14,494 $
52 12 1397 جلفا عراق 38237090 الکل هاي چرب صنعتي بجز الكهاي چرب ا توکسيله آن 1,600 423,782,400 Rls. 4,800 $
53 4 1397 جلفا عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 44,000 379,280,000 Rls. 8,800 $
54 3 1397 جلفا عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 40,000 338,160,000 Rls. 8,000 $
55 12 1397 جلفا عراق 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوز براي نماي ساختمان، براي کف، براي سقف و همانند 600 208,183,200 Rls. 2,400 $
56 7 1397 جلفا عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 24,000 201,600,000 Rls. 4,800 $
57 9 1397 جلفا عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 310 198,477,000 Rls. 2,250 $
58 12 1397 جلفا عراق 32091090 سايررنگ ها بر اساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غير مذکور 1,400 182,160,300 Rls. 2,100 $
59 6 1397 جلفا عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 15,000 126,000,000 Rls. 3,000 $
60 5 1397 جلفا عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 486 89,559,080 Rls. 2,041 $
61 12 1397 جلفا عراق 34053000 واكس و فرآورده هاي همانند براي بدنه وسايل نقليه به استثناي واكسها براي فلزات 98 21,252,035 Rls. 245 $
62 5 1397 جلفا عراق 38249940 --- پاک­کننده­های صنعتی 50 5,265,600 Rls. 120 $
مجموع کل
354,825,919,221 ريال
مجموع کل
5,549,545 دلار
[1]