آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 جلفا ترکيه 27132000 قيرنفت 8,842,039 187,354,833,507 Rls. 2,809,545 $
2 5 1397 جلفا ترکيه 27132000 قيرنفت 10,644,878 113,244,529,603 Rls. 2,617,107 $
3 12 1397 جلفا ترکيه 27132000 قيرنفت 3,956,980 99,717,998,822 Rls. 1,128,777 $
4 4 1397 جلفا ترکيه 27132000 قيرنفت 7,762,394 95,394,219,478 Rls. 2,231,694 $
5 5 1397 جلفا ترکيه 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 280,000 91,533,680,000 Rls. 2,086,000 $
6 7 1397 جلفا ترکيه 27132000 قيرنفت 8,848,767 89,957,713,860 Rls. 2,141,851 $
7 3 1397 جلفا ترکيه 27132000 قيرنفت 6,190,020 78,193,214,456 Rls. 1,854,590 $
8 2 1397 جلفا ترکيه 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 144,000 75,902,400,000 Rls. 1,807,200 $
9 6 1397 جلفا ترکيه 27132000 قيرنفت 4,910,658 64,973,126,400 Rls. 1,546,979 $
10 11 1397 جلفا ترکيه 27132000 قيرنفت 2,780,538 60,821,634,892 Rls. 707,542 $
11 10 1397 جلفا ترکيه 27132000 قيرنفت 1,552,890 42,784,890,415 Rls. 464,422 $
12 9 1397 جلفا ترکيه 27132000 قيرنفت 1,816,690 42,087,380,550 Rls. 483,396 $
13 11 1397 جلفا ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت، تازه يا خشك کرده 68,580 34,892,873,040 Rls. 411,480 $
14 2 1397 جلفا ترکيه 27132000 قيرنفت 3,118,720 26,804,941,800 Rls. 638,213 $
15 4 1397 جلفا ترکيه 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 48,000 25,764,648,000 Rls. 602,400 $
16 3 1397 جلفا ترکيه 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 48,000 25,300,800,000 Rls. 602,400 $
17 1 1397 جلفا ترکيه 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 48,000 25,300,800,000 Rls. 602,400 $
18 12 1397 جلفا ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت، تازه يا خشك کرده 31,720 18,269,810,660 Rls. 210,620 $
19 10 1397 جلفا ترکيه 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 47,122 13,548,973,512 Rls. 141,366 $
20 10 1397 جلفا ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت، تازه يا خشك کرده 23,600 11,804,342,400 Rls. 141,600 $
21 1 1397 جلفا ترکيه 27132000 قيرنفت 1,544,080 11,243,675,062 Rls. 282,604 $
22 2 1397 جلفا ترکيه 72024190 فروكروم داراي بيشتر ا ز 60% وزني کروم 244,720 10,792,152,000 Rls. 256,956 $
23 11 1397 جلفا ترکيه 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 39,479 10,274,543,508 Rls. 118,437 $
24 7 1397 جلفا ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت، تازه يا خشك کرده 40,600 10,231,200,000 Rls. 243,600 $
25 8 1397 جلفا ترکيه 08021200 بادام بدون پوست، تازه يا خشک کرده 25,000 10,185,000,000 Rls. 242,500 $
26 2 1397 جلفا ترکيه 74032900 ساير آلياژهاي مس (به استثناءآلياژهاي مادر)، که در جاي ديگرگفته نشده، بصورت کارنشده. 48,640 9,907,968,000 Rls. 235,904 $
27 3 1397 جلفا ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت، تازه يا خشك کرده 19,964 9,678,400,000 Rls. 230,000 $
28 9 1397 جلفا ترکيه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 66,706 9,287,292,301 Rls. 106,730 $
29 1 1397 جلفا ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت، تازه يا خشك کرده 19,947 9,020,911,068 Rls. 239,364 $
30 9 1397 جلفا ترکيه 72024190 فروكروم داراي بيشتر ا ز 60% وزني کروم 96,803 6,875,539,818 Rls. 77,442 $
31 12 1397 جلفا ترکيه 72024190 فروكروم داراي بيشتر ا ز 60% وزني کروم 98,556 6,816,859,855 Rls. 78,845 $
32 12 1397 جلفا ترکيه 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 23,949 6,343,227,936 Rls. 71,847 $
33 6 1397 جلفا ترکيه 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 48,770 6,145,020,000 Rls. 146,310 $
34 5 1397 جلفا ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت، تازه يا خشك کرده 22,840 6,042,093,600 Rls. 137,040 $
35 10 1397 جلفا ترکيه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 21,200 5,088,094,340 Rls. 51,940 $
36 2 1397 جلفا ترکيه 12060090 ک ک ک ساير 133,899 5,082,000,000 Rls. 121,000 $
37 11 1397 جلفا ترکيه 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 47,928 4,974,947,182 Rls. 62,306 $
38 9 1397 جلفا ترکيه 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوز براي نماي ساختمان، براي کف، براي سقف و همانند 13,979 4,920,104,756 Rls. 55,916 $
39 3 1397 جلفا ترکيه 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 88,000 4,443,780,000 Rls. 105,600 $
40 8 1397 جلفا ترکيه 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 44,000 4,383,280,000 Rls. 68,333 $
41 8 1397 جلفا ترکيه 72024190 فروكروم داراي بيشتر ا ز 60% وزني کروم 98,516 4,344,547,200 Rls. 103,442 $
42 10 1397 جلفا ترکيه 84629900 پرس ها(غير ازپرس هيدروليک) براي کاربرروي فلزات ياکربورهاي فلزي 21,090 4,109,011,560 Rls. 49,290 $
43 5 1397 جلفا ترکيه 27139000 ساير تفاله هاي نفت يا روغن حاصل ا ز مواد معدني قيري 485,940 3,694,110,000 Rls. 87,955 $
44 10 1397 جلفا ترکيه 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 23,000 3,604,964,800 Rls. 36,800 $
45 7 1397 جلفا ترکيه 34021130 الكيل بنزن سولفونه 65,280 3,564,288,000 Rls. 84,864 $
46 11 1397 جلفا ترکيه 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 23,000 3,342,691,200 Rls. 36,800 $
47 11 1397 جلفا ترکيه 72024190 فروكروم داراي بيشتر ا ز 60% وزني کروم 49,488 3,294,006,770 Rls. 39,590 $
48 5 1397 جلفا ترکيه 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 24,340 3,219,451,800 Rls. 73,020 $
49 11 1397 جلفا ترکيه 70071990 ساير شيشه هاي ا يمني آب دا ده غير مذکور در جاي ديگر 190,870 3,176,191,322 Rls. 38,174 $
50 4 1397 جلفا ترکيه 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 24,380 3,128,197,800 Rls. 73,140 $
51 7 1397 جلفا ترکيه 72024190 فروكروم داراي بيشتر ا ز 60% وزني کروم 69,977 3,085,941,600 Rls. 73,475 $
52 1 1397 جلفا ترکيه 12060090 ک ک ک ساير 89,722 3,052,647,000 Rls. 81,000 $
53 2 1397 جلفا ترکيه 28170019 اکسيد روي بجز گريد دارويي 24,870 2,882,922,000 Rls. 68,641 $
54 12 1397 جلفا ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 23,500 2,606,977,200 Rls. 28,200 $
55 5 1397 جلفا ترکيه 76042900 ميله و ساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 21,650 2,354,437,500 Rls. 54,125 $
56 12 1397 جلفا ترکيه 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 96,900 2,269,457,109 Rls. 26,163 $
57 4 1397 جلفا ترکيه 76042900 ميله و ساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 21,840 2,241,832,320 Rls. 52,416 $
58 1 1397 جلفا ترکيه 72024190 فروكروم داراي بيشتر ا ز 60% وزني کروم 50,458 2,225,197,800 Rls. 52,981 $
59 7 1397 جلفا ترکيه 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 23,000 2,070,138,000 Rls. 49,289 $
60 10 1397 جلفا ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغير از حنا و وسمه غير مذكور در جاي ديگر 82,350 2,059,507,620 Rls. 24,705 $
61 6 1397 جلفا ترکيه 27139000 ساير تفاله هاي نفت يا روغن حاصل ا ز مواد معدني قيري 252,460 1,919,232,000 Rls. 45,696 $
62 12 1397 جلفا ترکيه 32061910 گرانول مستربچ (Master Batch) 24,000 1,823,132,820 Rls. 20,650 $
63 10 1397 جلفا ترکيه 27101940 روغن پايه معدني 43,200 1,819,723,536 Rls. 21,829 $
64 9 1397 جلفا ترکيه 32139000 رنگ ها براي نقاشي هنري، آموزش، تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگ هاي مشابه غير ازرنگ ها به صورت مجموعه 2,646 1,746,181,395 Rls. 19,845 $
65 11 1397 جلفا ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغير از حنا و وسمه غير مذكور در جاي ديگر 70,961 1,715,070,601 Rls. 21,288 $
66 9 1397 جلفا ترکيه 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 70,000 1,663,029,900 Rls. 18,900 $
67 7 1397 جلفا ترکيه 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 22,000 1,478,400,000 Rls. 35,200 $
68 7 1397 جلفا ترکيه 44219990 --- ساير 9,650 1,215,900,000 Rls. 28,950 $
69 12 1397 جلفا ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 25,000 1,201,798,000 Rls. 13,000 $
70 6 1397 جلفا ترکيه 27101950 روغن صنعتي 43,440 966,966,000 Rls. 23,023 $
71 12 1397 جلفا ترکيه 84629900 پرس ها(غير ازپرس هيدروليک) براي کاربرروي فلزات ياکربورهاي فلزي 3,450 924,460,000 Rls. 10,000 $
72 11 1397 جلفا ترکيه 07031000 پياز و موسير 24,000 827,553,408 Rls. 10,272 $
73 12 1397 جلفا ترکيه 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 47,680 824,473,024 Rls. 9,536 $
74 10 1397 جلفا ترکيه 70169090 بلوک براي فرش کردن لوح آجر چهارگوش کاشي و همانند از شيشه فشرده يا قالبي شيشه هاي رنگين جفت و جورشده منقوش، شيشه متخلخل 20,515 559,384,865 Rls. 6,155 $
75 9 1397 جلفا ترکيه 27079900 روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ در درجه حرارت زياد بدست مي ايد و محصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاء بي بو فزوني داشته باشد غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 20,000 444,960,000 Rls. 5,400 $
76 8 1397 جلفا ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 48,750 399,294,000 Rls. 9,507 $
77 10 1397 جلفا ترکيه 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 2,100 381,708,600 Rls. 4,200 $
78 4 1397 جلفا ترکيه 84223000 ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها 1,100 340,480,000 Rls. 8,000 $
79 8 1397 جلفا ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغير از حنا و وسمه غير مذكور در جاي ديگر 19,440 336,000,000 Rls. 8,000 $
80 3 1397 جلفا ترکيه 28301000 سولفور سديم 24,000 302,976,000 Rls. 7,200 $
81 7 1397 جلفا ترکيه 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 23,420 196,728,000 Rls. 4,684 $
مجموع کل
1,456,802,871,571 ريال
مجموع کل
27,627,660 دلار
[1]